Fokus på mänskliga rättigheter - med arbetsplatsen som arena

Under två dagar kommer fackliga organisationer, myndigheter, kommuner, civilsamhällesorganisationer och engagerade personer samlas på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna för att prata om just mänskliga rättigheter, vilka utmaningar som finns runt om i världen idag och vad vi tillsammans kan göra. Utmaningar finns, som alltid, men för många är det extra påtagligt i år.

Temat för årets MR-dagar är "Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet". De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Det omfattar rätten att gå fri från övergrepp av staten, men också ett krav på staten att skydda människor från våld, övergrepp och kränkningar från tredje person. Något som borde vara självklart. Men det är det inte, inte heller i Sverige.

Akademikerförbundet SSR deltar på MR-dagarna

Akademikerförbundet SSR kommer vara på plats på MR-dagarna även i år. som tidigare år. Vi är där för att arbetet med de mänskliga rättigheterna är en del av de fackliga organisationernas uppdrag. Vi arbetar för rättigheter och lika villkor, både på arbetsmarknaden och i samhället.    

Förutom att vi deltar med en utställarmonter arrangerar Akademikerförbundet SSR ett seminarium tillsammans med Stiftelsen Expo. Temat för seminariet är "Arbetsplatsen som arena: krig, val och högerextremism". Vårt fackliga uppdrag att verka för ett öppet Sverige där allas mänskliga rättigheter skyddas är kopplat till arbetet mot rasism, antisemitism och högerextremism. Många av våra medlemmar arbetar i politiskt styrda organisationer där vilka politiker som styr också påverkar medlemmarnas möjligheter att utföra sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter.  

Efter valet 2018 så märktes det i flera kommuner när politiker tog beslut som stred mot svensk lag eller som riskerade att inskränka mänskliga rättigheter. I Hörby kommun blev fackliga företrädare hotade av ledande politiska företrädare för kommunen när de uppmärksammade allvarliga arbetsmiljöproblem.

I Sölvesborg gick politiker in och begränsade inköp av böcker på främmande språk, ett inköp som gjordes i enlighet med bibliotekslagen och i Staffanstorp tog kommunstyrelsen beslut om att, i strid med svensk lagstiftning, inte ta emot kvotflyktingar. Tjänstemän kunde därmed tvingas välja mellan arbetsgivarens beslut och lagstiftningen, beslutet hävdes dock bland annat efter Akademikerförbundet SSR:s kritik.

Det här är några exempel på hur politiker har överträtt sina befogenheter på sätt som går ut över våra medlemmar. Vilka politiska styren som kommer råda i de olika kommunerna är nu klart, däremot är det inte helt klart hur det kommer påverka våra medlemmar. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet – men vi vågar däremot vara sakpolitiska. Vi kommer fortsätta att stå upp för, och stötta våra medlemmar och förtroendevalda, och ta ställning mot politiska beslut eller ageranden som hotar deras trygghet.  

Arbetsplatsen som arena

Trygghet handlar också om att kunna vara trygg på sin arbetsplats, att ha en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. På våra arbetsplatser möts vi, kollegor, med ibland vitt skilda politiska uppfattningar. Så måste det också få vara. När högerextrema grupper blir alltmer högljudda och får mer utrymme i samhället ökar riskerna att kränkningar sker även på arbetsplatser. Det är inte acceptabelt. Vi måste behandla varandra och de människor vi möter i våra olika yrkesroller med respekt och utan kränkningar.  

Som fackförbund är det vår och våra förtroendevaldas uppdrag att bevaka att vi har arbetsplatser fria från hot, hat, trakasserier och kränkningar - och när det inte är så kunna påtala och påverka arbetsgivare för att skapa en förändring.  

#10 000 fler  

Inför årets val lyftes frågan om trygghet som en av de viktigaste frågorna. Fokus var då främst trygghet från gängkriminella med lösningar som hårdare tag och strängare straff. Akademikerförbundet SSR menar att för att skapa trygghet måste vi prata om det förebyggande arbetet, den personliga säkerheten och social trygghet för alla människor. För att långsiktigt kunna skapa ett tryggare samhälle och stoppa kriminalitet måste samhället satsa på det förebyggande arbetet. Därför lanserade vi i våras kampanjen #10 000 fler med krav på 10 000 fler i förebyggande arbete, 10 miljarder mer till förebyggande arbete och rätt insats till rätt individ utifrån vetenskap och beprövad verksamhet. Kravet står kvar nu efter valet och vårt krav på en socialtjänstminister har uppfyllts. Vi hoppas att hon i sin tjänst kommer arbeta för det långsiktiga förebyggande arbetet.