Förslaget på ett direktiv om minimilöner

I höstas lanserade EU-kommissionen ett förslag på ett direktiv om ett ramverk för säkerställande av skäliga minimilöner inom EU. Förslaget riskerar ingripa i den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att påverka innehållet i kollektivavtal, där lönevillkoren återfinns. Det skulle potentiellt rubba arbetsmarknadens parters autonomi och roll när det gäller lönebildningen.

Bild på svenska småmynt
Foto: GAMMA-MAN/Mostphotos

Minimilöneförslaget är just nu föremål för såväl förhandlingar inom ramen för EU:s lagstiftningsprocess som analys av EU-institutionernas respektive rättstjänster. Enligt Rådets rättstjänst innehåller förslaget en rad juridiska problem som man anser behöver åtgärdas.

EU:s ordförandeland, Portugal, är positivt till förslaget och hoppas driva det vidare i högt tempo. De nordiska ländernas regeringar och arbetsmarknadsparter – i synnerhet de svenska och danska – är kritiska mot kommissionens förslag. Dels anser vi att EU inte har mandat att föreslå lagstiftning på löneområdet, dels innebär förslaget som det är utformat ett ingrepp i den svenska och nordiska kollektivavtalsmodellen. Från nordiskt håll ser vi att det vore bättre om direktivet istället betonade värdet av självständiga och starka parter på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR deltar i arbetsgrupper hos både Saco och PTK för att tillsammans med andra fackförbund – och arbetsgivarorganisationer – påverka direktivets närmare utformning och innehåll.

Läs mer

Här kan du läsa förslaget till minimilönedirektiv i sin helhet och här finns en sammanfattning

Här kan du läsa Sacos inställning till direktivet

PTK:s, LO:s och Svenskt Näringslivs gemensamma inställning till direktivet