Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen  

Trenden är bruten. Efter femton års positiva siffror där skillnaderna i lön mellan kvinnor och män har minskat för varje år så är nu den trenden bruten. I årets mätning har löneskillnaden ökat med en minut. Det är hög tid för lön hela dagen. 

Den 22 februari genomför nätverket Lön hela dagen sin årliga manifestation för att uppmärksamma löneskillnaderna mellan kvinnor och män och för att ställa krav på förändring. Nätverket Lön hela dagen har funnits sedan 2012 och Akademikerförbundet SSR har varit med sedan start. Målet med nätverket är att uppnå jämställda löner.  

Varje år räknar nätverket om löneskillnader mellan kvinnors och mäns medellöner till, tid för att på så sätt synliggöra vad löneskillnaderna faktiskt innebär. Medan män får betalt för arbete 8:00-17:00 så fick kvinnor förra året betalt fram till 16:13. Även om skillnaden har minskat varje år sedan 2012, då kvinnor endast fick betalt till 15:51, så stannade minskningen av 2021-2022 till endast en minut. Den avstannade minskningen berodde, enligt rapporten Minska gapet – åtgärder för jämställda livsinkomster (SOU 2022:4), på att pandemin har lett till att kvinnor förlorat mer i inkomster än män.  

Jobbar gratis efter 16:12 
För första gången sedan 2007 har nu skillnaden i löner mellan män och kvinnor ökat, med en minut. Löneskillnaden är 9,9 procent, omräknat i tid jobbar kvinnor gratis efter klockan 16:12 Det betyder att kvinnor i Sverige i genomsnitt jobbar gratis 48 minuter om dagen.  

Trendbrottet är på medellönen, men ser inte likadan ut i alla sektorer. I offentlig sektor och bland tjänstemän i privat sektor minskar fortfarande löneskillnaden mellan kvinnor och män. I stället ligger utvecklingen i den privata sektorn bakom de ökade löneskillnaderna. Kvinnor i till exempel den privata servicesektorn, samt utrikes födda kvinnor, drabbades extra hårt av pandemin. Samtidigt pumpades mångmiljardbelopp in i mansdominerade branscher för att rädda jobb och företag. Om tillbakagången inte ska få fäste och fördjupas måste politiker och arbetsmarknadens parter prioritera jämställdhet i hanteringen av den ekonomiska krisen. 

Vad beror löneskillnaderna på? 
Medlingsinstitutets årliga rapport Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 beräknar såväl löneskillnaderna som granskar dess orsaker. En viktig förklaring till att genomsnittslönerna skiljer sig åt är att arbetsmarknaden är könsuppdelad: kvinnor och män arbetar i stor utsträckning i olika yrken och dessa yrken har olika lönenivåer. Av de olika faktorer som har beaktats är det just yrket som ger det enskilt största bidraget till att förklara löneskillnaderna.   

Det finns också ett samband mellan andelen kvinnor i ett akademikeryrke och dess lönespridning. Ju fler kvinnor, desto mindre lönespridning. I många kvinnodominerade akademikeryrken premieras inte erfarenhet och yrkesutveckling. I rapporten Mer lönespridning till kvinnorna framkom att i yrken med stor lönespridning har kvinnor lägre andel av männens löner, medan det i yrken med sammanpressad lönestruktur och liten lönespridning också är små löneskillnader mellan könen. Mönstret har inte förändrats sedan rapporten släpptes 2016. 

Löneskillnaderna mäts på medellöner omräknade till heltidstjänster. Om man då tittar på skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetsinkomst så var den, enligt Medlingsinstitutets rapport, ännu högre: 19,3 procent. Alltså var kvinnors arbetsinkomst 80,7 % av männens. Det kommer sig av att kvinnor arbetar i större utsträckning deltid, samt har en högre frånvaro från arbetet, jämfört med männen. 

Löneskillnaden störst för chefer 
Skillnader i lön mellan kvinnor och män inom chefsyrken är större än för den resterande gruppen av yrken med icke-chefer. Samtidigt är det så att löneskillnaden har minskat mer inom chefsgruppen än bland övriga anställda. Dock är fortfarande andelen kvinnliga chefer underrepresenterade i förhållande till antalet anställda kvinnor i samtliga sektorer. Löneskillnaden är störst inom privat sektor och minst inom staten. 

Krav på förändring 

För att öka takten för att uppnå jämställda löner ställer Lön hela dagen fyra gemensamma krav: 

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. 

  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas. 

  • Jämställd föräldraförsäkring. 

  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning. 

Nu är det dags för lön hela dagen! 
 

Är du nyfiken och vill veta mer? Se här:

Läs mer i vår gemensamma debattartikel på Aftonbladet debatt

16:13 - LÖN HELA DAGEN! | Sveriges Kvinnoorganisationer