Öppet brev till socialutskottet och justitieutskottet i Sveriges riksdag

Den 14 juni skickade Akademikerförbundet SSR ett öppet brev till socialutskottet och justitieutskottet och bjöd in till samtal om hur samhället kan arbeta långsiktigt för att krossa gängkriminaliteten. I dag ägde mötet rum mellan förbundets ordförande Heike Erkers och socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD). ”Ett riktigt bra och givande samtal", säger Heike Erkers. 

Stockholm 14 juni 2022

Gängkriminalitet och våld drabbar och engagerar nu hela samhället, inte minst oss i Akademikerförbundet SSR, som organiserar och företräder en stor del av dem som möter de gängkriminella i sin yrkesroll. Våra professioner ger stöd och hjälp till människor och arbetar med att förebygga sociala problem. Det kan handla om kriminalitet, barn som far illa, missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet, trångboddhet och hemlöshet.

Ge oss möjlighet att förklara och visa varför det behövs 10 000 fler som arbetar förebyggande, varför det behöver satsas 10 miljarder mer på förebyggande arbete, varför vi ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och varför vi behöver kunna erbjuda stöd och hjälp tidigare och enklare än idag.

Det är väl känt att förebyggande arbete enligt forskningen är samhällsekonomiskt lönsamt. Trots det prioriteras det inte, vilket förstås är helt galet. Vi uppmanar er att gå från ord till handling. Att sluta se förebyggande arbete som frivilligt arbete. Det ska inte vara frivilligt, det ska vara ett krav och en skyldighet.

Vi önskar att vi tillsammans börjar fokusera på hur vi i samhället på allvar kan förebygga och motverka sociala problem och stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng. Ni politiker har under lång tid frågat polisen vilka verktyg det de behöver och lyssnat på de svar som ni har fått. Det är bra! Att ge polisen förutsättningar att bekämpa gängkriminaliteten är grundläggande för att stoppa just de gängkriminella. Men ska vi vända den negativa utvecklingen är det avgörande att samhället lyckas med att förhindra att barn och unga börjar begå brott.

Till och med rikspolischefen har vid flera tillfällen lyft att den viktigaste åtgärden för att långsiktigt komma åt den organiserade brottsligheten är att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet. Det är dags att rikta uppmärksamheten mot dem som arbetar förebyggande och fråga dem vilka verktyg de behöver för att vända utvecklingen. Det är dags att ställa krav på kommunerna att arbeta förebyggande och att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Akademikerförbundet SSR ser att både staten och kommunerna behöver växla upp och satsa på socialt arbete. Vi utgår i vårt resonemang från vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ser det forskningen visar och pekar på; att goda uppväxtvillkor, god hälsa och möjlighet att klara skolan med godkända betyg avsevärt minskar risken för att barn och unga ska börja begå brott. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet vet vi vilka riskfaktorerna är som kan kopplas till att barn och unga inleder en kriminell bana. Om vi tillsammans stärker skyddsfaktorerna och minimerar riskfaktorerna så kan vi bryta den negativa utvecklingen kring gängkriminalitet. Samhället kan, med er politiker i spetsen, lägga betydligt större fokus och mer resurser på förebyggande arbete. Idag finns kunskapen om vad som behöver göras men inte förutsättningarna och kraften för att göra det.

Vi kommer gärna till utskottet och för samtal med en fördjupad dialog om vägen framåt och det långsiktiga arbetet för att krossa gängkriminaliteten.

Sverige behöver:

● 10 000 fler som jobbar förebyggande

● 10 miljarder kronor mer till förebyggande arbete

● en skarp reglering om att socialtjänsten ska jobba förebyggande

● rätt insats till rätt individ; använd vetenskap och beprövad erfarenhet

Med vänlig sommarhälsning,
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR