LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32

Utredningen föreslår att det införs en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott som innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig handling mot en närstående person och handl...

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbe...

Etableringsjobb Ds 2019:13

2019-09-13 Promemorian föreslår införandet av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Konstruktionen bygger på partsö...

Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-08-12 Regeringen föreslår att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständighete...

Behandlar vi alla lika?

Broschyr om HBTQI. Om öppna och inkluderande arbetsplatser för alla – oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

2019-06-13 I denna utredning föreslås en genomgripande förändring av styrningen och resursfördelningen inom högre utbildning och forskning Förbundet svarar på remissen eftersom den rör...

Skolkuratorer Novus 2019

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställning till sitt arbete och hur det skiljer sig ...

Samspel för hälsa

2019-04-17 Utredningens uppdrag har handlat om att undersöka former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Utredningen före...

Novus skolkuratorer Norrland 2019

Kartläggning skolkuratorer 2019, Norrland. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställn...

Rapport: Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner (2019)

Rapport: Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner – hög personalomsättning i kommunerna kostar miljardbelopp. I den här rapporten undersöker vi personalomsättningen för ...

Insändare Stoppa kompetensflykten (kommun)

Mall för insändare om kompetensflykten i kommunerna.  Fyll i siffrorna för din kommun och ditt län, underteckna och skicka till lokala medier.  Siffror för din kommun oc...

Presentation Stoppa kompetensflykten

Powerpoint-presentation ”Rätt lön rätt jobb - Stoppa kompetensflykten”. Talarmanus finns i filens anteckningar.