LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Go to filters

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

2024-04-22 Förslagen läggs för att öka förutsättningarna för rörlighet av anställda mellan akademi och praktik. Ett förslag är att förenade anställningar ska kunna innehas oavsett utbildn...

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet föreslår en rad ändringar för att stärka skyddet för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier. Bland annat föres...

För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Betänkandet är mycket omfattande. Det innehåller nästan 110 lagförslag, 20 utvecklingsförslag och fem områden som behöver utredas särskilt. Förslagen påverkar socialtjänsten, regioner, priva...

Chefen och arbetsmiljön - Svensk Chefsförening

Här hittar du bilderna från föreläsningen Arbetsmiljö - Lag och praktik så gör du! som vi höll den 11 april 2024

Huvudöverenskommelse HÖK 24

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

2024-02-21 Remissen föreslår ett förtydligande i lagen om omställningsstudiestöd att det som ska bedömas för att få studiestöd är hur studierna stärker individens framtida ställning på ar...

PM Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

2024-02-14 Förslaget innebär att regeringen vill att det införs ett krav på att det i alla högskolestyrelser ska finnas, i styrelsen som helhet, allmän kompetens i säkerhetsfrågor, samt a...