LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Diarienummer 2019/072424)

2020-12-28. Akademikerförbundet SSR har svarat på remissen gällande Arbetsmiljöverkets förslag om en ny struktur för föreskrifter och allmänna råd. Förbundet har följt Arbetsmiljöverkets u...

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Svar på Migrationskommitténs kompletterande promemoria till SOU 2020:54. Förslaget justerar några av de mest orimliga konsekvenserna av kommitténs förslag till ny lagstiftning varför förbund...

Innovation genom information – Öppna data-utredningens slutbetänkande

2020-12-17. Principer för öppna data föreslås vara utgångspunkten i det offentligas arbete med information. Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att...

En långsiktig hållbar migrationspolitik SOU 2020:54

2020-12-08 Akademikerförbundet SSR har besvarat Justitiedeprtementets direktremiss på migrationskommitténs betänkande En hållsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54. Förbundet är krit...

PM: Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete samt PM: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

2020-12-09 De två remisserna rör att ta bort sekretessen rörande korttidsarbete reglerat i offentlighets- och sekretesslagen samt att förlänga åtgärden till 30 juni 2021 samt i vissa avse...