Inte i mål förrän varenda kvinna är trygg

Pandemin med efterföljande nedstängningar har gjort ett redan oacceptabel läge värre. Hot och våld och trakasserier mot kvinnor har ökat dramatiskt. Rapporter från bland annat fackförbund och kvinnoorganisationer är entydiga inför den internationella dagen för avskaffande av våld och hot mot kvinnor.

Det handlar om vår dröm om en jämlik, demokratisk värld i fred och frihet. Den förutsätter att också kvinnors grundläggande rättigheter respekteras. Rätten att slippa våld. Hela samhället förlorar när kvinnor utsätts för våld. Vi når inte målet så länge en enda kvinna utsätts för våld eller trakasserier. Inte i hemmet. Inte i arbetslivet. Inte någonstans.

Pandemin har förvärrat läget

Inte minst Coronapandemin har tydliggjort hur våld och trakasserier systematiskt finns närvarande i arbetslivet. Den har också visat kopplingen mellan våld i arbetslivet och våld i hemmet och att distansarbete ökar kvinnors sårbarhet för våld, digitalt våld och trakasserier.

Alla de nödvändiga insatser och restriktioner som vidtagits för att minska och förhindra smittspridning har inneburit en kraftigt ökad isolering. För redan utsatta grupper, kvinnor och barn, innebär isoleringen en ökad risk att utsättas för våld och minskade möjligheter att ta del av stödinsatser som exempelvis kvinnofridshus.

Trycket på kvinnorna ökar

I takt med att världens länder stängt ner har trycket på kvinnorna ökat. Det gäller naturligtvis alla de som jobbar i första linjen, närmast patienter och omsorgsbehövande. All sjukvårdspersonal som under pandemin jobbat dygnet runt ofta i bristfällig skyddsutrustning. Det gäller alla de kvinnor som tvingats till hemarbete och alla dem som förlorat sitt arbete under pandemin.

Trycket på hemmet har ökat. I många länder har skolorna stängts ner och barnen är hemma från skolan. Ofta är båda föräldrarna hemma. Inkomsten kanske minskar men utgifterna är detsamma, eller kanske till och med högre när all tid spenderas hemma och alla måltider äts hemma. Räkningarna för vatten, elektricitet och gas ökar när användningen ökar. Under pandemin har många människor förlorat sina jobb samtidigt som försäljning av alkohol ökat. Isolering, ansträngd ekonomi och social påfrestning tillsammans med alkohol är en faktorer som bidrar till våld i hemmet och i många länder har brottsligheten minskat inom nästan alla sektorer utom just våld mot kvinnor i nära relationer.

Drömmen om ett arbetsliv fritt från våld och förtryck

För den globala fackföreningsrörelsen är huvudfokus idag att få alla länder att ratificera ILO konvention 190. Sveriges regering har beslutat att så ska ske och har tillsatt en utredning som senast 31 augusti nästa år ska redovisa hur det ska gå till.

Konvention 190 handlar om att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet. En angelägen konvention som är ett viktigt steg på vägen mot just en arbetsplats utan våld, utan hot och utan trakasserier. Varken fysiskt eller psykiskt. Det handlar förstås om rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt utan att bli trakasserad av arbetsgivaren, och det handlar om språket, att inte bli hånad eller kommenterad för sitt utseende av chefen.

Vår globala fackliga federation Public Service International, PSI, uppmärksammar dagen bl a genom en kampanj på twitter med hashtag #RatifyC190. Delta gärna du också!

Är du utsatt för hot eller våld?

Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga kan ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer om Kvinnofridslinjen här