Covid-19 ger oss möjlighet att förändra

Ensam man i kontorslandskap

I maj genomförde Svensk Chefsförening en undersökning bland förbundets chefsmedlemmar för att ta reda på hur de upplevt sitt uppdrag under Coronapandemin. Resultatet visar att de flesta chefer lyckats ställa om verksamheten och klarat sitt uppdrag väl, men för de som redan innan krisen upplevt utmaningar –som första linjens chefer – har det varit tufft.

Att kunna se framåt och kunna påverka, att ha kunskap och verktyg för att hantera en svår situation är viktigt för att klara den press som man hamnar i. Det gäller för medarbetare och det gäller för chefer. Den här våren har varit en prövning för många, för de som ställt om eller stängt ner sin verksamhet, för de som haft en hög belastning och för de som hamnat i en helt ny arbetssituation som kräver nya beteenden, nya samarbetsformer och förändrad kommunikation. Vi har snabbdigitaliserats och arbetat på nya sätt, kanske över organisationsgränser och med svårlösta uppgifter. Krisen ger oss tillfälle att dra lärdomar och förändra. Den här våren har påverkat oss både professionellt och privat.

I vår chefsundersökning, med svar från 1064 chefer i olika verksamhetsområden och olika sektorer, vittnar några om sin oro för medarbetarna under den här perioden. Man vill följa upp hur kommunikationen och de digitala verktygen fungerat. Chefer som tidigare inte lett på distans har tvingats hitta nya former för att följa upp, få kontakt och ge stöd. Särskilt tufft har det varit för chefer längst ut i verksamheterna, i första linjen. De bristande förutsättningar som vi brukar lyfta fram blir särskilt tydliga i en kris och pandemi. Därför är det nu dags att blicka framåt och lära av den situation som våren präglats av. Det är dags att rusta oss inför kommande svåra kriser och tiden efter pandemin.

Cheferna har gjort ett gott arbete. 97 procent anser att de har följt myndigheternas råd. Man ställde snabbt om sina organisationer och hittade sätt att anpassa verksamheterna. Åtta av tio chefer anser att de kan ta sitt arbetsmiljöansvar och det stämmer med de siffror vi ser i våra tidigare undersökningar.

Stor press på chefer

Att pressen varit särskilt stor på första linjens chefer beror inte minst på antal medarbetare per chef. Det är fler högre chefer som anser att de kan ta sitt arbetsmiljöansvar. Bland chefer längst ut i verksamheten är det 38 procent som har över 20 medarbetare och för högre chefer är det bara 26 procent som har fler än 20. Fler medarbetare att ringa, hålla kontakt med och ge stöd till.

Nio av tio högre chefer anser att de haft tillräcklig skyddsutrustning utifrån verksamhetens art och behov. Bland fösta linjens chefer är det 83 procent som säger att utrustningen varit tillräcklig. Högre chefer är också något mer nöjda med hur man klarat krisen. Mer nöjda än man är med hur myndigheterna klarat krisen. Knappt sju av tio chefer tycker att myndigheterna klarat krisen bra.

Bland chefer inom vård och omsorg är det 68 procent som har fler än 20 medarbetare. 36 procent har fler än 30 medarbetare. Det är inom de verksamheterna som både chefer och medarbetare haft det extra tungt under våren. Två av tre chefer inom vård och omsorg har inte jobbat hemma och det har inte heller deras medarbetare. Bland övriga chefer har nästan två av tre jobbat hemma. Och det är vård och omsorg som vi ofta lyfter fram som exempel på att chefsförutsättningarna måste förändras. De har lite svårare att ta sitt miljöansvar, de anser i lägre grad att myndigheterna klarat krisen bra och i något lägre grad att man haft tillräcklig skyddsutrustning.

Rätt stöd och rimliga chefsuppdrag

I en kris som den vi haft och har under Coronapandemin är stödet från överordnade chefer, från chefskollegor och från HR ofta avgörande för att klara personalsituationen, klara ut mandat, få information och kunna hantera sitt uppdrag. Chefer inom vård och omsorg har glädjande nog de högsta siffrorna för stöd. Ungefär tre av fyra chefer får stöd både av överordnade chefer, kollegor och HR. Det är bland de högre cheferna som stödet är sämst.

När vi blickar framåt så är det viktigt med möjligheten till återhämtning. Åtta av tio chefer jobbar övertid, och mest övertid har högre chefer och chefer inom vård och omsorg. Och det är inom vård och omsorg cheferna har mest övertid på grund av pandemin – drygt 30 procent av cheferna i vård och omsorg arbetar 6-20 timmar extra per vecka på grund av pandemin. Och medan cirka 60 procent av övriga chefer känner sig mer stressade i vår, så är det 76 procent som känner ökad stress inom vård och omsorg.

Nu är det dags för semester för många. Sex av tio inom vård och omsorg kommer att kunna ta semester under sommarmånaderna, och det är ungefär sju av tio bland andra chefer. Det finns chefer som kommer att kunna bevilja sina medarbetare semester, men inte själva kunna vara lediga. Efter denna märkliga vår är det viktigt med återhämtning. Det är mer än dubbelt så många chefer nu jämfört med tidigare undersökningar som svarar att de inte får tillräcklig återhämtning.

Många siffror, men det ger en bild av att chefsrollen måste ges rätt förutsättningar om vi ska klara så svåra situationer som den som verksamheterna och hela samhället drabbats av i vår. Det krävs extra chefsstöd i en kris som denna. Chefer behöver extra resurser och avlastning, och det behövs en organisation med rätt struktur där chefer har utrymme för närvarande ledarskap och dialog med sina medarbetare. Dialogen mellan uppdragsgivare och chefer behöver förbättras, så att chefer har den information och de mandat som krävs för att klara de komplexa uppdragen.

Känslan av att inte räcka till, den ökade stressen och de stora plötsliga förändringarna kommer att ge psykologiska effekter för många chefer. Det behöver vi tillsammans ta tag i och rusta både organisationer och chefer bättre för kommande utmaningar.

/Hanna Broberg
Chefsstrateg