Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden

Kursdeltagare

Nu behöver staten göra det enklare för personer som att fortbilda, utbilda och komplettera sin utbildning så att matchningen på arbetsmarknaden blir bättre över tid särskilt nu i rådande omständigheter, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR. 

Akademikerförbundet SSR och SKR, Sobona tillsammans med andra fackliga parter inom kommunal och regional sektor är överens om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet som omfattar 1.2 miljoner anställda gäller från den 1 maj 2020.

Parterna enades redan i november om de grundläggande principerna för kompetens- och omställningsavtalet, och har under våren tillsammans arbetat med komma överens om detaljerna i avtalet. 

− Sverige är inne i en exceptionell situation där samhällets viktiga välfärdstjänster behöver fungera. Verksamheter behöver snabbt kunna ställa om när förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. Vi parter har tagit nödvändiga steg för att hitta bättre anpassade lösningar för välfärdens omställningsbehov. Nu behöver staten göra det enklare för personer som att fortbilda, utbilda och komplettera sin utbildning så att matchningen på arbetsmarknaden blir bättre över tid särskilt nu i rådande omständigheter, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR. 

− Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

I ett förändrat och förlängt arbetsliv är förebyggande insatser i ett tidigt skede och löpande kompetensutveckling avgörande framgångsfaktorer. Nu har vi ett nytt kompetens- och omställningsavtal på plats, som är väl anpassat efter förutsättningarna på arbetsmarknaden, säger Joakim Larsson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Delar i avtalet som stärker kompetensförsörjningen i kommuner och regioner är bland annat att tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser, att arbetstagare som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet, och att avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− För att klara av kompetensförsörjning genom att behålla och attrahera ny kompetens till kommuner, regioner och kommunala företag behöver lokala parter arbete mer tillsammans för att ta fram kompetensstrategier på kort och lång sikt. Nu finns ett nytt modernt kompetens- och omställningsavtal som vi hoppas blir ett strategiskt verktyg för att möta kompetensbehovet i välfärden. Det ökar möjligheterna för lokala parter att ta fram gemensamma strategier för karriärutveckling, säger Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR. 

I kombination med ett nytt kompetens- och omställningsavtal är parterna överens om att staten behöver ta ett större ansvar för medborgarnas livslånga lärande.

Parterna är överens om att de turordningsregler som prövats i överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) permanentas i det nya avtalet. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.

Fakta om kompetens- och omställningsavtalet 

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunal och regional sektor har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

Enligt Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) är parterna bland annat överens om:

  • Avtalet omfattar verksamhetens behov av kompetensförsörjning samtidigt som det siktar på att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet 
  • Tidsbegränsat anställda arbetstagare omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser
  • Färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor 
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen

Läs vidare

Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).