Nu granskas LAS-utredningens lagförslag

Den 31 maj överlämnar LAS-utredningen sitt betänkande till regeringen, och för närvarande arbetar Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra Sacoförbund med att analysera LAS-utredningens lagförslag. Förslaget kommer sedan ligga till grund för fortsatta förhandlingar som tar vid i slutet av sommaren. 

LAS-utredningen börjar nu närma sig sitt slut, och den 31 maj ska utredaren Gudmund Toijer överlämna betänkandet till regeringen. Akademikerförbundet SSR ställer sig bakom Unionens och Sveriges Ingenjörers krav att utredningen därefter inte ska beredas ytterligare med hänsyn till de stora varsel som följt på Corona-smittans inverkan på arbetsmarknaden, då det inte vore bra att ändra spelreglerna på arbetsmarknaden under pågående kris.

Fyra nya lagförslag ses över

För närvarande arbetar förbundet tillsammans med andra förbund inom Saco med att analysera LAS-utredningens lagförslag. I anslutning till detta arbete jobbar Saco nära TCO och LO.

När LAS-utredningen tillsattes fick de i uppdrag att lämna lagförslag om olika frågor. För det första handlar det om tydligt utökade undantag i turordningsreglerna (det vill säga att vid arbetsbrist ge arbetsgivaren större möjlighet att undanta arbetstagare från turordningen). För det andra ska utredningen föreslå en regel som innebär en skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla sin personal. För det tredje skulle utredningen lämna förslag om hur arbetsgivarens kostnader vid uppsägningstvister kan minska, och slutligen ska utredningen även överväga att lämna förslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

I samband med att den statliga LAS-utredningen tillsattes, förklarade regeringen att om arbetsmarknadens parter kan träffa en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet, ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. Mot den bakgrunden utreder PTK, LO och Svenskt Näringsliv gemensamt frågor om anställningsskydd, omställning och a-kassa. Utredningarna ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar som tar vid i slutet av sommaren.

Som medlem i PTK får Akademikerförbundet SSR möjlighet att ta ställning till det resultat – parternas överenskommelse – som förhandlingarna utmynnar i.