Remissvar

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

2020-04-20 Förslaget innebär att det införs en fjärde nivå för arbetstidsminskning inom korttidsarbete. Arbetstidsminskning uppgår till 80 procent och lönen reduceras med 12 procent. Refo...

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

2020-04-15 Förslaget innebär en ändring i bilagan till förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ett tillägg görs av covid-19 i bilagan till ovan näm...

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget, SOU 2020:5

2020-04-14 Utredaren föreslår att fyra nya tjänster kan inkluderas i rutavdraget (vattentvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad, transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmark...

Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

2020-03-31 En ny förordning föreslås om ersättning för karensavdrag, sjukpenning, karens och arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader. Det föreslås även att skyldigheten ...

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

2020-03-20. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet föreslår att i vissa angivna kommuner ska en skattelättnad à 1675 kronor per år ges till alla individer. Förbundet avslår förslaget ...

Bättre studiestöd till äldre, U2019/04318/UH

2020-03-13 Åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja först vid 51 år och sluta vid 60 år. Ett nytt studielån ...

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Fi2019/04157/S1

2020-01-28 Promemorian innehåller förslag om att ett s.k. ingångsavdrag ska införas. Ingångsavdraget innebär en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgi...

Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25)

2020-01-17. Förslaget innebär att statliga bolag ska omfattas av samma krav på kollektivavtalsenliga villkor när de upphandlar över tröskelgränsen som idag gäller för statliga myndigheter. F...

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24

2020-01-09 Som ett led i införandet av utvecklingstid behövs vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för att personer som tar del av utvecklingstid inte ska hamna i ...

Skatteverkets promemoria, Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

2020-01-07. Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart enligt förslaget. Det skulle minska omfattningen av skattefusk vilket...

Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner

2019-10-25. Centralt innehåll som berör ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor” utgår i Skolverkets förslaget till förändring av grundskolans kursplan för samh...

F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn SOU2019:31

2019-10-25. Utredningen har analyserat ifall det sker undandragande av skatt genom missbruk av godkännande för F-skattesedel, och om reglerna i så fall bör ändras genom exempelvis tidsbegrän...

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

2019-09-19 Utredningen föreslår att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel. Den som har en undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens ska kunna få ett bevis om rätt at...

Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende

2019-09-30 Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende Socialstyrelsen har arbetat om sina föreskrifter och allmänna r...

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

2019-06-27 Akademikerförbundet SSR har genom Saco beretts möjlighet att besvara remissen från Utrikesdepartementet Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. 

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

2019-09-06 Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstatio...

Etableringsjobb Ds 2019:13

2019-09-13 Promemorian föreslår införandet av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Konstruktionen bygger på partsö...

Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-08-12 Regeringen föreslår att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständighete...