Remissvar

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Fi2019/04157/S1

2020-01-28 Promemorian innehåller förslag om att ett s.k. ingångsavdrag ska införas. Ingångsavdraget innebär en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgi...

Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25)

2020-01-17. Förslaget innebär att statliga bolag ska omfattas av samma krav på kollektivavtalsenliga villkor när de upphandlar över tröskelgränsen som idag gäller för statliga myndigheter. F...

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24

2020-01-09 Som ett led i införandet av utvecklingstid behövs vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för att personer som tar del av utvecklingstid inte ska hamna i ...

Skatteverkets promemoria, Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

2020-01-07. Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart enligt förslaget. Det skulle minska omfattningen av skattefusk vilket...

Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner

2019-10-25. Centralt innehåll som berör ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor” utgår i Skolverkets förslaget till förändring av grundskolans kursplan för samh...

F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn SOU2019:31

2019-10-25. Utredningen har analyserat ifall det sker undandragande av skatt genom missbruk av godkännande för F-skattesedel, och om reglerna i så fall bör ändras genom exempelvis tidsbegrän...

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

2019-09-19 Utredningen föreslår att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel. Den som har en undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens ska kunna få ett bevis om rätt at...

Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende

2019-09-30 Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende Socialstyrelsen har arbetat om sina föreskrifter och allmänna r...

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

2019-06-27 Akademikerförbundet SSR har genom Saco beretts möjlighet att besvara remissen från Utrikesdepartementet Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. 

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

2019-09-06 Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstatio...

Etableringsjobb Ds 2019:13

2019-09-13 Promemorian föreslår införandet av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Konstruktionen bygger på partsö...

Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-08-12 Regeringen föreslår att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständighete...

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

2019-06-13 I denna utredning föreslås en genomgripande förändring av styrningen och resursfördelningen inom högre utbildning och forskning Förbundet svarar på remissen eftersom den rör...

Samspel för hälsa

2019-04-17 Utredningens uppdrag har handlat om att undersöka former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Utredningen före...

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-03-12 Utkastet till lagrådsremiss föreslår att den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gäll...

Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

2019-01-25 - förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen Socialdepartementet föreslår att de övergångsregler som gäller handläggare utan socionomexamen eller a...

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

2019-01-17 I denna promemoria föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Förbundet svarar på remissen eftersom den rör den sven...