Remissvar


Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner

2019-10-25. Centralt innehåll som berör ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor” utgår i Skolverkets förslaget till förändring av grundskolans kursplan för samh...

F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn SOU2019:31

2019-10-25. Utredningen har analyserat ifall det sker undandragande av skatt genom missbruk av godkännande för F-skattesedel, och om reglerna i så fall bör ändras genom exempelvis tidsbegrän...

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

2019-09-19 Utredningen föreslår att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel. Den som har en undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens ska kunna få ett bevis om rätt at...

Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende

2019-09-30 Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende Socialstyrelsen har arbetat om sina föreskrifter och allmänna r...

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

2019-06-27 Akademikerförbundet SSR har genom Saco beretts möjlighet att besvara remissen från Utrikesdepartementet Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. 

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32

2019-09-17 Utredningen föreslår att det införs en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott som innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig handling mot en närstående pe...

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

2019-09-06 Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstatio...

Etableringsjobb Ds 2019:13

2019-09-13 Promemorian föreslår införandet av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Konstruktionen bygger på partsö...

Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-08-12 Regeringen föreslår att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständighete...

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

2019-06-13 I denna utredning föreslås en genomgripande förändring av styrningen och resursfördelningen inom högre utbildning och forskning Förbundet svarar på remissen eftersom den rör...

Samspel för hälsa

2019-04-17 Utredningens uppdrag har handlat om att undersöka former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Utredningen före...

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-03-12 Utkastet till lagrådsremiss föreslår att den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gäll...

Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

2019-01-25 - förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen Socialdepartementet föreslår att de övergångsregler som gäller handläggare utan socionomexamen eller a...

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

2019-01-17 I denna promemoria föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Förbundet svarar på remissen eftersom den rör den sven...

Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden SOU 2018:71

2018-12-12 Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbi...

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2018-12-05 Utredningen har haft i uppdrag att utreda behovet av ändringar av regler om sekretess och informationsutbyte för bland annat socialtjänsten och Polismyndigheten i arbetet med att ...

God och nära vård En primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-15 Utredningen är ett delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Utredaren är tillsatt för att stödja landsting, berörda myndigheter och organisatione...

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49

2018-11-25   Delbetänkandet ska lägga förslag på ifall F-skattesystemet behöver förändras för att bekämpa bland annat skattefusk. Förbundet besvarar remissen eftersom de p...