Pressmeddelanden


10244874-mixed.jpg

Pressade skolkuratorer hinner inte arbeta förebyggande

Arbetsbelastningen för skolkuratorerna blir allt större. Sju av tio säger att den har ökat det senaste året och åtta av tio säger att det beror på att allt fler barn behöver stöd. Största de... Läs mer

Låga chefslöner i kommunerna ett hinder för kvinnors lönekarriär

Kvinnliga chefer i kommunerna är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner leder till hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta chefstjänster. De lägger ocks... Läs mer

Rättssäkerheten i fara vid bedömningar om stöd till funktionsnedsatta

Bedömningarna om funktionsnedsattas rätt till assistansersättning har blivit mer restriktiv. Oron bland människor med omfattande funktionsnedsättning att de står i tur att drabbas är stor. O... Läs mer

Brådskande att säkra tillgång till kompetens i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR begär idag i en skrivelse till regeringen att frågorna kring behörighet för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården snarast får en lösning. Social... Läs mer

medlemsutveckling_1958-2016.jpg

Fortsatt uppåt för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och det är framför allt bland de unga som förbundet flyttar fram positionerna. Nästan sju av tio av de nya yrkesverksamma medlemmarna är i åldern ... Läs mer

heike.jpg

Avtalskrav för ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre förutsättningar för chefer att leda. Det är viktiga krav som Akademikerförbundet SSR och Vision gemensamt kommer att driva i... Läs mer

Breda insatser krävs för att klara rekryteringen till socialtjänsten

Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Aka... Läs mer

Snabba åtgärder krävs efter tung kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer idag med omfattande kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö. Det handlar om för hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser och för liten beredskap för... Läs mer

Urholkat etableringsstöd trots regeringens budgetsatsning

Mer pengar till traumabehandling för nyanlända och inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn är välkomna besked. Men det krävs större satsningar än de som regering... Läs mer

walk-human-trafficking-12136.jpg

Ny studie: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

Över hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunle... Läs mer

Välkommet besked, nu krävs ett uthålligt arbete för friska arbetsplatser

Det är mycket välkommet att sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Vi har lämnat över konkreta förslag för sänkt sjukfrånvaro och ett hållbart arb... Läs mer

Barn- och akademikerfientligt asylbeslut klubbat i riksdagen

Idag fattade riksdagen beslut om att införa begräsningar i rätten till asyl, i strid med i stort sett alla remissinstanser. Såväl kravet på försörjning för permanent uppehållstillstånd och f... Läs mer

Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker

Akademikerförbundet SSR välkomnar de nya snabbspår för nyanlända socionomer och samhällsvetare som presenteras idag. – Vi kommer att jobba aktivt för att snabbspåren ska fungera och tar gärn... Läs mer

namnlost.png

Kerstin Wigzell första ordföranden för Akademikerförbundet SSR:s etikråd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR tillsatte idag ledamöterna i förbundets nya etikråd. Rådet ska ge vägledning i yrkesetiska frågor och lyfta etikdiskussioner i den allmänna deba... Läs mer

Nu finns partslösningen för minskade sjuktal - vad säger regeringen och SKL?

Akademikerförbundet SSR presenterar idag på DN Debatt ett konkret förslag för att få ner sjuktalen i kommun- och landstingssektorn, som innebär att en partsgemensam organisation bildas för a... Läs mer

Socialtjänstens kris i Västerbotten måste vändas

Nio av tio socialsekreterare i Västerbotten har så hög arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Arbetssituationen leder till ökad stress, sömnsvårigheter och sjukskrivni... Läs mer

Krisen går att vända, hög tid att satsa på socialtjänsten

Svårigheterna att få tag på erfaren personal och tillsätta tjänster i socialtjänsten har ökat markant det senaste året. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. – Läge... Läs mer

579266-road-sign-exclamation.jpg

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder till stöd för Sveriges Ingenjörers och Unionens konfliktåtgärder inom Almegas avtalsområden it, telekom och svensk teknik och design. Varsl... Läs mer

Sänkta kompetenskrav förvärrar krisen i socialtjänsten

Krisen i socialtjänsten riskerar att förvärras av ogenomtänkta politiska beslut. Slopat krav på socionomexamen kommer inte att lösa personalbristen, tvärtom är risken uppenbar att det gör ar... Läs mer

Välkommet regeringsbeslut om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen beslutade idag att Universitetskanslersämbetet ska utreda hur den yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska se ut. Vi välkomnar beslutet... Läs mer

Långsiktig strategi krävs för socialtjänsten i Ljusnarsberg

Samhällets sista skyddsnät får inte brista. Nu krävs det en långsiktig och uthållig satsning för att vända krisen inom socialtjänsten i Ljusnarsberg, säger Akademikerförbundet SSR:s ordföran... Läs mer

Regeringen slår undan benen för nyanländas jobbchanser

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd slår undan benen för stora delar av etableringspolitiken. Det skriver Akademikerförbundet SSR i ett mycket kritiskt remissvar, som på pu... Läs mer

För jämställda löner – mer lönespridning åt kvinnorna

Under 2015 har lönerna har stigit betydligt snabbare för nyutexaminerade socionomer än för dem med lång erfarenhet. Skillnaden mellan chefslöner och medarbetare inom socialtjänsten är vissa ... Läs mer

Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR reagerar starkt över Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården. – Krisen i socialtjänsten går inte ... Läs mer

Tuffare arbetssituation för skolkuratorer

Arbetsbelastningen har ökat det senaste året, uppger sju av tio skolkuratorer. De främsta orsakerna är fler barn med behov av stöd, fler akuta ärenden och ökade problem kopplade till sociala... Läs mer

Snabba åtgärder krävs för ökad säkerhet på HVB-hemmen

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att göra tätare inspektioner på HVB-hemmen och ensamarbete bör förbjudas. –Boendena måste vara en trygg miljö för både personal och boende, säger Heike Erk... Läs mer