Fokusområde: Ett öppet och demokratiskt Sverige

Akademikerförbundet SSR:s fokusområde Ett öppet och demokratiskt Sverige avser att genom policyutveckling, opinionsbildning och olika typer av aktiviteter och kampanjer värna det öppna, rättssäkra och demokratiska Sverige.

Öppet demokratiskt Sverige logotyp

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är grundbultar i det svenska samhället. Detta har fastställts i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Dessa grundbultar garanterar medborgerliga, politiska, ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter som har varit, och fortsatt måste vara, okränkbara. Detta har byggt Sverige, i form av en stark demokrati, rättsstat, välfärd och partsmodell. Detta är även fundamentet i förbundets värderingar.

Dessa grundbultar värnas genom att förbundet 2023 otvetydigt står upp för ett öppet, rättssäkert och demokratiskt Sverige i form av fokusområdet Ett öppet och demokratiskt Sverige.

Ett öppet Sverige bärs av insikten om att Sverige berikas av invandring.

Vi försvarar rätten att varje person som flyr till Sverige ska få sina asylskäl rättssäkert prövade och att de mest behövande, familjeåterförening och anhöriginvandring är avgörande för en humanitär flyktingpolitik. Vår självklara utgångspunkt är likabehandling i asylprocessen vilken bygger på rättigheter som avgiftsfri asylprocess, tillgång till tolk, offentligt bekostat biträde med mera. Ett öppet Sverige förmår också verka för fundamentala mänskliga rättigheter även i andra länder. Det tar sin utgångspunkt i vår syn på en generös biståndspolitik och ett aktivt samarbete och solidaritetsarbete med fackföreningsrörelser i andra länder, inte minst genom internationella fackliga organisationer och Solidaritetsfonden.

Ett rättssäkert Sverige har som utgångspunkt allas likhet inför lagen,

att alla är oskyldiga tills motsatsens bevisats i domstol, att barn alltid är barn och att godtycklighet aldrig får vara vägledande i rättsväsendet. Företeelser som rättslig miniminivå, bristande vandel, sänkt straffmyndighetsålder, förvaringsdomar, anonyma vittnen, angiveri och visitationszoner utmanar och hotar rättsstaten, rättssäkerheten och likabehandlingen. Vår syn på ett rättssäkert Sverige är även att personer som dömts för brott kan, och ska, ges förutsättningar att inte återfalla i brott. Det är en avgörande utgångspunkt för vår syn på rättsvårdande myndigheters uppdrag.

Ett demokratiskt Sverige har sin utgångspunkt i alla människors lika värde.

Rätten till delaktighet och att rättighetsbaserade förmåner är oberoende av ursprung, etnicitet, religion, kön eller könsuttryck, sexuell läggning med mera. För att demokratin ska fungera krävs att alla i samhället har en viss materiell standard. Rättigheter är därför viktiga för att ge alla förutsättningar att delta i det politiska arbetet och demokratin. I ett demokratiskt Sverige är avgörande fundament allmänna och fria val, fria medier, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, meddelarfrihet, åsiktsfrihet samt mötes- och föreningsfrihet. I det senare ingår den okränkbara rätten att organisera sig och verka i fackföreningar. Varje begränsning av våra medlemmars rätt att verka som fackligt förtroendevalda är därmed ett ingrepp i det demokratiska Sverige.

 

Seminarium i Almedalen 2024

Regeringen vill minska kriminalitet och förbättra integrationen, men kritiker varnar för att åtgärder som anmälningsplikt, säkerhetszoner, inre gränskontroller, ändrad sekretess och återkallande av medborgarskap kan ha negativa samhällseffekter. Hur säkerställer regeringen att dessa åtgärder löser problemen utan att underminera demokratin och rättssäkerheten?

I Almedalens politiska och opiniontäta myller arrangerade Akademikerförbundet SSR ett seminarium om detta viktiga ämne.