Pressmeddelanden


img_7443.jpg

Efterlängtat besked om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen föreslår idag att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införs den 1 januari 2019. Det är ett glädjande och viktigt besked, som innebär att patientsäkerheten ko... Läs mer

22040742-unga-afghaner-sittstrejkar.jpg

Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Det humanitära lidandet i Afghanistan är omfattande. Sverige har en moralisk skyldighet att inte bidra till att öka det genom att utvisa människor dit. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ... Läs mer

En öppen arbetsmiljö för alla viktig facklig fråga

Det är helt oacceptabelt att hbtq-personer fortfarande år 2017 utsätts för trakasserier och diskriminering på jobbet. Kunskaperna om hbtq-frågor måste öka i arbetslivet, säger Heike Erkers, ... Läs mer

10258626-arbetsformedlingen.jpg

Välkommen inriktning mot en mer flexibel arbetsmarknadspolitik

Det är positivt att regeringen vill se en förstärkt regional arbetsmarknadspolitik och ge kommunerna möjlighet att ta större ansvar för att fler ska komma i arbete. Men för en väl fungerande... Läs mer

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommun... Läs mer

presswebb.jpg

Välkommen översyn kan stärka socialtjänsten

Direktiven för översynen av socialtjänstlagen lägger en bra grund för ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten som stärker både professionen och det sociala arbetet, säger Heike Erkers, ord... Läs mer

Ökade avsättningar för flexpension bra för hela arbetsmarknaden

Uppgörelsen om nya avtal inom industrin lägger en bra grund för våra fortsatta förhandlingar om avtal för de anställda i kommuner och landsting. Det är särskilt viktigt med fortsatta avsättn... Läs mer

pexels-photo-157053.jpeg

Viktig förstärkning av socialtjänsten måste bli långsiktig

Det är en nödvändig och mycket välkommen satsning på den sociala barn- och ungdomsvården som regeringen aviserar. Nu är det viktigt att de extra pengarna leder till en långsiktig och hållbar... Läs mer

10244874-mixed.jpg

Pressade skolkuratorer hinner inte arbeta förebyggande

Arbetsbelastningen för skolkuratorerna blir allt större. Sju av tio säger att den har ökat det senaste året och åtta av tio säger att det beror på att allt fler barn behöver stöd. Största de... Läs mer

Låga chefslöner i kommunerna ett hinder för kvinnors lönekarriär

Kvinnliga chefer i kommunerna är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner leder till hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta chefstjänster. De lägger ocks... Läs mer

Rättssäkerheten i fara vid bedömningar om stöd till funktionsnedsatta

Bedömningarna om funktionsnedsattas rätt till assistansersättning har blivit mer restriktiv. Oron bland människor med omfattande funktionsnedsättning att de står i tur att drabbas är stor. O... Läs mer

Brådskande att säkra tillgång till kompetens i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR begär idag i en skrivelse till regeringen att frågorna kring behörighet för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården snarast får en lösning. Social... Läs mer

medlemsutveckling_1958-2016.jpg

Fortsatt uppåt för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och det är framför allt bland de unga som förbundet flyttar fram positionerna. Nästan sju av tio av de nya yrkesverksamma medlemmarna är i åldern ... Läs mer

heike.jpg

Avtalskrav för ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre förutsättningar för chefer att leda. Det är viktiga krav som Akademikerförbundet SSR och Vision gemensamt kommer att driva i... Läs mer

Breda insatser krävs för att klara rekryteringen till socialtjänsten

Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Aka... Läs mer

Snabba åtgärder krävs efter tung kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer idag med omfattande kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö. Det handlar om för hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser och för liten beredskap för... Läs mer

Urholkat etableringsstöd trots regeringens budgetsatsning

Mer pengar till traumabehandling för nyanlända och inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn är välkomna besked. Men det krävs större satsningar än de som regering... Läs mer

walk-human-trafficking-12136.jpg

Ny studie: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

Över hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunle... Läs mer

Välkommet besked, nu krävs ett uthålligt arbete för friska arbetsplatser

Det är mycket välkommet att sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Vi har lämnat över konkreta förslag för sänkt sjukfrånvaro och ett hållbart arb... Läs mer

Barn- och akademikerfientligt asylbeslut klubbat i riksdagen

Idag fattade riksdagen beslut om att införa begräsningar i rätten till asyl, i strid med i stort sett alla remissinstanser. Såväl kravet på försörjning för permanent uppehållstillstånd och f... Läs mer

Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker

Akademikerförbundet SSR välkomnar de nya snabbspår för nyanlända socionomer och samhällsvetare som presenteras idag. – Vi kommer att jobba aktivt för att snabbspåren ska fungera och tar gärn... Läs mer

namnlost.png

Kerstin Wigzell första ordföranden för Akademikerförbundet SSR:s etikråd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR tillsatte idag ledamöterna i förbundets nya etikråd. Rådet ska ge vägledning i yrkesetiska frågor och lyfta etikdiskussioner i den allmänna deba... Läs mer

Nu finns partslösningen för minskade sjuktal - vad säger regeringen och SKL?

Akademikerförbundet SSR presenterar idag på DN Debatt ett konkret förslag för att få ner sjuktalen i kommun- och landstingssektorn, som innebär att en partsgemensam organisation bildas för a... Läs mer

Socialtjänstens kris i Västerbotten måste vändas

Nio av tio socialsekreterare i Västerbotten har så hög arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Arbetssituationen leder till ökad stress, sömnsvårigheter och sjukskrivni... Läs mer

Krisen går att vända, hög tid att satsa på socialtjänsten

Svårigheterna att få tag på erfaren personal och tillsätta tjänster i socialtjänsten har ökat markant det senaste året. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. – Läge... Läs mer