Arbetsmarknadsreformen rörande Las, omställning och livslångt lärande

pappersbunt

Den största reformeringen av svensk arbetsmarknad på decennier håller på att ta form. Det handlar om förändringar inom anställningsskyddet, ett nytt grundläggande offentligt omställningsstöd, och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling mitt i arbetslivet.

Här har vi samlat all relevant information om reformförslagen, bakgrunden och förbundets och andra närliggande organisationers inställning till förslagen. Viktigast är:

  • Januariavtalet
  • Toijerutredningen
  • Huvudavtalet med principöverenskommelse på privat sektor
  • De tre bokstavsutredningarna  Ds 2021:16-18
  • Remissvar på de tre bokstavsutredningarna
  • Förhandlingsresultatet på KR-sektorn
  • Två lagrådsremisser rörande förändrad arbetsrätt och omställningsstudiestöd
  • Tilläggsremiss rörande grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  • Propositionen

Poddar med anledning av reformen:

Bakgrund 

Om hur Januariavtalet, Las-/Toijerutredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop:

Privat sektor. Partsöverenskommelsen slutjusterad – huvudavtal och principöverenskommelse 

PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv träffade under hösten 2020 en överenskommelse om utkast till nytt huvudavtal (kollektivavtal). Avtalet ger arbetstagare utökade omställningsförmåner vid arbetslöshet och stärkt stöd för kompetensutveckling. Vidare innehåller avtalet särskilda villkor som ersätter eller kompletterar lagregler i anställningsskyddslagen. I överenskommelsen ingick även den så kallade principöverenskommelsen som innehåller förslag om bland annat förändrad lagstiftning på arbetsrättens område och ny studiestödslagstiftning. Om regering och riksdag går vidare med lagförslagen har parterna i överenskommelsen enats om att anta huvudavtalet. 

Akademikerförbundet SSR anser att parternas överenskommelse ger bättre förutsättningar för anställda till utbildning och omställning på framtidens arbetsmarknad och ökar därmed tryggheten för individen. Samtidigt värnas parternas inflytande. Därför ställer sig förbundet bakom överenskommelsen. 

Parternas utkast till huvudavtal och principöverenskommelse

Parterna på privat sektors slutversion av huvudavtal

De tre "bokstavsutredningarna" vt 2021

Med anledning av partsöverenskommelsen på privat sektor tillsatte regeringen tre så kallade bokstavsutredningar för att utreda hur den stora arbetsmarknadsreformen skulle kunna genomföras i lag och förordning. De tre utredningarna rör ett omställningsstöd för personer som inte omfattas av kollektivavtal, en reformerad arbetsrätt samt förutsättningar för ersättning vid kompetensutveckling mitt i arbetslivet.

Remissvar från Akademikerförbundet SSR på bokstavsutredningarna. HT 2021

Akademikerförbundet SSR stödjer huvudinriktningen i de tre bokstavsutredningarna. Det är avgörande för svensk välfärd och konkurrenskraft att anställningsskydd förutsättningarna för stöd vid omställning och livslångt lärande är goda och omfattar hela arbetsmarknaden. Förbundet har emellertid en rad synpunkter hur reformen kan göras på ett bättre sätt för akademiker, inte minst i offentlig sektor. 

Andra remissvar från instanster som Akademikerförbundet SSR ingår. HT 2021

Akademikerförbundet SSR ingår även i OFR, Saco, Saco-S samt PTK.

Även Saco och OFR ställer sig bakom parternas överenskommelse och bokstavsutredningarnas förslag. I likhet med Akademikerförbundet SSR konstaterar Saco och OFR att det är viktigt att alla delar i reformen genomförs för att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska tryggas. 

Vägen vidare efter remissrundan

Efter att remissvar inkommit fortsatte arbetet inom regeringskansliet att gå igenom remissvaren och eventuellt anpassa lag- och förordningsförslag. Det arbetet resulterade i två lagrådsremisser (se nedan) samt en tilläggsremiss med utkast till proposition (se nedan). Den preliminära planen är att regeringen lägger proposition(er) till riksdagen senast 22 mars för beslut i riksdagen före sommaren. Ikraftträdande är tänkt 1 juli 2022 med tillämpning från 1 oktober 2022. Första möjliga utbildning med omställningsstudiestöd beräknas kunna starta 1 januari 2023.

Utöver det behöver parterna på olika sektorer förhandla om hur villkor i avtal kan komplettera regeringens reform. KR-sektorn var klar 21 december 2021. Förhandlingarna fortsätter på statlig sektor samt inom olika delar, bland annat inom civilsamhället.

Akademikerförbundet SSRs ambition är att villkoren på arbetsmarknaden ska vara likvärdiga oavsett sektor. Med villkoren på arbetsmarknaden avser vi arbetsrätt, omställning och livslångt lärande. Vårt mål är att reformen i sin helhet ska ge lika möjligheter till anställningstrygghet, omställning och livslångt lärande oavsett om man arbetar i offentlig eller privat sektor.

KR-sektorn: Avtal klart för kommun- och regionanställda samt anställda i kommunalt ägda bolag (211221)

Läs mer om överenskommelsen här.

Svenska Kyrkan: Varsel om konflikt avblåst rörande ett nytt omställningsavtal (220503)

Avblåstes 3 maj efter att båda parter på Svenska kyrkans avtalsområde sagt ja till medlarens bud. Läs mer här. Slutjustering av avtalet ej klart.

 

Två lagrådsremisser rörande förändrad arbetsrätt och omställningsstudiestöd (220127)

Förbundet kommenterade dem här.

Tilläggsremiss rörande grundläggande omställnings- och kompetensstöd, (220207)

Lagrådet granskar de två lagrådsremisserna och regeringen ska, med stöd av remissvaren, slutjustera förslaget om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och lägga proposition på alla tre delarna.

Propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (220318)

En samlad proposition skickades den 18 mars till riksdagen: propositionen "Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". Betänkandet (2021/22:AU12) bereds i Arbetsmarknadsutskottet 31 maj, justeras 2 juni, debatteras och beslutas i kammaren 8 juni. Förslagen är tänkta att träda i kraft 1 juli 2022, men tillämpas först 1 oktober 2022. De första utbildningarna man kan delta i med stöd av omställningsstudiestöd kan starta januari 2023.

Utbildningsutbudet med anledning av införandet av omställningsstudiestöd

Samhällsvetarpodden talade med utbildningsminister Anna Ekström om hur utbildningsutbudet påverkas av införandet av omställningsstudiestöd. Den kan du lyssna på här.

Svenska Ileraförbundet anordnade 4 april 2022 ett seminarium på samma tema. Det kan du titta på i efterhand här.

Förbundet har även gjort en skrivelse rörande våra synpunkter på hur utbildningsutbudet bör förändras med anledning av införandet av omställningsstudiestöd, med en generell beskrivning och en specifik rörande vård, omsorg och socialtjänst. Den kan du läsa här.

 

Har du frågor rörande den här reformen kan du höra av dig till Ursula Berge, samhällspolitisk chef, ursula.berge@akademssr.se eller Mikael Smeds, chefsjurist, mikael.smeds@akademssr.se