Arbetsmarknadsreformen rörande Las, omställning och livslångt lärande

pappersbunt

Den största reformeringen av svensk arbetsmarknad på decennier håller på att ta form. Det handlar om förändringar inom anställningsskyddet, ett nytt grundläggande offentligt omställningsstöd, och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling mitt i arbetslivet.

Vill du läsa vad förbundet gör just nu rörande införandet av omställningsstudiestöd. Klicka här.

Här har vi samlat all relevant information om reformförslagen, bakgrunden och förbundets och andra närliggande organisationers inställning till förslagen. Viktigast är:

  • Januariavtalet
  • Toijerutredningen
  • Huvudavtalet med principöverenskommelse på privat sektor
  • De tre bokstavsutredningarna  Ds 2021:16-18
  • Remissvar på de tre bokstavsutredningarna
  • Två lagrådsremisser rörande förändrad arbetsrätt och omställningsstudiestöd
  • Tilläggsremiss rörande grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  • Propositionen
  • Ny lagstiftning
  • Omställningsavtal på arbetsmarknadens olika delar

Bakgrund 

Om hur Januariavtalet, Las-/Toijerutredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop:

Privat sektor. Utkast till huvudavtal och principöverenskommelse (2020)

Parternas utkast till huvudavtal och principöverenskommelse

De tre "bokstavsutredningarna" (VT 2021)

Med anledning av partsöverenskommelsen på privat sektor tillsatte regeringen tre så kallade bokstavsutredningar för att utreda hur den stora arbetsmarknadsreformen skulle kunna genomföras i lag och förordning. De tre utredningarna rör ett omställningsstöd för personer som inte omfattas av kollektivavtal, en reformerad arbetsrätt samt förutsättningar för ersättning vid kompetensutveckling mitt i arbetslivet.

Remissvar på bokstavsutredningarna (HT 2021)

Akademikerförbundet SSR stödjer huvudinriktningen i de tre bokstavsutredningarna. Det är avgörande för svensk välfärd och konkurrenskraft att anställningsskydd förutsättningarna för stöd vid omställning och livslångt lärande är goda och omfattar hela arbetsmarknaden. Förbundet har emellertid en rad synpunkter hur reformen kan göras på ett bättre sätt för akademiker, inte minst i offentlig sektor. 

Andras remissvar (HT 2021)

Akademikerförbundet SSR ingår även i OFR, Saco, Saco-S samt PTK. Även Saco och OFR ställer sig bakom parternas överenskommelse och bokstavsutredningarnas förslag. I likhet med Akademikerförbundet SSR konstaterar Saco och OFR att det är viktigt att alla delar i reformen genomförs för att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska tryggas. 

Två lagrådsremisser - förändrad arbetsrätt och omställningsstudiestöd (220127)

Förbundet kommenterade dem här.

Tilläggsremiss - grundläggande omställnings- och kompetensstöd (220207)

Lagrådet granskar de två lagrådsremisserna och regeringen ska, med stöd av remissvaren, slutjustera förslaget om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och lägga proposition på alla tre delarna.

Proposition - Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (220318)

En samlad proposition skickades den 18 mars till riksdagen: propositionen "Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". Betänkandet (2021/22:AU12) bereds i Arbetsmarknadsutskottet 31 maj, justeras 2 juni, debatterades och beslutades i kammaren 8 juni. Förslagen är tänkta att träda i kraft 1 juli 2022, men tillämpas först 1 oktober 2022. De första utbildningarna man kan delta i med stöd av omställningsstudiestöd kan starta januari 2023.

Nya lagar och förordningar:

Omställningsstudiestöd

Ny lag: Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd

Ny förordning: Förordning (2022:857) om omställningsstudiestöd

Ändringar: Lagen om omställningsstudiestöd, socialförsäkringsbalken, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen (1999:1395), lagen (2017:527) om studiestartsstöd, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, studiestödsförordningen (2000:655), förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst, förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser m.fl.

SFS: 2022:856-873 

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Ny lag: Lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Ny förordning: Förordning (2022:852) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och förordning (2022:000) om ikraftträdande av lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Ändringar: Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet och förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS: 2022:850–2022:854

Anställningsskydd

Ändringar: Lag (1982:80) om anställningsskydd, lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare m.fl. (2022:835, 2022:836, 2022:837, 2022:838, 2022:839, 2022:840, 2022:841, 2022:842, 2022:843, 2022:844, 2022:845, 2022:846, 2022:847 samt 2022:848)

SFS: 2022:835–2022:848

Remissvar till CSN rörande föreskrifter för omställningsstudiestöd (220811)

 

Utbildningsutbudet med anledning av införandet av omställningsstudiestöd

Samhällsvetarpodden talade med utbildningsminister Anna Ekström om hur utbildningsutbudet påverkas av införandet av omställningsstudiestöd. Den kan du lyssna på här.

Svenska Ileraförbundet anordnade 4 april 2022 ett seminarium på samma tema. Det kan du titta på i efterhand här.

Förbundet har även gjort en skrivelse rörande våra synpunkter på hur utbildningsutbudet bör förändras med anledning av införandet av omställningsstudiestöd, med en generell beskrivning och en specifik rörande vård, omsorg och socialtjänst. Den kan du läsa här.

Färdiga omställningsavtal på arbetsmarknadens olika delar

Omställningsavtal - privat sektor

Omställningsavtal - KR-sektorn med bilagor

Omställningsavtal - staten

Omställningsavtal - Svenska Kyrkan med protokoll

Omställningsavtal - civilsamhället (Arbetsgivaralliansens avtalsområde)

Omställningsavtal - civilsamhället (Fremias avtalsområde)

 

Poddar med anledning av reformen:

___________________________________________

Har du frågor rörande den här reformen kan du höra av dig till Ursula Berge, samhällspolitisk chef, ursula.berge@akademssr.se (omställning och livslångt lärande/omställningsstudiestöd) eller Mikael Smeds, chefsjurist, mikael.smeds@akademssr.se (arbetsrätt)