Pressmeddelanden


Urholkat etableringsstöd trots regeringens budgetsatsning

Mer pengar till traumabehandling för nyanlända och inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn är välkomna besked. Men det krävs större satsningar än de som regering... Läs mer

Ny studie: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

Över hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunle... Läs mer

Välkommet besked, nu krävs ett uthålligt arbete för friska arbetsplatser

Det är mycket välkommet att sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Vi har lämnat över konkreta förslag för sänkt sjukfrånvaro och ett hållbart arb... Läs mer

Barn- och akademikerfientligt asylbeslut klubbat i riksdagen

Idag fattade riksdagen beslut om att införa begräsningar i rätten till asyl, i strid med i stort sett alla remissinstanser. Såväl kravet på försörjning för permanent uppehållstillstånd och f... Läs mer

Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker

Akademikerförbundet SSR välkomnar de nya snabbspår för nyanlända socionomer och samhällsvetare som presenteras idag. – Vi kommer att jobba aktivt för att snabbspåren ska fungera och tar gärn... Läs mer

Kerstin Wigzell första ordföranden för Akademikerförbundet SSR:s etikråd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR tillsatte idag ledamöterna i förbundets nya etikråd. Rådet ska ge vägledning i yrkesetiska frågor och lyfta etikdiskussioner i den allmänna deba... Läs mer

Nu finns partslösningen för minskade sjuktal - vad säger regeringen och SKL?

Akademikerförbundet SSR presenterar idag på DN Debatt ett konkret förslag för att få ner sjuktalen i kommun- och landstingssektorn, som innebär att en partsgemensam organisation bildas för a... Läs mer

Socialtjänstens kris i Västerbotten måste vändas

Nio av tio socialsekreterare i Västerbotten har så hög arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Arbetssituationen leder till ökad stress, sömnsvårigheter och sjukskrivni... Läs mer

Krisen går att vända, hög tid att satsa på socialtjänsten

Svårigheterna att få tag på erfaren personal och tillsätta tjänster i socialtjänsten har ökat markant det senaste året. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. – Läge... Läs mer

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder till stöd för Sveriges Ingenjörers och Unionens konfliktåtgärder inom Almegas avtalsområden it, telekom och svensk teknik och design. Varsl... Läs mer

Sänkta kompetenskrav förvärrar krisen i socialtjänsten

Krisen i socialtjänsten riskerar att förvärras av ogenomtänkta politiska beslut. Slopat krav på socionomexamen kommer inte att lösa personalbristen, tvärtom är risken uppenbar att det gör ar... Läs mer

Välkommet regeringsbeslut om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen beslutade idag att Universitetskanslersämbetet ska utreda hur den yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska se ut. Vi välkomnar beslutet... Läs mer

Långsiktig strategi krävs för socialtjänsten i Ljusnarsberg

Samhällets sista skyddsnät får inte brista. Nu krävs det en långsiktig och uthållig satsning för att vända krisen inom socialtjänsten i Ljusnarsberg, säger Akademikerförbundet SSR:s ordföran... Läs mer

Regeringen slår undan benen för nyanländas jobbchanser

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd slår undan benen för stora delar av etableringspolitiken. Det skriver Akademikerförbundet SSR i ett mycket kritiskt remissvar, som på pu... Läs mer

För jämställda löner – mer lönespridning åt kvinnorna

Under 2015 har lönerna har stigit betydligt snabbare för nyutexaminerade socionomer än för dem med lång erfarenhet. Skillnaden mellan chefslöner och medarbetare inom socialtjänsten är vissa ... Läs mer

Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR reagerar starkt över Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården. – Krisen i socialtjänsten går inte ... Läs mer

Tuffare arbetssituation för skolkuratorer

Arbetsbelastningen har ökat det senaste året, uppger sju av tio skolkuratorer. De främsta orsakerna är fler barn med behov av stöd, fler akuta ärenden och ökade problem kopplade till sociala... Läs mer

Snabba åtgärder krävs för ökad säkerhet på HVB-hemmen

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att göra tätare inspektioner på HVB-hemmen och ensamarbete bör förbjudas. –Boendena måste vara en trygg miljö för både personal och boende, säger Heike Erk... Läs mer

Skarp kritik mot förslag om sänkta kompetenskrav

Det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att Sveriges Kommuner och Landsting vänder sig till regeringen för att underminera kompetenskraven inom socialtjänsten. Det signalerar att SKL in... Läs mer

Akademikerförbundet SSR inrättar etiskt råd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR beslutade idag att ett etiskt råd ska inrättas. Rådet ska ha en självständig ställning och ge vägledning i etiska dilemman. Läs mer

Stort gensvar på initiativ om flyktingmottagande

Redan första dagen har över 500 personer anmält sitt intresse för att jobba extra med flyktingmottagandet efter Akademikerförbundet SSR:s utskick till pensionärer och studenter. Det snabba o... Läs mer

Nytt initiativ för bättre flyktingmottagande

Idag går Akademikerförbundet SSR ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter som är medlemmar i förbundet och frågar om de kan hjälpa till med flyktingmottagandet. Läs mer

Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar chansen till rätt jobb

Akademikerförbundet SSR välkomnar att alla kommuner ska vara med och ta emot flyktingar. Andra delar av migrationsuppgörelsen är mer problematiska. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar at... Läs mer

Ökade insatser krävs för ensamkommande barn

Dålig samverkan mellan olika aktörer och brist på resurser leder till att barnens bästa inte alltid sätts i första rummet. Akademikerförbundet SSR lägger i en ny rapport fram 37 skarpa försl... Läs mer