Så här tycker vi om ”bokstavsutredningarna”

pappersbunt

De tre så kallade bokstavsutredningarna föreslår förändringar inom anställningsskyddet, ett nytt grundläggande offentligt omställningsstöd, och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling mitt i arbetslivet. Som helhet är det en av de större arbetsmarknadsreformerna på mycket länge.

Här har vi samlat all relevant information om reformförslagen, bakgrunden och förbundets och andra närliggande organisationers inställning till förslagen. 

Bakgrund 

Om hur Januariavtalet, Las-/Toijerutredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop:

Akademikerförbundet SSR:s PM om bokstavsutredningarna

Toijer-utredningen

Partsöverenskommelsen – huvudavtal och principöverenskommelse 

PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv träffade under hösten 2020 en överenskommelse om utkast till nytt huvudavtal (kollektivavtal). Avtalet ger arbetstagare utökade omställningsförmåner vid arbetslöshet och stärkt stöd för kompetensutveckling. Vidare innehåller avtalet särskilda villkor som ersätter eller kompletterar lagregler i anställningsskyddslagen. I överenskommelsen ingick även den så kallade principöverenskommelsen som innehåller förslag om bland annat förändrad lagstiftning på arbetsrättens område och ny studiestödslagstiftning. Om regering och riksdag går vidare med lagförslagen har parterna i överenskommelsen enats om att anta huvudavtalet. 

Akademikerförbundet SSR anser att parternas överenskommelse ger bättre förutsättningar för anställda till utbildning och omställning på framtidens arbetsmarknad och ökar därmed tryggheten för individen. Samtidigt värnas parternas inflytande. Därför ställer sig förbundet bakom överenskommelsen. 

Parternas utkast till huvudavtal och principöverenskommelse

De tre "bokstavsutredningarna"

Med anledning av partsöverenskommelsen på privat sektor tillsatte regeringen tre så kallade bokstavsutredningar för att utreda hur den stora arbetsmarknadsreformen skulle kunna genomföras i lag och förordning. De tre utredningarna rör ett omställningsstöd för personer som inte omfattas av kollektivavtal, en reformerad arbetsrätt samt förutsättningar för ersättning vid kompetensutveckling mitt i arbetslivet.

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:16

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till förslagen i bokstavsutredningarna? 

Akademikerförbundet SSR stödjer huvudinriktningen i de tre bokstavsutredningarna. Det är avgörande för svensk välfärd och konkurrenskraft att anställningsskydd förutsättningarna för stöd vid omställning och livslångt lärande är goda och omfattar hela arbetsmarknaden. Förbundet har emellertid en rad synpunkter hur reformen kan göras på ett bättre sätt för akademiker, inte minst i offentlig sektor. 

Pressmeddelande: "Inslag av 'akademikerförakt' i regeringens budgetförslag" med anledning av anslagen i BP22 kopplade till den aktuella arbetsmarknadsreformen

Akademikerförbundet SSR:s remissvar (samtliga tre remisser)

Frågor och svar om hur den här reformen påverkar dig

Andra remissinstanser som Akademikerförbundet SSR ingår i:

Akademikerförbundet SSR ingår även i OFR, Saco, Saco-S samt PTK.

Även Saco och OFR ställer sig bakom parternas överenskommelse och bokstavsutredningarnas förslag. I likhet med Akademikerförbundet SSR konstaterar Saco och OFR att det är viktigt att alla delar i reformen genomförs för att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska tryggas. 

OFRs remissvar (samtliga tre remisser)

Sacos remissvar om grundläggande omställningsstöd, reformerad arbetsrätt och omställningsstudiestöd

Saco-S remissvar om reformerad arbetsrätt (Saco-S svarade inte på de andra två remisserna)

Akademikerförbundet SSRs reservation i Saco-S styrelse

PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunals gemensamma remissvar (samtliga tre remisser)

Vägen vidare

Nu fortsätter ett arbete inom regeringskansliet att gå igenom remissvaren och eventuellt anpassa lag- och förordningsförslag i proposition i enlighet med synpunkter som framkommit i remissvar.

Utöver det behöver parterna på olika sektorer, som i kommuner och regioner samt stat, att förhandla om hur villkor i avtal kan komplettera regeringens reform.

Akademikerförbundet SSRs ambition är att villkoren på arbetsmarknaden ska vara likvärdiga oavsett sektor. Med villkoren på arbetsmarknaden avser vi arbetsrätt, omställning och livslångt lärande. Vårt mål är att reformen i sin helhet ska ge lika möjligheter till anställningstrygghet, omställning och livslångt lärande oavsett om man arbetar i offentlig eller privat sektor.