Fel sänka kraven på socialtjänsten i coronakrisen

Foto: Magnus Länje

SKR kräver förändringar inom socialtjänsten för att möta de utmaningar Covid-19 för med sig. Men att sänka kraven på arbetet med barn och unga är fel väg att gå. Åtgärderna måste säkerställa kvalitén i verksamheten och även värna personalens säkerhet och arbetsmiljö, skriver Heike Erkers i Dagens Samhälle i dag

Sveriges kommuner och regioner, SKR har sänt en hemställan till regeringen med krav på undantag och regelförändringar inom socialtjänstens verksamheter för att minska smittspridningen av covid- 19 och för att effektivisera insatserna.

Vi välkomnar att socialtjänsten uppmärksammas i den svåra tid som vi befinner oss i, det understryker att socialtjänsten är en samhällsbärande verksamhet. Anställda inom socialtjänsten möter utsatta grupper och grupper som av olika skäl inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men socialtjänsten kommer nu också att möta medborgare vars livsvillkor drastiskt har förändrats efter effekterna kring Coronaviruset, såsom arbetslöshet, ökade kostnader ohälsa och oro.

De föreslagna åtgärderna som SKR har pekat ut är med vissa undantag viktiga och relevanta.

Men vi vänder oss emot att göra undantag från behörighetskraven gällande myndighetsutövningen kring barn och unga. Ibland vill man söka vägledning från hälso- och sjukvården, men ibland vill man ha regler som aldrig skulle accepteras inom hälso- och sjukvården. Socialtjänstens arbete med barn och unga är ett av socialtjänstens centrala uppgift som alltid måste fungera, det är heller ingen slump att det är för just denna målgrupp som det finns särskilda behörighetskrav vilket inte finns för den övriga socialtjänsten. Att utreda ogynnsamma situationer kring barn och unga och barn som far illa kräver utbildning och ett professionellt förhållningssätt. Felbedömningar och underlåtenhet kan få förödande konsekvenser.

I början av veckan skickade vi ut en enkät till chefer inom socialtjänsten. Hittills har drygt 500 svar inkommit. Den övergripande lägesbilden är att i stort sett hela socialtjänstens verksamhet är i gång. Akuta ärenden och lagstyrda verksamheter prioriteras. Det som har prioriterats bort i dagsläget är öppna verksamheter såsom dagverksamheter för olika grupper samt olika interna möten. Cheferna inom socialtjänsten framför att även socialtjänstens personal bör i möjligaste mån kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemifrån men det saknas tekniska möjligheter. Om samtliga skolor stängs bör också personalen få tillgång till skol-respektive förskoleplatser. Att sänka behörighetskraven har ingen chef sett som en viktig åtgärd för att minska smittspridningen.

SKR är en arbetsgivarorganisation och i den egenskapen bör personalens behov av skydd och arbetsmiljö vara i fokus. Liksom övrig offentlig verksamhet så kan inte socialtjänsten fungera utan en professionell yrkeskår. Vi saknar krav kring personalens säkerhet, trygghet men också kring möjligheten att göra ett professionellt arbete. Socialtjänsten måste finnas på plats, genomföra hembesök, göra biståndsbedömningar för äldre människor, upprätthålla jourverksamhet uppsöka barn och unga i riskmiljöer. Hur ska personalen skyddas det är frågor som SKR bör ställa. Det handlar inte om att sänka kvaliteten.

Vi inser att socialtjänsten måste styra sin verksamhet till lagstyrd verksamhet och att vissa tidsgränser behöver förlängas. Vi inser också att det behövs besöksförbud på vissa vård och omsorgsboenden. Vi är också oroade över det ökade behovet av försörjningsstöd som en effekt av varsel, arbetslöshet, stängning av skolor.

Vi vill uppmana SKR att även i dessa frågor ta hjälp av de fackliga parterna. Vi har skjutit upp avtalsrörelsen men Corona krisen går inte att skjuta upp. Vi företräder en stor del av socialtjänstens anställda vi kan verksamheten och vi kan anställdas arbetsvillkor och möjligheter.

 

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR