Öppet brev till Sveriges Kommuner och Regioner

Foto: Magnus Länje

Med anledning av er hemställan till regeringen om krav på ändringar inom socialtjänsten.

Vi vet att både Kommuner och Regioner pressas hårt med anledning av den eskalerande pandemin, Covid-19. Många verksamheter arbetar intensivt för att klara av en hållbar arbetsmiljö i rådande omständigheter. Vi är därför glada över att Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmärksammar socialtjänsten i den svåra tid som vi nu befinner oss i. Det understryker att socialtjänsten är en samhällsbärande funktion. Anställda inom socialtjänsten möter utsatta grupper som inte alltid har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men socialtjänsten kommer nu också att möta nya grupper av medborgare vars livsvillkor drastiskt har förändrats efter effekterna av Covid-19, såsom arbetslöshet, ohälsa och oro.

De föreslagna åtgärderna som SKR har pekat ut är med vissa undantag viktiga och relevanta.

Även Akademikerförbundet SSR anser att socialtjänsten i dessa tider behöver prioritera den lagstadgade verksamheten och att vissa tidsgränser behöver förlängas. Det behövs också besöksförbud på vissa vård och omsorgsboenden.

Förbundet vänder sig dock bestämt emot att göra undantag från behörighetskraven gällande myndighetsutövningen kring barn och unga. Socialtjänstens arbete med barn och unga är en av socialtjänstens centrala uppgifter som alltid måste fungera, det är heller ingen slump att det är för just denna målgrupp som det finns särskilda behörighetskrav beslutade av lagstiftaren.

Att utreda ogynnsamma situationer kring barn och unga som far illa kräver utbildning och ett professionellt förhållningssätt. Felbedömningar och underlåtenhet kan få förödande konsekvenser.

Nyligen skickade vi ut en enkät till chefer inom socialtjänsten. Hittills har drygt 600 svar inkommit. Den övergripande lägesbilden är att i stort sett hela socialtjänstens verksamhet är igång. Akuta ärenden och lagstyrda verksamheter prioriteras.

Att sänka behörighetskraven har ingen chef sett som en viktig åtgärd för att varken förhindra smittspridning eller som en åtgärd att vidta i ett läge där man måste omfördela personal inom socialtjänsten.

Socialtjänsten måste finnas på plats, genomföra hembesök, genomföra biståndsbedömningar för äldre och andra behövande, upprätthålla jourverksam het och uppsöka barn och unga i riskmiljöer.

SKR är en arbetsgivarorganisation och i den egenskapen bör personalens behov av skydd ocharbetsmiljö vara i fokus. I hemställan saknar vi SKR:s syn och krav på personalens säkerhet, trygghet men också hur möjligheterna ska se ut för personalen att göra ett professionellt arbete under rådandeomständigheter.

Vi anser att även socialtjänstens personal i möjligaste mån bör kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemifrån men det saknas tekniska möjligheter på många håll, vilket påverkar både arbetsmiljö men också produktionskapacitet på kort och lång sikt.

Socialtjänsten är en viktig samhällsbärande verksamhet särskilt i en krissituation då det tyvärr är vanligt att underliggande sociala problem förvärras. Därför bör kommunerna planera för att socialtjänstens personal får tillgång till skol­ respektive förskoleplatser om skolor och förskolor stängs.

Avslutningsvis förordar vi en dialog mellan oss centrala parter på samma sätt som vi uppmuntrar lokala parter att möta behoven i verksamheten genom samverkan.

Med vänlig hälsning

 
 

Förbundsordförande