Stort chefsperspektiv i avtalsrörelsen

Nu har avtalsrörelsen dragit igång , och chefsperspektivet är större än vanligt. Förutom flexiblare avtal vill förbundet skapa tydliga riktlinjer kring tillgänglighet utanför arbetstid. 

Nu har avtalsrörelsen dragit i gång för förbundets största avtalsområde med kommuner, regioner och Sobona. Utmaningarna är många inom välfärdssektorn, och det finns en stor efterfrågan på välfärdstjänster och stora rekryteringsbehov. För att kunna möta de behov sektorn står inför blir chefens förutsättningar än mer viktiga. 

Flexiblare avtal 

I årets avtalsrörelse är chefsperspektivet större än vanligt i våra ställda krav till arbetsgivaren. Det märks framförallt i villkorsdelen. Förbundet har yrkat på att öppna upp avtalet mer för individuella överenskommelser, exempelvis vill vi att anställda ska kunna avtala om fler semesterdagar, förmånligare arbetstidsmått eller andra förmåner utan att avtalet sätter stopp för det. Vi vill öka tydligheten för anställda med inlöst övertid. Avtal om inlöst övertid ska inte vara tvingande, utan det ska finnas en uppsägningsbarhet och ses över årligen. Många gånger arbetar chefer långt över sina arbetstidsmått, och inlöst övertid kan då visa sig vara en förlustaffär och bli ett arbetsmiljöproblem. 

Nya förutsättningar kräver nya riktlinjer 

Vi märker att nya arbetssätt och ny teknik ger möjligheter, men det kan också ställa krav på en ökad nåbarhet i gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. Den ökade nåbarheten visar sig mest för våra chefer, och därför vill vi skapa tydligare riktlinjer om tillgänglighet och minska tiden anställda behöver stå till förfogande utanför sin normalarbetstid. 

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för chefer vill vi minska förekomsten av tidsbegränsade chefsförordnanden som många gånger sker inom ramen för en odefinierbar anställning som grund, exempelvis medarbetare. Det är otrygga anställningar utan långsiktighet som ger fel signaler att chefer är en förbrukningsvara.

Sammantaget vill vi skapa ett attraktivt villkorsavtal som är rekryterande och upprätthåller välfärden, möter tidens krav och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för alla anställda – medarbetare som chef.