Ta elevhälsans uppdrag på allvar

Elevhälsan är en viktig del av skolan som har som mål att stödja elever till att nå målen för utbildningen. Framförallt ska detta göras genom förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionen konstaterar att när elevhälsan inte är med i skolornas utvecklingsarbete och samverkan mellan elevhälsan och lärare saknas försämrar det elevernas möjligheter att nå skolans mål.

Debattartikel i Eskilstunakuriren 2020-02-26

Skolor med mycket brister behandlar trygghet, särskilt stöd, undervisning, och värdegrund som separata spår. I skolor där det fungerar bra har man en helhetssyn och arbetar strategiskt.

Eskilstuna kommun har sedan länge problem med att en stor grupp elever inte klarar utbildningens mål. Många elever har en social och psykosocial problematik som skolan ska kompensera för.

För att klara det behövs en helhetssyn för skolans uppdrag och ett nära samarbete mellan alla skolans professioner.

Eskilstuna kommun har en mängd olika titlar för stödjande personal i skolan med varierande krav på kompetens. Som det förbund som organiserar åtta av tio kuratorer i skolan ser vi hur kommunen gör neddragningar på en yrkesgrupp som alla elever har rätt att ha tillgång till. Ibland med hänvisning till att det finns andra yrkesgrupper inom och utanför elevhälsan som kan ge psykosociala insatser. 

Akademikerförbundet SSR ser gärna att elever kan få stöd av andra yrkesgrupper än lärare och elevhälsans professioner men det får inte ske på bekostnad av de yrkesgrupper som skolan är skyldig enligt Skollagen att ha tillgång till.  

I förbundets undersökningar ser vi att kuratorernas arbetsbelastning är hög och ökar. Det beror främst på att antalet barn i behov av särskilt stöd växer men också på att de akuta elevärendena blivit fler. 

I Eskilstuna kan en kurator ha ansvar för upp till 1 000 elever. Akademikerförbundet SSR anser att det behövs ett riktmärke för hur många elever en kurator kan ansvara för. 

Baserat på flera medlemsundersökningar anser vi att riktmärket bör vara max 300 elever för en kurator. Med det elevantalet anser kuratorerna själva att de kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande och inte bara rycka ut i akuta situationer. 

Merparten av elevhälsans resurser går till att identifiera och utreda de elever som har svårigheter i skolarbetet och skolmiljön, allt för lite tid finns för att göra något åt att problemen uppstår. Elevhälsan förväntas åtgärda enskilda elevers problem i stället för att förebygga dem.

Akademikerförbundet SSR anser att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste tas på större allvar. 

Kuratorer och elevhälsans övriga professioner behöver användas mer för att utveckla skolan så att alla elever får möjligheter att klara målen.

Maria Hedvall
Ordförande för Akademikerförbundet SSR i Eskilstuna

Helle Orr
Facklig sekreterare för Akademikerförbundet SSR i Eskilstuna

Stefan Hellsberg
Facklig sekreterare för Akademikerförbundet SSR i Eskilstuna