Avtalsrörelsen inom industrin närmar sig slutfasen

Den sista mars löper många av avtalen inom industrin ut. I början av mars månad träder, enligt Industriavtalet, de opartiska ordförandena (OpO) in i förhandlingarna. 

De leder förhandlingarna med parterna inom industrin den sista månaden. OpO ser till att parterna förhandlar och har precis överlämnat en grov skiss till parterna på hur avtalet skulle kunna se ut på några punkter. Under senare delen av månaden kommer de, om inte parterna själva förhandlat sina frågor i mål, lämna en första hemställan till parterna att svara på. Kan parterna inte enas om denna hemställan lämnar de opartiska ordförandena ett slutbud att ta ställning till, en så kallad slutlig hemställan. Avvisas även den av någon eller båda parterna kan det leda till varsel och konfliktåtgärder. För Akademikerförbundet SSRs del pågår förnärvarande förhandlingar inom tjänstesektorn. Vissa av de avtalen löper ut den 31 mars, och i flera fall, månaderna därefter. Tjänstesektorns förhandlingar kommer gå in i ett mer intensivt skede när industrins parter kommit i mål och satt det så kallade märket för bland annat löneökningsutrymmet och avtalsperiodens längd.