Bättre villkor för dig i kommun/region

Jobbar du i kommun, region eller kommunalt bolag? Nu är Akademikerförbundet SSR och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om ett nytt 1 årigt kollektivavtal med centralt bestämd löneökningsnivå. Avtalet är tecknat att gälla för ett år, från 1 april 2024 till 31 mars 2025. Din och dina kollegors lön ska i genomsnitt öka med minst 3,3 procent i år.

Vilka är de viktigaste förändringarna i löneavtalet?

Den största förändringen i löneavtalet är att vi nu går från ett sifferlöst avtal utan centralt angivna siffror till ett avtal med centralt angivna siffror. Sedan 2015 har vi haft avtal utan centralt angivna siffror, något som fram till förra året varit en fördel för våra medlemmar och lett till högre löneökningar. I samband med inflationen och det höga märket 2023 så menar vi att arbetsgivaren inte skötte sig och gav våra medlemmar det löneutrymme vi kunde förvänta oss. Därför yrkade vi på att återgå till ett avtal med centralt angiven siffra. Siffran är i enlighet med industrins märke, 3,3 %.

Det är därför från och med nu möjligt att ha sitt lönesättande samtal med din chef. Du rätt till löneökning retroaktivt från 1 april om det är så att ni kommer överens senare under året.

Dessutom höjs OB-tillägg och andra lönerelaterade ersättningar med 3,3 %.

Vad innebär en centralt angiven siffra?

Det innebär att arbetsgivaren på vårt kollektiv, alltså inte på individnivå, ska lägga ut en löneökning på 3,3 %. Den centralt angivna siffran gäller inte chefer/arbetsledande personal. För dem gäller fortsatt avtal utan angiven siffra då vi menar att detta även fortsättningsvis kommer ge en gynnsam löneutveckling för våra chefsmedlemmar.

Överenskommelse om tydligare lönesättning!

Förutom själva avtalet har vi och arbetsgivaren enats om en avsiktsförklaring gällande löneavtalet. Det innebär att vi tillsammans med SKR och flera av de andra fackförbunden under de närmaste två åren kommer arbeta för en bättre lönesättningen, att lönen ska betalas ut i tid och för en bättre förståelse kring varför du får den lön du får.

Vi vill se:

 • Att du ska kunna påverka din lön
 • En tydligare löneprocess
 • Du ska både förstå och kunna påverka din lön.
 • Löneökningen ska grunda sig på sakliga grunder, erfarenhet, utbildning och resultat. Det ska inte komma som en överraskning.
 • Förtydliga lönesättande chefers roll i lönesättningen.
 • Det måsta vara möjligt att få en god löneutveckling även i kommun/region.

Historiskt avtal för kompetensförsörjning

Förutom löneökningarna i detta avtal har även Akademikerförbundet SSR och SKR kommit överens om en historisk avsiktsförklaring för bättre kompetensförsörjning av välfärden.

En av de största utmaningarna för välfärden är kompetensförsörjningen. Två av tre av de värsta bristyrkena finns i välfärden. Våra medlemmar har för få kollegor, för få karriärvägar och ofta jobb som sliter för mycket, vilket inte minst märks i att det årligen är en av fyra akademiker i välfärdsyrkena som byter jobb. Fack och arbetsgivare tar nu tillsammans ett ansvar för att ändra på det. 

Avsikten är att det ska bli tydligt hur anställda ska kunna utvecklas och utbilda sig under anställning. Parterna tar på sig ett tydligt ansvar att stödja de anställda att studera vidare, inte minst genom omställningsstudiestöd och få stöd att kunna byta yrkesbana och tidigt stöd vid tecken på ohälsa. Parterna har avsatt 750 miljoner kronor för att särskilt jobba med tidiga insatser och kompetenshöjande åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.

I dialog med arbetsgivare ska anställda ha reella möjligheter till specialisering, tydliga karriärvägar. En vilja är också att samarbetet ska göra att fler välfärdsutbildade som idag är arbetssökande eller felmatchade ska kunna komma in i rätt välfärdsyrke.

Välfärdssektorn gör nu en historisk satsning för att fler ska jobba och utvecklas i välfärden och fler ska vilja och kunna söka sig till den, men förväntar sig att regeringen svarar upp i konstruktiva trepartssamtal för att få till regeländringar, fler utbildningsplatser för välfärdsanställda, bättre myndighetssamverkan och andra insatser som tydligt syftar till att stödja välfärdssektorns kompetensförsörjning.

Vad händer nu?

Nu när avtalet är klart så kommer ni, så snart arbetsgivaren har genomfört överläggning med era fackliga företrädare, bli kallade till lönesättande samtal. De flesta av er bör redan ha haft det vi kallar ett lönesamtal, där ni resonerar om prestation utifrån lönekriterier och ska nu bara ha ett lönesättande samtal. Det lönesättande samtalet är som regel ett kort samtal där ni får veta förslaget på ny lön. Det är dock viktigt att det är ett samtal så att ni har möjligheten att ställa frågor.

Vem är min lönedelegat?

Loggar in här på webben med BankId så finns uppgifter om dina fackliga företrädare på ”min sida”. Om du arbetar på en arbetsplats där det inte finns någon lokal lönedelegat så kommer arbetsgivaren kalla våra centrala ombudsmän att delta i löneöversynen.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Om du inte är nöjd med hur ditt lönepåslag ser ut, be om att få det förklarat ordentligt av din chef, så att du känner att du förstår den bedömning arbetsgivaren har gjort. Om du inte tycker att samtalen med arbetsgivaren fungerar så kan du kontakta din lönedelegat för att få stöd.  Att du och arbetsgivaren gör olika bedömningar av din insats är dock inget som lönedelegater kan påverka. Det lönedelegaterna kan hjälpa till med är att få en fungerande process och att inget blir särbehandlad eller diskriminering i samband med löneöversynen.

Vilka är de viktigaste villkorsförändringarna i det nya avtalet?

Provanställning
Vid provanställning införs det en varseltid på 14 dagar om anställningen inte ska övergå till en tillsvidareanställning, du ska ha besked senast två veckor innan om du inte blir tillsvidareanställd. Om arbetsgivaren ger besked sent så ska du ha extra ersättning.

Det införs en möjlighet att förlänga en provanställning om den anställde varit frånvarande i större omfattning, exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning.

Tydligare övertid
Möjligheten till inlöst övertid förändras till det bättre. Grunderna för inlöst övertid ska tydliggöras där omfattning av övertidsarbetet och ersättning ska förklaras samt under vilka förutsättningar överenskommelsen kan sägas upp.

Nattpass och övertid
Bestämmelsen om förskjuten arbetstid skärps vid nattpass. Om du blir tillsagd samma dag om att du ska jobba längre ska det ersättas med övertid. Övertiden gäller från att nattpasset börjar tills det är slut, även om det övergår i nytt dygn.

Översyn av arbetstid

Vi har kommit överens med SKR om att genomföra en översyn av arbetstidsreglerna inom kommun- och regionsektorn för att få till ett tydligare regelverk som bättre anpassas till de olika verksamheternas behov och medarbetarnas arbetsmiljö.

Vi vill se bättre arbetstidsregler. Resultatet av arbetet ska ligga till grund för kommande avtalsförhandlingar.

Några områden som särskilt ska utvärderas:

 • Tydliga arbetstidsregler efter olika verksamheters behov
 • Arbetstidsmått för olika arbetsförhållanden
 • Hur arbetstidens ska vara fördelad

Friska arbetsplatser

Vi kommer arbeta för att knäcka ohälsan i sektorn med en större satsning på friskfaktorer. Vi är överens om att arbeta utifrån arbetsmiljöforskningen och har satsat över 100 miljoner för att arbetsplatserna ska bli mer hållbara, friska och attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till sektorn. Nu ska forskningen omsättas i praktiken och tillgängliggöras på arbetsplatserna.

För att säkra kompetensen inom välfärden måsta arbetsmiljön bli bättre. Nu höjs därför ambitionerna för det gemensamma arbetsmiljöarbetet – för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser

Arbetet med friskfaktorer – 8 faktorer som gör att vi trivs och mår bra på jobbet - i kommuner, regioner och kommunala bolag ska växlas upp. Hälsan ska bli bättre för de som jobbar inom välfärden bland annat genom:

 • Mer stöd i hur man praktiskt kan arbeta med friskfaktorer på arbetsplatserna – bland annat genom att Satsningen Studio friskfaktor, den lyckade satsningen på digitala kunskapskonferenser från Sunt Arbetsliv, ska fortsätta.
 • Ökad satsning på chefers förutsättningar. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap är en friskfaktor. Chefernas egna förutsättningar, kunskaper och arbetsmiljö̈ är därtill avgörande för hur väl verksamheten klarar sitt uppdrag, inklusive arbetsmiljöarbete och kompetensförsörjning. Därför ska en satsning på chefens förutsättningar göras.
 • Parterna avser att ta initiativ till stöd för arbetet med friskfaktorer i samverkan.