Frågor och svar om Coronaviruset

Frågor och svar med anledning av spridningen av viruset Covid-19.

(Uppdaterad 2021-01-13)

Har jag rätt att stanna hemma från jobbet om jag tillhör en riskgrupp?

Nej. Man har inte rätt att själv fatta ett beslut om man ska stanna hemma eller inte. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare utifrån din situation och verksamhetens behov. Detta för att lösa det hela på bästa möjliga sätt. Din arbetsgivare är ansvarig för att du ska ha en säker arbetsmiljö och behöver därför från fall till fall ta ställning till vad som behöver göras för att trygga arbetstagarens arbetsmiljö. Det är bra att göra en riskbedömning i det här fallet för att identifiera vilka risker som föreligger. Ta hjälp av chefen och skyddsombudet, som beskriver situationen och dessutom får du det dokumenterat. Med stöd av den genomförda riskbedömningen behöver ni sedan föra dialog kring lösningar för att undanröja/minimera riskerna som föreligger i verksamheten. 

Jag har sökt och fått beviljad semester men kommer nu inte åka på min planerade resa, har jag rätt att häva min semester?

Nej. Man har som arbetstagare ingen rätt att häva en redan beviljad semester utan det krävs att man får detta godkänt av sin arbetsgivare.

Om jag inte vill gå till arbetet på grund av att jag är orolig att bli smittad, har jag då rätt att stanna hemma?

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning. 

Om jag har en inplanerad tjänsteresa till ett område där smittspridningen har ökat, har jag rätt att ställa in resan då? 

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning.

När har jag rätt till smittbärarpenning?  

– Smittbärarpenning kan betalas ut av Försäkringskassan för det fall man kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra. Då krävs ett läkarintyg som visar detta.  

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla. Om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar med stor sannolikhet din a-kasseavgift direkt via Akademikerförbundet SSR. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – bli det här.  

Karensavdrag – vad gäller?

Regeringen har beslutat att karensavdraget tillfälligt ska slopas fram till den 30 april 2021. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt och man får själv söka ersättningen retroaktivt från försäkringskassan. Läs här för mer information om vad som gäller för ersättning från Försäkringskassan.

Behöver jag lämna in läkarintyg om jag är hemma sjuk?

Regeringen har beslutat att läkarintyg inte längre behöver skickas in från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Läkarintyg ska skickas in först den 15:e dagen i ett sjukfall. Detta gäller fram till den 30 april 2021. Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

Kan min arbetsgivare häva min redan beviljade semester?

Enligt huvudregeln krävs det att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens för att arbetsgivaren ska kunna återkalla redan beviljad semester. För att en arbetsgivare ensidigt ska kunna återkalla redan beviljad semester krävs det att arbetsgivaren har skäl för detta. Ett sådant skäl kan vara att en stor del av personalen är sjuka och att verksamheten inte kan bedrivas om inte fler kommer in till arbetet.

Jobba hemifrån?

Generellt gäller givetvis att den anställde behöver godkännande från arbetsgivaren för att få att arbeta hemma. I diskussionen med arbetsgivaren kan det vara bra att diskutera de närmare förutsättningarna för arbetet: kan t.ex. alla arbetsuppgifter utföras hemifrån? 

Jag bor med en covidsmittad person, måste jag gå till arbetet?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Detta kan exempelvis vara att du inte får gå till arbetet. Om du inte får gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Läs mer här.

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

Regeringen har beslutat om en rätt till ledighet från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB-ersättning) om skolor/förskolor stänger i anledning av coronasmitta. Läs mer hos Försäkringskassan. Bestämmelsen gäller fram till den 30 april 2021.

Jag arbetar hemifrån på uppmaning av min arbetsgivare, vad gäller om en olycka skulle inträffa?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Det krävs dock att det eventuella olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som du ska utföra. Det täcker alltså inte eventuella skador som inte har en koppling till dina arbetsuppgifter även om det är under arbetstid, i dessa fall rekommenderas du ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag.

Covid-19 ingår sedan den 25 april 2020 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som enligt förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, kan vara arbetsskada genom smitta. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Klicka här för mer information om försäkringar.

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet om jag varit på resa i ett område eller besökt en plats där smittrisken är hög?

– Det är lite olika beroende på var man arbetar. I kommuner och regioner finns det reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren kan stänga av medarbetare för att hindra smitta, men då med bibehållen lön. I privat sektor är det sällan reglerat i kollektivavtal, men om arbetsgivaren klargör att man inte får komma till jobbet för att undvika eventuell smittspridning ska det vara med bibehållen lön. Det förekommer också att den anställde erbjuds att arbeta hemifrån. 

Kan arbetsgivaren stoppa mig från att resa bort på min semester?

– Nej, huvudregeln är att det du gör på din fritid har arbetsgivaren inte med att göra. Om man har fått semester och arbetsgivaren inte vill att man kommer till jobbet efter semestern på grund av resmålet är det en typ av arbetsbefrielse som gäller. Men den måste vara välavvägd och får inte ändra karaktär till en form av bestraffning. Allmänt gäller enligt smittskyddslagen att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Alla ska alltså iaktta försiktighet och rekommenderas följa expertmyndigheters rekommendationer eller avrådanden om bl.a. resor till smittdrabbade områden. 

En del av informationen är hämtad från en artikel i Akademikern. Du hittar den här.