Frågor och svar om Coronaviruset

Frågor och svar med anledning av spridningen av viruset Covid-19.

(Uppdaterad 2020-04-16)

 

Har jag rätt att stanna hemma från jobbet om jag tillhör en riskgrupp?

Nej. Man har inte rätt att själv fatta ett beslut om man ska stanna hemma eller inte. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare utifrån din situation och verksamhetens behov. Detta för att lösa det hela på bästa möjliga sätt. Din arbetsgivare är ansvarig för att du ska ha en säker arbetsmiljö och behöver därför från fall till fall ta ställning till vad som behöver göras för att trygga arbetstagarens arbetsmiljö. Det är bra att göra en riskbedömning i det här fallet för att identifiera vilka risker som föreligger. Ta hjälp av chefen och skyddsombudet, som beskriver situationen och dessutom får du det dokumenterat. Med stöd av den genomförda riskbedömningen behöver ni sedan föra dialog kring lösningar för att undanröja/minimera riskerna som föreligger i verksamheten. 

Jag har sökt och fått beviljad semester men kommer nu inte åka på min planerade resa, har jag rätt att häva min semester?

Nej. Man har som arbetstagare ingen rätt att häva en redan beviljad semester utan det krävs att man får detta godkänt av sin arbetsgivare.

Om jag inte vill gå till arbetet på grund av att jag är orolig att bli smittad, har jag då rätt att stanna hemma?

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning. 

Om jag har en inplanerad tjänsteresa till ett område där virus har påträffats, har jag rätt att ställa in resan då? 

– Nej. Det är inget som man som arbetstagare själv kan bestämma. Arbetsgivaren bör dock följa myndigheternas rekommendationer när de beslutar om tjänsteresor ska utföras eller ej. Situationen behöver bedömas i varje enskilt fall utifrån hur myndigheternas rekommendationer ser ut och hur hälsotillståndet är för den enskilde medarbetaren. Arbetsgivaren har givetvis ett arbetsmiljöansvar och ska inte utsätta arbetstagarna för hälsorisker. 

När har jag rätt till smittbärarpenning?  

– Smittbärarpenning kan betalas ut av Försäkringskassan för det fall man kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra. Då krävs ett läkarintyg som visar detta.  

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla. Om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar med stor sannolikhet din a-kasseavgift direkt via Akademikerförbundet SSR. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – bli det här.  

Karensavdrag – vad gäller?

Regeringen har beslutat att karensavdraget tillfälligt ska slopas mellan 11 mars och 31 maj. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt och man får själv söka ersättningen retroaktivt från försäkringskassan. Läs här för mer information om vad som gäller för ersättning från Försäkringskassan.

Behöver jag lämna in läkarintyg om jag är hemma sjuk?

Regeringen har beslutat att läkarintyg inte längre behöver skickas in från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Läkarintyg ska sedan den 13 mars skickas in först när man har varit sjuk i 14 dagar. Försäkringskassan har också bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. Försäkringskassan kan komma att begära medicinsk information i efterhand för att fatta ett slutligt beslut.

Kan min arbetsgivare häva min redan beviljade semester?

Enligt huvudregeln krävs det att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens för att arbetsgivaren ska kunna återkalla redan beviljad semester. För att en arbetsgivare ensidigt ska kunna återkalla redan beviljad semester krävs det att arbetsgivaren har skäl för detta. Ett sådant skäl kan vara att en stor del av personalen är sjuka och att verksamheten inte kan bedrivas om inte fler kommer in till arbetet.

Jobba hemifrån?

Generellt gäller givetvis att den anställde behöver godkännande från arbetsgivaren för att få att arbeta hemma. I diskussionen med arbetsgivaren kan det vara bra att diskutera de närmare förutsättningarna för arbetet: kan t.ex. alla arbetsuppgifter utföras hemifrån? 

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

Det saknas för närvarande särskild lagstiftning som ger anställda rätt till ledighet för att ta hand om sina barn när skolor och förskolor stängs. Regeringen har föreslagit ett nytt regelverk som träder i kraft den 25 april 2020 som ger rätt till ledighet från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB-ersättning) om skolor/förskolor stänger i anledning av coronasmitta. Läs mer hos Regeringen. Till dess det nya regelverket träder i kraft uppmanas medlemmar att föra en dialog med arbetsgivaren och i första hand försöka hitta en lösning i samförstånd.

Vilka ledighetsregler kan aktualiseras med anledning av att skolor och förskolor stänger?

  • Om barnet är friskt har den anställde inte rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB).
  • Om den anställde har sparade föräldrapenningdagar kan dessa utnyttjas. Föräldraledighet ska enligt huvudregeln anmälas senast 2 månader innan ledighetens början, eller så snart som möjligt.
  • Den anställde kan efter godkännande från arbetsgivaren ta ut semesterledighet.
  • Om barnet är friskt har den anställde inte rätt till ledighet med stöd av lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.
  • Den anställde kan efter godkännande från arbetsgivaren ta ut kompledighet (Obs! kompledighet gäller inte på alla arbetsplatser).

Jag arbetar hemifrån på uppmaning av min arbetsgivare, vad gäller om en olycka skulle inträffa?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Det krävs dock att det eventuella olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som du ska utföra. Det täcker alltså inte eventuella skador som inte har en koppling till dina arbetsuppgifter även om det är under arbetstid, i dessa fall rekommenderas du ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag.

Det är ännu inte fastställt om Coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada.

För mer information om försäkringar se https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/forsakringar/coronavirus---vad-galler

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet om jag varit på resa i ett område eller besökt en plats där smittrisken är hög?

– Det är lite olika beroende på var man arbetar. I kommuner och regioner finns det reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren kan stänga av medarbetare för att hindra smitta, men då med bibehållen lön. I privat sektor är det sällan reglerat i kollektivavtal, men om arbetsgivaren klargör att man inte får komma till jobbet för att undvika eventuell smittspridning ska det vara med bibehållen lön. Det förekommer också att den anställde erbjuds att arbeta hemifrån. 

Kan arbetsgivaren stoppa mig från att resa bort på min semester?

– Nej, huvudregeln är att det du gör på din fritid har arbetsgivaren inte med att göra. Om man har fått semester och arbetsgivaren inte vill att man kommer till jobbet efter semestern på grund av resmålet är det en typ av arbetsbefrielse som gäller. Men den måste vara välavvägd och får inte ändra karaktär till en form av bestraffning. Allmänt gäller enligt smittskyddslagen att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Alla ska alltså iaktta försiktighet och rekommenderas följa expertmyndigheters rekommendationer eller avrådanden om bl.a. resor till smittdrabbade områden. 

En del av informationen är hämtad från en artikel i Akademikern. Du hittar den här.