Frågor och svar om coronaviruset

Frågor och svar med anledning av spridningen av viruset covid-19.

(Uppdaterad 2021-07-09)

Har jag rätt att stanna hemma från jobbet om jag tillhör en riskgrupp?

Nej. Man har inte rätt att själv fatta ett beslut om man ska stanna hemma eller inte. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare utifrån din situation och verksamhetens behov. Detta för att lösa det hela på bästa möjliga sätt. Din arbetsgivare är ansvarig för att du ska ha en säker arbetsmiljö och behöver därför från fall till fall ta ställning till vad som behöver göras för att trygga arbetstagarens arbetsmiljö. Det är bra att göra en riskbedömning i det här fallet för att identifiera vilka risker som föreligger. Ta hjälp av chefen och skyddsombudet, som beskriver situationen och dessutom får du det dokumenterat. Med stöd av den genomförda riskbedömningen behöver ni sedan föra dialog kring lösningar för att undanröja/minimera riskerna som föreligger i verksamheten. 

Jag har sökt och fått beviljad semester men kommer nu inte åka på min planerade resa, har jag rätt att häva min semester?

Nej. Man har som arbetstagare ingen rätt att häva en redan beviljad semester utan det krävs att man får detta godkänt av sin arbetsgivare.

Om jag inte vill gå till arbetet på grund av att jag är orolig att bli smittad, har jag då rätt att stanna hemma?

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning. 

Om jag har en inplanerad tjänsteresa till ett område där smittspridningen har ökat, har jag rätt att ställa in resan då? 

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning.

Vad gäller om jag är hemkommen från en utlandsvistelse?

För inresa från vissa länder ska, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation, en person som reser in i Sverige testa sig för covid-19 både vid ankomst och därefter ytterligare en gång fem dagar efter ankomst. Personen ska också stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar efter ankomst, oavsett provresultat. Arbetspendlare, studenter, yrkesförare samt annan personal som frekvent passerar gränsen är undantagna rekommendationen om de testas regelbundet (minst 1 gång per vecka). 

Personer som är fullvaccinerade undantas från rekommendationen. För att se vilka länder som undantas, besök Folkhälsomyndighetens hemsida

Vad bör jag tänka på för att undvika nära kontakter efter utlandsvistelse?

Tänk på att redan innan utlandsresa stämma av med arbetsgivaren möjligheten att arbeta hemma efter utlandsvistelse. För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är rådet att meddela arbetsgivaren att du är hemkommen från utlandsresa och bör stanna hemma för att undvika nära kontakter. Vid hemkomst, gör testerna med fem dagars mellanrum. Om du under karantänen på 7 dagar känner dig frisk och arbetsför, meddela arbetsgivaren att du står till förfogande för hemarbete eller om arbetet kan utföras på annan plats där nära kontakter kan undvikas.  

Vad gör jag om arbetsgivaren bedömer att jag inte kan arbeta hemma efter utlandsvistelse?

Ha utgångspunkt att arbeta hemma under karantäntiden, för dialog och förklara att du står till förfogande för arbete. Om arbetsgivaren bedömer och motiverar att de inte kan erbjuda arbetsuppgifter i hemmet så finns risk att de anser att du inte kan stå till arbetsgivarens förfogande. Om du inte har semester, är sjuk eller på annat sätt uppvisar frånvaro kan frånvaroorsaken bli tjänstledighet utan lön. Folkhälsomyndighetens riktlinjer lägger stort ansvar på den enskilde individen, det har flera arbetsgivarorganisationer tagit fasta på i sin rådgivning. Om en arbetstagare inte följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade karantänperiod är det mycket troligt att arbetsgivaren förbjuder den anställde att infinna sig fysiskt på arbetsplatsen.

Situationen är ny och förbundet ser att det kan uppstå situationer där rättsläget är oklart och bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om arbetsgivaren bedömer att du inte kan arbeta hemma och ni inte är överens om frånvaroorsak, begär skriftligt på arbetsgivarens beslut. Vid behov kontakta förbundet för vidare stöd i frågan.

Vad ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för rådgivning gällande utlandsvistelse?

SKR har i sin rådgivning uttalat att medarbetare som efter utlandsvistelse inte kan utföra arbete hemifrån inte heller får komma till arbetet utifrån myndigheternas råd (baserat på Smittskyddslagen) och inte heller stå till arbetsgivarens förfogande. Därmed ska inte heller lön utges för de 7 dagarna. Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om medarbetaren insjuknar. Vidare har SKR uttalat att om medarbetare infinner sig på arbetsplatsen kan arbetsgivaren fatta beslut om avstängning enligt AB § 10 mom. 2. och bedömer att under sådan avstängning ska inga avlöningsförmåner utges. Läs mer här. 

Notera att det är SKR rådgivning och syn

När har jag rätt till smittbärarpenning?  

– Smittbärarpenning kan betalas ut av Försäkringskassan för det fall man kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra. Då krävs ett läkarintyg som visar detta.  

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla. Om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar med stor sannolikhet din a-kasseavgift direkt via Akademikerförbundet SSR. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – bli det här.  

Karensavdrag – vad gäller?

Regeringen har beslutat att karensavdraget tillfälligt ska slopas fram till den 30 september 2021. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt och man får själv söka ersättningen retroaktivt från försäkringskassan. Läs här för mer information om vad som gäller för ersättning från Försäkringskassan

Behöver jag lämna in läkarintyg om jag är hemma sjuk?

Regeringen har beslutat att läkarintyg inte längre behöver skickas in från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. De tillfälliga reglerna gäller till och med 30 september 2021. 

 • Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.  
 • Om din första sjukdag är före 15 december 2020 så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. 
 • Om din första sjukdag är 31 oktober 2020 eller tidigare så behöver du ett läkarintyg från dag 22 när du ansöker om sjukpenning. 

 Detta gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig. 

Kan min arbetsgivare häva min redan beviljade semester?

Enligt huvudregeln krävs det att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens för att arbetsgivaren ska kunna återkalla redan beviljad semester. För att en arbetsgivare ensidigt ska kunna återkalla redan beviljad semester krävs det att arbetsgivaren har skäl för detta. Ett sådant skäl kan vara att en stor del av personalen är sjuka och att verksamheten inte kan bedrivas om inte fler kommer in till arbetet.

Jobba hemifrån?

Generellt gäller givetvis att den anställde behöver godkännande från arbetsgivaren för att få att arbeta hemma. I diskussionen med arbetsgivaren kan det vara bra att diskutera de närmare förutsättningarna för arbetet: kan t.ex. alla arbetsuppgifter utföras hemifrån? 

Jag bor med en covidsmittad person, måste jag gå till arbetet?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Detta kan exempelvis vara att du inte får gå till arbetet. Om du inte får gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Läs mer här.

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

Regeringen har beslutat om en rätt till ledighet från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB-ersättning) om skolor/förskolor stänger med anledning av coronasmitta. Läs mer hos Försäkringskassan. Bestämmelsen gäller fram till den 30 september 2021. 

Jag är gravid. Kan min arbetsgivare stänga av mig från arbetet?

Socialstyrelsen har bedömt att gravida betraktas som en riskgrupp från och med gravidvecka 22. Bedömningen grundar sig på en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Utifrån att inkubationstiden är cirka två veckor bedöms därför risken öka från den 20:e graviditetsveckan.  

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar. Därför behöver arbetsgivaren löpande göra en bedömning av riskerna för smitta för gravida arbetstagare. Om arbetet utförs i en riskfylld arbetsmiljö ställs det krav på arbetsgivaren att först och främst undanröja risken. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren söka omplacera arbetstagaren tillfälligt till arbete där exponeringen för risken är låg. Utifrån detta är det lämpligt att föra en dialog om möjligheten att arbeta hemifrån från och med gravidvecka 20. 

Finns det ingen möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda annat arbete tillfälligt och det inte heller är möjligt att utföra arbetsuppgifterna hemifrån kan arbetsgivaren förbjuda den gravida från att fortsätta det riskfyllda arbetet. Förbundets uppfattning är att en arbetsgivare, innan avstängning, ska kunna visa att man ”vidtagit alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga” för att ge gravida andra arbetsuppgifter. Du som gravid har möjlighet att ansöka om graviditetspenning från försäkringskassan om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete. Det är även möjligt att ansöka om graviditetspenning på deltid om exempelvis vissa arbetsuppgifter kan utföras från hemmet men inte alla. 

Arbetsgivaren behöver dokumentera och motivera skälen till varför det inte är möjligt att utföra andra arbetsuppgifter eller att utföra arbete på plats där risken för smitta är låg. Arbetsgivaren behöver även tillhandahålla underlag till försäkringskassan om detta. Om du blir förbjuden att utföra arbete är det viktigt att ansöka om graviditetspenning direkt när detta sker. Försäkringskassan bedömer rätten till graviditetspenning i varje enskilt fall. 

Om detta inträffar är det viktigt att be arbetsgivaren om skälen. Om det verkar oklart varför du blir hemskickad eller du har några andra funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till vår rådgivning. 

Mer om graviditetspenning och hur du ansöker hittar du här

Jag arbetar hemifrån på uppmaning av min arbetsgivare, vad gäller om en olycka skulle inträffa?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Det krävs dock att det eventuella olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som du ska utföra. Det täcker alltså inte eventuella skador som inte har en koppling till dina arbetsuppgifter även om det är under arbetstid, i dessa fall rekommenderas du ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag.

Covid-19 ingår sedan den 25 april 2020 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som enligt förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, kan vara arbetsskada genom smitta. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Klicka här för mer information om försäkringar.  

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet om jag varit på resa i ett område eller besökt en plats där smittrisken är hög?

– Det är lite olika beroende på var man arbetar. I kommuner och regioner finns det reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren kan stänga av medarbetare för att hindra smitta, men då med bibehållen lön. I privat sektor är det sällan reglerat i kollektivavtal, men om arbetsgivaren klargör att man inte får komma till jobbet för att undvika eventuell smittspridning ska det vara med bibehållen lön. Det förekommer också att den anställde erbjuds att arbeta hemifrån. 

Kan arbetsgivaren stoppa mig från att resa bort på min semester?

– Nej, huvudregeln är att det du gör på din fritid har arbetsgivaren inte med att göra. Om man har fått semester och arbetsgivaren inte vill att man kommer till jobbet efter semestern på grund av resmålet är det en typ av arbetsbefrielse som gäller. Men den måste vara välavvägd och får inte ändra karaktär till en form av bestraffning. Allmänt gäller enligt smittskyddslagen att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Alla ska alltså iaktta försiktighet och rekommenderas följa expertmyndigheters rekommendationer eller avrådanden om bl.a. resor till smittdrabbade områden. 

En del av informationen är hämtad från en artikel i Akademikern. Du hittar den här

Allmänna råd kring utlandsvistelse

 • Tänk på att Folkhälsomyndighetens riktlinjer lägger stort vikt och ansvar på den enskilde individen. 
 • Kontrollera på Folkhälsomyndighetens hemsida om resmålet är undantaget från rekommendationerna. 
 • Undvik resande i största möjliga mån. 
 • Måste du resa, stäm av med arbetsgivaren innan. Utred möjligheten att arbeta hemma vid hemkomst. 
 • Vid hemkomst, gör testerna med fem dagars mellanrum. 
 • Infinn dig inte på arbetsplatsen under karantäntiden på 7 dagar. 
 • Är du frisk och arbetsför efter utlandsvistelse, ställ dig till förfogande för hemarbete. 
 • Om du insjuknat, anmäl dig sjuk. 
 • Om arbetsgivaren bedömer att du inte kan arbeta hemma och ni inte är överens om frånvaroorsak, begär skriftligt på arbetsgivarens beslut. 
 • Vid behov och vidare rådgivning, kontakta förbundet. 

I och med att situationen är ny, så ser förbundet att lagregler och avtal inte anpassat för de situationer som nu kan uppstå.