Frågor och svar om coronaviruset

Frågor och svar med anledning av spridningen av viruset covid-19.

Senast uppdaterad: 2022-01-14

Regeringen har föreslagit att vissa ersättningar återinförs. Beslut väntas tas av riksdagen i slutet av januari och det kommer först efter det vara möjligt att söka dessa ersättningar retroaktivt från den 8 december. Föreslagen period är 8 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Kan arbetsgivaren kräva att jag är vaccinerad eller att jag inte vaccinerar mig?

Nej, beslutet om vaccination kan enbart individen själv fatta. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och ska därför vidta de åtgärder som krävs på arbetsplatsen för att minska smittspridning och säkerställa en god och säker arbetsmiljö oavsett om personalen har vaccinerat sig eller ej. Eventuell vaccinationsgrad på arbetsplatsen kan dock påverka vilka åtgärder som kan behöva genomföras på arbetsplatsen.

Beroende på arbetsplats kan det inte i dagsläget uteslutas att arbetsgivaren kan behöva omplacera arbetstagare tillfälligt som inte vill eller kan vaccinera sig som ett led i en säker arbetsmiljö för den anställde alternativt om man arbetar med individer som tillhör en riskgrupp. En omplacering behöver alltid föregås av en förhandling med facket. Frågan är i dagsläget inte prövad varför arbetsgivarens möjligheter ännu inte är fastslagen vad gäller omplacering av arbetstagare som inte har vaccinerat sig.

Måste jag gå till kontoret om arbetsgivaren begär det?

Ja, generellt gäller givetvis att den anställde behöver godkännande från arbetsgivaren för att få att arbeta hemma. I diskussionen med arbetsgivaren kan det vara bra att diskutera de närmare förutsättningarna för arbetet: kan t.ex. alla arbetsuppgifter utföras hemifrån? Det är alltid möjligt att hitta en överenskommelse med din arbetsgivare om att exempelvis arbeta hemifrån vissa dagar.

Har jag rätt att stanna hemma från jobbet om jag tillhör en riskgrupp?

Nej. Man har inte rätt att själv fatta ett beslut om man ska stanna hemma eller inte. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare utifrån din situation och verksamhetens behov. Detta för att lösa det hela på bästa möjliga sätt. Din arbetsgivare är ansvarig för att du ska ha en säker arbetsmiljö och behöver därför från fall till fall ta ställning till vad som behöver göras för att trygga arbetstagarens arbetsmiljö. Det är bra att göra en riskbedömning i det här fallet för att identifiera vilka risker som föreligger. Ta hjälp av chefen och skyddsombudet, som beskriver situationen och dessutom får du det dokumenterat. Med stöd av den genomförda riskbedömningen behöver ni sedan föra dialog kring lösningar för att undanröja/minimera riskerna som föreligger i verksamheten. 

Regeringen föreslår att återinföra ersättning för riskgrupper som behöver avstå från att arbeta för att undvika att smittas. När regeringen har fattat beslut kommer ersättningen kunna sökas retroaktivt från den 8 december 2021 och fram till den 31 mars 2022.

Om jag inte vill gå till arbetet på grund av att jag är orolig att bli smittad, har jag då rätt att stanna hemma?

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning. 

Jag bor med en covidsmittad person, måste jag gå till arbetet?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Detta kan exempelvis vara att du inte får gå till arbetet. Om du inte får gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Läs mer här.

När har jag rätt till smittbärarpenning?  

– Smittbärarpenning kan betalas ut av Försäkringskassan för det fall man kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra. Normalt krävs ett läkarintyg som visar detta. Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Detta gäller från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 

Om jag har en inplanerad tjänsteresa till ett område där smittspridningen har ökat, har jag rätt att ställa in resan då? 

– Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning.

Jag har sökt och fått beviljad semester men kommer nu inte åka på min planerade resa, har jag rätt att häva min semester?

Nej. Man har som arbetstagare ingen rätt att häva en redan beviljad semester utan det krävs att man får detta godkänt av sin arbetsgivare.

Kan min arbetsgivare häva min redan beviljade semester?

Enligt huvudregeln krävs det att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens för att arbetsgivaren ska kunna återkalla redan beviljad semester. För att en arbetsgivare ensidigt ska kunna återkalla redan beviljad semester krävs det att arbetsgivaren har skäl för detta. Ett sådant skäl kan vara att en stor del av personalen är sjuka och att verksamheten inte kan bedrivas om inte fler kommer in till arbetet.

Kan arbetsgivaren stoppa mig från att resa bort på min semester?

– Nej, huvudregeln är att det du gör på din fritid har arbetsgivaren inte med att göra. Om man har fått semester och arbetsgivaren inte vill att man kommer till jobbet efter semestern på grund av resmålet är det en typ av arbetsbefrielse som gäller. Men den måste vara välavvägd och får inte ändra karaktär till en form av bestraffning. Allmänt gäller enligt smittskyddslagen att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Alla ska alltså iaktta försiktighet och rekommenderas följa expertmyndigheters rekommendationer eller avrådanden om bl.a. resor till smittdrabbade områden. 

En del av informationen är hämtad från en artikel i Akademikern. Du hittar den här

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet om jag varit på resa i ett område eller besökt en plats där smittrisken är hög?

– Det är lite olika beroende på var man arbetar. I kommuner och regioner finns det reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren kan stänga av medarbetare för att hindra smitta, men då med bibehållen lön. I privat sektor är det sällan reglerat i kollektivavtal, men om arbetsgivaren klargör att man inte får komma till jobbet för att undvika eventuell smittspridning ska det vara med bibehållen lön. Det förekommer också att den anställde erbjuds att arbeta hemifrån. 

Vad gäller om jag är hemkommen från en utlandsvistelse?

För inresa från utlandet till Sverige uppmanas samtliga med symtom på covid-19 att testa sig och följa de allmänna råd och rekommendationer som finns, enligt Folkhälsomyndigheten

Rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

Regeringen har beslutat om en rätt till ledighet från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB-ersättning) om skolor/förskolor stänger med anledning av smittspridning av covid-19. Läs mer hos Försäkringskassan. Bestämmelsen gäller fram till den 31 januari 2022. Regeringen har föreslagit en förlängning till och med den 31 mars 2022.

Jag är gravid. Kan min arbetsgivare stänga av mig från arbetet?

Socialstyrelsen har bedömt att gravida betraktas som en riskgrupp från och med gravidvecka 22. Bedömningen grundar sig på en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Utifrån att inkubationstiden är cirka två veckor bedöms därför risken öka från den 20:e graviditetsveckan. För att undvika att bli sjuk i covid-19 inför förlossningen finns det möjlighet att ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 32. Uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36 från Folkhälsomyndigheten. 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar. Därför behöver arbetsgivaren löpande göra en bedömning av riskerna för smitta för gravida arbetstagare. Om arbetet utförs i en riskfylld arbetsmiljö ställs det krav på arbetsgivaren att först och främst undanröja risken. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren söka omplacera arbetstagaren tillfälligt till arbete där exponeringen för risken är låg. Utifrån detta är det lämpligt att föra en dialog om möjligheten att arbeta hemifrån från och med gravidvecka 20. 

Finns det ingen möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda annat arbete tillfälligt och det inte heller är möjligt att utföra arbetsuppgifterna hemifrån kan arbetsgivaren förbjuda den gravida från att fortsätta det riskfyllda arbetet. Förbundets uppfattning är att en arbetsgivare, innan avstängning, ska kunna visa att man ”vidtagit alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga” för att ge gravida andra arbetsuppgifter. Du som gravid har möjlighet att ansöka om graviditetspenning från försäkringskassan om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete. Det är även möjligt att ansöka om graviditetspenning på deltid om exempelvis vissa arbetsuppgifter kan utföras från hemmet men inte alla. 

Arbetsgivaren behöver dokumentera och motivera skälen till varför det inte är möjligt att utföra andra arbetsuppgifter eller att utföra arbete på plats där risken för smitta är låg. Arbetsgivaren behöver även tillhandahålla underlag till försäkringskassan om detta. Om du blir förbjuden att utföra arbete är det viktigt att ansöka om graviditetspenning direkt när detta sker. Försäkringskassan bedömer rätten till graviditetspenning i varje enskilt fall. 

Om detta inträffar är det viktigt att be arbetsgivaren om skälen. Om det verkar oklart varför du blir hemskickad eller du har några andra funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till vår rådgivning. 

Mer om graviditetspenning och hur du ansöker hittar du här

Jag arbetar hemifrån på uppmaning av min arbetsgivare, vad gäller om en olycka skulle inträffa?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Det krävs dock att det eventuella olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som du ska utföra. Det täcker alltså inte eventuella skador som inte har en koppling till dina arbetsuppgifter även om det är under arbetstid, i dessa fall rekommenderas du ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag.

Covid-19 ingår sedan den 25 april 2020 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som enligt förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, kan vara arbetsskada genom smitta. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Klicka här för mer information om försäkringar.  

Karensavdrag – vad gäller?

Regeringen beslutade att karensavdraget tillfälligt slopades fram till den 30 september 2021. För den perioden ska arbetsgivaren göra karensavdrag som vanligt och man får själv söka ersättningen retroaktivt från Försäkringskassan. Läs här för mer information om vad som gäller för ersättning från Försäkringskassan.

Det är därför inte möjligt att söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdrag om din första sjukdag inträffar den 1 oktober 2021 eller senare. Regeringen har föreslagit att ersättningen återinförs och riksdagen väntas fatta beslut i slutet av januari om att ersättningen ska kunna sökas för perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. Ersättningen kommer kunna sökas retroaktivt från den 8 december 2021.

Behöver jag lämna in läkarintyg om jag är hemma sjuk?

Regeringen har beslutat att läkarintyg inte längre behöver skickas in från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. De tillfälliga reglerna gällde till och med 30 september 2021. 

  • Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver du skicka in ett läkarintyg till försäkringskassan dag 15 och till arbetsgivaren dag 8 i sjukperioden.
  • Om din första sjukdag är från den 15 december 2020 till och med den 30 september 2021 behöver du skicka in ett läkarintyg till försäkringskassan från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Håll alltid en löpande dialog med din arbetsgivare för att veta vad som förväntas av dig.

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla. Om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar med stor sannolikhet din a-kasseavgift direkt via Akademikerförbundet SSR. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – bli det här.