Frågor och svar om centralt semesteravtal

FAQ

Akademikerförbundet SSR har tecknat en central överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020. Vad innebär det? Nedan följer frågor och svar. 

Mot bakgrund av Coronapandemins allvarliga effekter på samhället och svårigheterna att säkra bemanningen i samhällsviktig verksamhet, finns behov av att tillfälligt göra undantag från semesterreglerna i lag och avtal kring underrättelse och förläggning av huvudsemester. Därför har Akademikerförbundet SSR tecknat en central överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020. 

Varför har en överenskommelse om semesterförläggning träffats? 

Vissa verksamheter är drabbade av en omfattande personalbrist och många medarbetare arbetar under tuffa förutsättningar och behöver vila och återhämtning. Samtidigt behöver viktiga samhällsfunktioner säkerställas under sommaren. Allt sammantaget gör det svårare att ha en långsiktig semesterplanering inför årets semesterperiod.  

För att underlätta en hållbar bemanning och öka förutsättningarna för att medarbetarna ska få vila och återhämtning har parterna kommit överens om att skjuta upp tidpunkten för när förläggning av semester ska meddelas och att förlänga huvudsemesterperioden. Förbundet ser redan nu att arbetsgivare lokalt åberopar särskilda skäl om förändrad förläggning av huvudsemestern och kallar till MBL förhandling. Genom att teckna ett centralt avtal blir det tydligare vilka regler och ersättningar som gäller och förenklar för lokala parter att förhålla sig i frågan.  

Arbetsgivarna behöver parallellt med semesterplaneringen ta fram strategier för att förstärka bemanningen på olika sätt. Om dessa åtgärder och alternativ är inte räcker till kan det påverka hur din huvudsemester förläggs.  

Vad innebär det att skjuta upp tidpunkten för när huvudsemestern ska meddelas? 

Enligt semesterlagen ska arbetstagaren underrättas om förläggningen av huvudsemestern två månader innan ledighetens början eller om särskilda skäl finns kan underrättelse ske senare, dock senast en månad före ledighetens början.  

Parterna är överens om att besked om semesterförläggning kan lämnas senast en månad innan ledighetens början. 

Möjligheten att lämna besked en månad innan ledighetens början ska användas restriktivt. Utgångspunkten är att sedvanlig hantering av semesterförläggning ska ske, vilket vanligtvis innebär att semester meddelas samtliga arbetstagare på verksamhets- eller arbetsplatsnivå vid en viss tidpunkt. 

Vad innebär sedvanlig hantering av semesterplanering och en utökad huvudsemesterperiod? 

I första hand ska semester för semesteråret 2020 förläggas enligt bestämmelserna i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) och semesterlagen. I avtalet understryks särskilt att i så stor utsträckning som möjligt att planera och förlägga semestern enligt det som nyss nämnts.  

Enlig AB är huvudsemesterperioden juni - augusti. Om huvudsemester inte kan förläggas juni-augusti får den efter genomförd MBL förhandling även förläggas till månaderna maj och september. Vid MBL-förhandlingen ska det framgå på vilka arbetsplatser och varför huvudsemester behöver förläggas på annan period. 

Vad är nytt i överenskommelsen? 

I överenskommelsen är parterna överens om att utöka huvudsemesterperioden till att även omfatta veckorna 49-53 i december månad 2020. Förläggning av huvudsemester helt eller delvis under veckorna i december månad kan ske först efter lokal MBL-förhandling. 

Vad är syftet med att utöka semesterperioden att även omfatta veckorna i december? 

Syftet med att utöka perioden för huvudsemestern är att skapa bättre förutsättningar för att säkerställa att arbetstagare får sin huvudsemester under semesteråret 2020. 

Hur kan ett tänkbart scenario se ut? 

Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstagaren får en sammanhängande ledighet på fyra veckor. Om det inte är möjligt med hänsyn till verksamhetens behov kan semester exempelvis förläggas med två eller tre veckor under sommaren och ytterligare en eller två veckor i september eller december. 

Får jag någon extra kompensation om huvudsemestern efter MBL förhandling förläggs i maj, september eller december? 

En arbetstagare som har uttryckt önskemål om att få sin huvudsemester förlagd under juni–augusti och som på arbetsgivarens begäran får sin semesterledighet helt eller delvis förlagd till annan tidpunkt får enligt AB extra semesterdagar. 

Kompensation med extra semesterdagar beräknas på hur många dagar som kan förläggas under juni-augusti. Om högst 14 dagar förläggs under juni-augusti ger det 2 extra betalda semesterdagar. Om högst 15-19 semesterdagar förläggs under juni-augusti ger det en extra betald semesterdag. Annan kompensation kan också överenskommas efter genomförd förhandling. 

Om huvudsemestern förläggs i december ersätts varje hel semestervecka med 7 500 kronor. 

Mer konkret – vad innebär ersättningen om del av huvudsemestern förläggs i december? 

För varje hel semestervecka som förläggs under veckorna i december 2020, ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor. För arbetstagare med arbetstidsförläggning enligt så kallad mjuk vecka (måndag-fredag) sker avdrag på ersättningen med 1 500 kronor per lätthelgdag ingående i varje hel semestervecka. Med lätthelgdag menas när helgdag infaller någon av dagarna måndag-fredag. För att förenkla beräkning av ersättningen får du med 1 500 kr per arbetsdag vid mjuk vecka utöver den vanliga semesterersättningen. 

Om förläggning av semestern sker till december månad omfattas du även av bestämmelserna i AB om extra semesterdagar. 

Beloppet utges till heltidsanställd arbetstagare. För arbetstagare som är deltidsanställd eller partiellt ledig minskas ovan angivna belopp med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad vid ledighetens början.  

Ersättningen utges även när huvudsemesterledighet har beviljats men senare ändras om arbetsgivarens har fog för och behov utifrån händelser som inte gått att förutse. 

Har man rätt till ersättning då en anställd frivilligt lämnar önskemål om huvudsemester i december eller frivilligt erbjuder sig att flytta sin semester till december? 

Ja, i första hand ska förläggning av semester i december ske genom frivillighet. Arbetstagare som lämnar önskemål om semesterförläggning av huvudsemester i december, och där arbetsgivaren sedan också fastställer en sådan förläggning, har rätt till den extra ersättningen. Ersättning utges även när arbetstagare frivilligt erbjuder sig att flytta sin semester till december månad om förändringen sker med utgångspunkt i verksamhetens behov.  

Om jag valt att lägga ut delar av min huvudsemester i december och blir sjuk eller måste anmäla vård av barn – vad händer då med extrapengarna? 

Pengarna utges i så fall. Syftet med ersättningen är ju att kompensera de medarbetare som får sin semester förlagd i december.    

Om jag lägger ut semester i december som ligger utöver huvudsemesters dagar – har jag då rätt till ersättning? 

Arbetstagare vars semester inte är huvudsemester omfattas inte av ersättningen som utgår för december. Ersättningen utges inte heller för enstaka semesterdagar som läggs ut under december månad. 

Kan arbetsgivaren avbryta redan påbörjad semester? 

Ja arbetsgivaren kan avbryta semester. Om arbetsgivaren ska avbryta redan påbörjad semester gäller dock särskilda regler. Arbetsgivaren får inte göra detta utan att det föreligger synnerliga skäl. 

Vad innebär synnerliga skäl? 

Med synnerliga skäl menas en extraordinär situation som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. För att kunna avbryta semestern måste arbetsgivaren ha tungt vägande skäl. Om det ur säkerhetsynpunkt på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen måste upprätthållas som ställer krav på viss bemanning, arbetsgivaren uttömt alla möjligheter med exempelvis vikarier och beordrad övertid, men ändå inte klarar situationen kan innebära synnerliga skäl att avbryta semestern. 

Har jag rätt till någon extra ersättning om semestern avbryts? 

Om du vistas på annan ort, får du ersättning för de extra kostnader som uppkommit i samband med avbrottet. 

Arbetstagare som beordrats att avbryta huvudsemestern får en extra semesterdag i kompensation för varje semesterdag som återkallats. Kompensation kan lämnas med högst 5 extra semesterdagar. Dessa extra semesterdagar ska förläggas under semesteråret. 

Om arbetstagaren får semestern avbruten och redan kommit upp till fem extra semesterdagarna som kompensation, får arbetstagaren för den sjätte avbrutna semesterdagen även att få en engångssumma på 3 000 kr 

Om det redan finns lokal överenskommelse om semester – vad gäller då? 

Om det redan finns lokala överenskommelser som motsvarar eller liknar innehållet i den centrala överenskommelsen så gäller de lokala avtalen om lokala parter inte kommer överens om annat. Semesterbestämmelsen är dispositiv vilket möjliggör andra lokala lösningar för att säkra bemanningen under huvudsemesterperioden. 

För mer information, se avtal och redogörelsetext