Semesteröverenskommelse mellan SKR och Akademikerförbundet SSR ​​​​​​​

Heike Erkers och Markus Furuberg

Akademikerförbundet SSR har tecknat en central överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020. 

Akademikerförbundet SSR, SKR och Sobona är överens om att perioden för huvudsemester under 2020, utöver maj till september, även ska omfatta december. Syftet med att utöka perioden för huvudsemestern är att skapa bättre förutsättningar för att arbetstagare ska få sin huvudsemester under 2020 och att den planeras på ett ordnat sätt. 

- Nu jobbar många medarbetare under mycket tuffa förutsättningar och gör otroligt viktiga insatser. Deras vila och återhämtning måste tryggas. Den här överenskommelsen med SKR underlättar för våra förtroendevalda att tillsammans med arbetsgivaren göra en bra semesterplanering i år för exempelvis viktiga yrkesgrupper som socialsekreterare, chefer i äldreomsorgen och andra medlemsgrupper i välfärdssektorn. Den här överenskommelsen ger våra medlemmar bättre förutsättningar än om planeringen sker enligt ordinarie avtal och lag, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. 

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen ser annorlunda ut i år.

- Överenskommelsen innebär bland annat att huvudsemester – helt eller delvis – kan läggas även i december. Det ska i första hand ske genom frivillighet och medarbetarna kompenseras då med 7 500 kronor extra per vecka samt extra semesterdagar. Vi har också utökat kompensationen för de medarbetare som får sin pågående semester indragen. Det innebär att Akademikerförbundet SSR:s medlemmar, utöver fem extra semesterdagar, även får en ekonomisk kompensation på 3 000 kronor, säger Jeanette Hedberg biträdande förhandlingschef på SKR. 

- Det är viktigt med en bra planering inför semestern så att medarbetare får sin vila och återhämtning under denna exceptionella situation. Vi parter understryker att det är viktigt med en bra och konstruktiv dialog mellan lokala parter och blir det nödvändigt att diskutera och planera en annan förläggning av semestern ska det ske med frivillighet i första hand. Förhoppningen är att överenskommelsen ska underlätta för lokala parter att hitta lämpliga åtgärder för att säkerställa att medarbetare får sin återhämtning samtidigt som de viktiga samhällsfunktionerna måste fungera, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. 

Arbetsgivarna kan, utöver möjligheten att förlägga huvudsemester under perioden maj till september, även förlägga semester i oktober, november och december om det finns särskilda skäl. En pandemi, som innebär att bemanningen inte kan säkras i samhällsviktiga funktioner, är typiskt sett särskilda skäl. Överenskommelsen syftar till att underlätta och vägleda så att planeringen sker mer ordnat. 

- Samhället är satt under press. Då är det viktigt att parter kan hitta överenskommelser som underlättar för lokala lösningar som säkrar medarbetarnas återhämtning och underlättar för lokala parters arbete med semesterplaneringen på ett ordnat sätt, säger Markus Furuberg.

Läs vidare

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Redogörelsetext för överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Fakta om överenskommelsen

  • Parterna är överens om att besked om semesterförläggning ska lämnas senast en månad innan ledighetens början.
  • Parterna är överens om att perioden för huvudsemester semesteråret 2020 även ska omfatta vecka 49-53. Huvudsemesterperioden är vanligtvis månaderna juni - augusti, och kan även förläggas i maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL). 
  • För varje hel semestervecka som förläggs i vecka 49-53 2020 ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor. 
  • Arbetstagaren kan kompenseras med som mest 5 extra semesterdagar om huvudsemestern avbryts på arbetsgivarens begäran. Sådan semesterdag ska förläggas under semesteråret. Parterna är överens om att en arbetstagare som har kompenserats med 5 extra semesterdagar har rätt till ett engångsbelopp om 3 000 kronor.
  • Det kan finnas lokala överenskommelser som direkt motsvarar eller liknar innehållet i denna centrala överenskommelse. I det läget gäller fortsatt de lokala överenskommelserna om inte lokala parter kommer överens om annat.