Partsgemensam hemställan om förstärkt uppdrag för företagshälsovården

Parterna inom region och kommunsektorn har gjort en hemställan till regeringen och begärt att företagshälsovården ska få ett förstärkt uppdrag med anledning av de påfrestningar Covid-19 för med sig.

Hemställan avseende möjligheter att förstärka uppdraget till företagshälsovården

Företagshälsovården har ett lagstadgat uppdrag att vara arbetsgivarens oberoende expertresurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

I det ansträngda läge verksamheter i kommuner och regioner just nu befinner sig skulle företagshälsovården kunna förstärka sina insatser för att stödja verksamheter att identifiera och hantera de arbetsmiljörisker som uppkommer till följd av pandemi Covid-19, till exempel genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker. Företagshälsovården är även en effektiv resurs för att förebygga och omhänderta medarbetare som upplever oro och negativ stress i den rådande situationen och skulle kunna möta behov, t ex genom digitala tjänster.

Samtliga kommuner och regioner har idag tillgång till företagshälsovård. Här finns multidisciplinär kompetens som inbegriper medicin och psykologi samt skyddsingenjörer som till exempel är specialiserade på skyddsutrustning och att genomföra riskbedömningar. Dock ser avtalen mellan arbetsgivare och företagshälsovården olika ut. SKR och centrala fackliga organisationer ser att förbättrade och förenklade möjligheter för arbetsgivarna att snabbt kunna förstärka uppdraget till företagshälsovården skulle vara en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet. Företagshälsovården kan vara en resurs som med rätt uppdrag och rätt förutsättningar bidrar till hela samhällets ansträngningar att hantera och bekämpa pandemi Covid-19.

SKR och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn vill mot bakgrund av detta hemställa till regeringen att, inom ramen för utlovade satsningar, kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag avseende företagshälsovårdstjänster kan innebära för arbetsgivarna, samt att undanröja eventuella hinder för upphandling av ett förstärkt uppdrag.

Sveriges Kommuner och Regioner - Anders Knape Ordförande
Sobona - Joakim Larsson, Ordförande
Kommunal - Tobias Baudin, Förbundsordförande
Vårdförbundet - Sineva Ribeiro, Förbundsordförande
Psykologförbundet - AkademikerAlliansen - Anders Wahlberg, Ordförande
Läkarförbundet - Heidi Stensmyren, Ordförande
Lärarförbundet - Johanna Jaara Åstrand, Ordförande
Lärarnas Riksförbund - Åsa Fahlén, Ordförande
Vision - Veronica Magnusson, Förbundsordförande
Akademikerförbundet SSR - Heike Erkers, Ordförande

Hemställan som PDF