Samhällsvetare – ta hjälp av Agenda 2030

I vår senaste enkätundersökning bland våra samhällsvetarmedlemmar visar svaren att många upplever ett missnöje med sin arbetssituation som handlar om oklar inriktning på arbetet, otydliga mål, dåligt ledarskap och brist på karriärvägar. Jag tror att det hänger ihop med svårigheter att utvärdera och mäta sitt arbete. Vi har ett förslag.

Nyligen genomförde Akademikerförbundet SSR en stor enkätundersökning bland våra medlemmar som är samhällsvetare. Resultaten visar att majoriteten av våra samhällsvetare trivs bra på sina arbeten. Hela 7 av 10 uppger att de är mycket eller ganska nöjda med sin arbetssituation. Det är siffror vi ska vara glada för och det särskiljer också samhällsvetarna som en profession som är nöjdare än genomsnittet.

Trots detta är ett vanligt problem som nämns i såväl enkäten som bland våra medlemmar att samhällsvetare upplever att det är svårt att mäta och utvärdera sitt arbete. En förklaring är att kvalitativa arbetsuppgifter sällan har nyckeltal att förhålla sig till. Detta gör också att värdet av kvalitativt arbete inte uppfattas som lika värdefullt. Det i sin tur leder tyvärr till att många samhällsvetare har svårt att beskriva varför deras arbete är värdeskapande.

Min slutsats av detta är att vi behöver ett gemensamt ramverk för att kunna mäta våra prestationer. Dels för vår egen skull, för att bättre kunna motivera löne- och yrkeskarriär, men dels för att visa omgivningen att det ”diffusa” arbetet som till exempel en utredare gör faktiskt skapar värde.

Tur för oss att det finns ett gemensamt ramverk.

Agenda 2030 och de 17 globala målen är FN:s ramverk för att skapa hållbar utveckling. Ni har säkert hört talas om begreppen. Tyvärr är det inte tillräckligt många arbetsplatser som integrerat målen i sin verksamhet och uppföljning. De globala målen är det mest ambitiösa ramverket för hållbar utveckling som någonsin antagits i världen. Genom att i högre utsträckning påverka våra arbetsplatser att planera och utvärdera verksamheten utifrån de globala målen kan vi trycka på för att våra arbetsgivare ska bidra till globalt hållbarhetsarbete. Men en bonus med att använda målen för att utvärdera sitt eget arbete är att du konkret kan visa hur du förbättrat världen på betald arbetstid. 

Så, kära samhällsvetare. Dags att sluta famla i mörkret. Använd Agenda 2030 som måttstock för ditt arbete. Du gör både dig själv och världen en tjänst – varje dag.