Socialsekreterarundersökningen: Missnöje med bristande resurser i kommunerna ökar

Heike Erkers, förbundsordförande

Varannan socialsekreterare uppger bristande resurser som en orsak till missnöje. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Det visar den årliga socialsekreterarundersökningen från Akademikerförbundet SSR.

- Det är allvarligt att våra medlemmar i så stor utsträckning pekar på att bristande resurser är ett problem i deras vardag. Samtidigt går det hand i hand med innehållet i SKL:s senaste ekonomirapport och vad välfärdsfacken tidigare lyft fram. Socialtjänsten spelar en bärande roll i välfärden och ska vi fortsätta att klara vårt viktiga samhällsuppdrag krävs ytterligare satsningar från regeringen, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Urval från undersökningens resultat

  • Fyra av tio upplever att man inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner. 
  • Sex av tio vill avskaffa ordningen med att politiker fattar beslut i socialtjänstens individärenden. 
  • Tre av fyra anser att socialtjänsten i sin kommun arbetar för lite med förebyggande insatser. 
  • Drygt vart tredje socialsekreterare har under de senaste två åren blivit utsatt för hot och/eller våld. 
  • Hälften av socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd är positivt inställda till att införa automatisering inom handläggning av ekonomiskt bistånd. De främsta fördelarna är mer tid att träffar brukare och klienter och minskad tid för administration. En nackdel är risken för att viktig information missas i besluten.

Novus-undersökning

Resultaten kommer från en totalundersökning gjord av analys- och undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Undersökningen genomfördes 9-29 september 2019. 2473 intervjuer har genomförts. Syftet med undersökningen är att undersöka socialsekreterares inställning till sitt arbete. Novus genomför denna mätning för femte gången.

Hela socialsekreterarundersökningen finns bifogad nedan. 

Kontakt
Presschef Joanna Abrahamsson
Akademikerförbundet SSR 
070-690 44 23 
joanna.abrahamsson@akademssr.se