Vi ser en tystnadskultur växa fram i allt fler kommuner

Partierna måste ta ansvar för sina lokala företrädare och för ledarskapet i välfärden. Den stora chefsomsättningen i kommunerna blir ett allt allvarligare problem och får oacceptabla konsekvenser för verksamheten anser Akademikerförbundet SSR och Sveriges Skolledarförbund.

Debattartikel i Dagens Samhälle 2020-03-12

Mer än var fjärde kommun har bytt högsta chef efter valet och nästan lika många har haft minst tre kommundirektörer under den senaste mandatperioden. I vissa kommuner petas även chefer på lägre nivå. Skolchefer och socialchefer kan betraktas som politiska om de hänvisar till lagstiftning och bedriver ett professionellt arbete. Att stå upp för den professionella rollen blir svårt om det betraktas som samarbetsproblem. De politiska besluten lokalt övertrumfar riktlinjer, nationell lagstiftning och professionella bedömningar. Likvärdighet och laglighet ställs mot 290 olika tolkningar och det kommunala självstyret.

Chefsomsättningen innebär att dialogen bryts, planering och strategiskt arbete avstannar. Och det handlar alltför ofta om konflikter med den politiska ledningen eller bristande förtroende för chefen. Detta är allvarligt och får konsekvenser för medborgarna runt om i landet. Godtycket hotar tilliten till våra samhällsfunktioner och den tradition av god förvaltning som byggts upp sedan Axel Oxenstierna. Det är dags för partierna nationellt att inse allvaret när det gäller kommunal ledning och styrning.

Om det ska vara möjligt att rekrytera och behålla kvalificerade chefer och medarbetare i dessa komplexa verksamheter så är det goda ledarskapet helt avgörande. Dagens styrning och ledning bär på en slags misstro, omfattande detaljreglering och ett regn av styrsignaler. Vi ser en tystnadskultur i allt fler kommuner. Utrymmet för professionen har minskat och allt större resurser går till en allt mer omfattande administration. Uppföljningen riktas uppåt och är kvantitativ, men säger lite om de verkliga resultaten och den ger inte återkoppling till verksamheterna för utveckling och förbättring.

Oron hos lokalpolitiker som pressas av tuffa ekonomiska omständigheter och demografiska utmaningar kan säkert förklara en del av otåligheterna och konflikterna. Medborgarna har stora krav på sina fritidspolitiker och det är en hög omsättning av lokala politiker, nya partier och nya politiska samarbeten. För att komma till rätta med problemen krävs en bättre dialog mellan politiker och professionen.

Chefer är lojala och sliter hårt i sina organisationer. Man är stolt och tycker att det är viktigt. Men det är ofta orimligt svåra uppdrag där förutsättningarna för att klara uppdragen är dåliga på många sätt. En verksamhet som var rustad för en viss uppgift ska plötsligt klara mycket mer, kanske med minskad bemanning eller annan kompetens, eller sämre resurser. Och det får inte påverka leveransen och kvaliteten.

Hur den lokala styrningen ser ut påverkar verksamheterna, inte bara i toppen utan långt ut i de möten som medarbetare har med medborgarna i äldreomsorg, skola eller socialtjänst. Tydliga roller och dialog är viktig om professionen ska kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet på ett bra sätt. Det behövs en ömsesidig respekt, lojalitet och integritet. Detta saknas eller är skadat på många håll idag, vilket de politiska partierna både lokalt och nationellt måste ta ansvar för om välfärden ska kunna rekrytera, fungera väl och klara sina viktiga uppdrag.