Sociala dialogen hotad: Facken överklagar EU-dom

Idag överklagar europafacket EPSU den dom som ger EU-kommissionen rätt att undvika bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU. EPSU har tidigare stämt EU-kommissionen i ärendet eftersom man menar att Kommissionens agerande bryter mot Lissabonfördraget.

Bakgrunden är att offentliganställdas fack och arbetsgivare på EU-nivå tillsammans har slutit avtal som garanterar samma rättigheter för offentliganställda när det gäller samråd och information som privatanställda har. Från svensk sida har Fackförbundet ST, Akademikerförbundet SSR och Seko varit starkt drivande i detta arbete. I anslutning till att avtalet tecknades begärde facken också i enlighet med bestämmelser i Lissabonfördraget att EU-kommissionen skulle lägga fram överenskommelsen som ett EU-direktiv för medlemsstaterna att besluta om.

När EU-kommissionen meddelade att man inte tänkte lägga fram ett sådant direktiv, valde EPSU att ta ärendet till domstol. Efter att EU-domstolens lägre instans Tribunalen i huvudsak gått på kommissionens linje överklagas nu domen till den högre instansen Domstolen. 

– EU-kommissionen kastade i princip parternas förslag i papperskorgen, men vi menar att parternas självständiga ställning och mandat måste säkerställas och att statligt anställda också måste få rätt till information och konsultation vid omställning säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST och som varit chefsförhandlare för avtalet.                 

– Domstolens beslut väcker nya frågor. Framför allt när det gäller tolkningen av den sociala dialogen och arbetsmarknadsparternas autonoma, självständiga ställning på EU-nivå. Om dess tolkning av Lissabonfördraget får genomslag hotas hela den sociala dialogen. Nu måste kommissionen agera och säkerställa att dess avsikt inte är att försvaga parternas ställning, inte minst i relation till den sociala pelaren, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

– Domen lämnar många frågor obesvarade. Nästan tio miljoner anställda i statsförvaltningar inom EU förnekas samma lagliga EU-skydd om rätt till information och samråd som privatanställda har idag. Detta måste få en lösning, säger Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande.

Bakgrund:

2015 slöt fack (EPSU och CESI) och arbetsgivare (European Public Administration Employers - EUPAE) inom den offentliga sektorn avtal på EU-nivå som reglerade villkoren för rätten till information och samråd för anställda inom den statliga sektorn. Avtalet innebar att tjänstemän och andra anställda i medlemsstaternas statsförvaltningar nu skulle omfattas av samma rättigheter som privatanställda har, och som redan är reglerat i EU-direktiv.  I anslutning till att avtalet tecknades begärde facken också i enlighet med bestämmelser i Lissabonfördraget att EU-kommissionen skulle lägga fram överenskommelsen som ett EU-direktiv för medlemsstaterna att besluta om. 

Efter tre års väntan, i mars 2018, meddelade EU-kommissionen att den inte avsåg att lägga fram något sådant förslag med hänvisning till EU:s subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. De fackliga organisationerna begärde då genom EPSU (europafacket för offentliganställda) att frågan skulle prövas i EU-domstolen, eftersom kommissionens beslut bryter mot Lissabonfördragets skrivning om genomförande på unionsnivå.

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. Mer information om EPSU och vårt arbete finns på http://www.epsu.org