Avtalskrav inför förhandlingen med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO)

AVTALSRÖRELSEN. 14 januari 2020 lämnade Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknad förbund in sina yrkanden inför avtalsförhandlingen med SKAO. Avtalen som ses över är Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA), Traktamentsavtalet, Utlandsavtalet och kollektivavtal om personalpolitiska rådet (PRK) . I yrkandena har hänsyn tagits till behovet av ett hållbart arbetsliv samt behovet av att bilda akademikerföreningar inom Svenska kyrkan.

Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, nedan benämnt ATO, yrkanden inför avtalsrörelsen 2020 med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, nedan benämnt SKAO

Svenska kyrkans avtal med partsförhållanden skapar bra förutsättningar för långsiktighet och stabilitet. SKAO har i december 2019 sagt upp gällande ”Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska Kyrkan” samt avtalen Traktamentsavtalet TRAK18, kollektivavtalet för kyrkans utlandsanställda och kollektivavtal om personalpolitiska rådet inom Svenska Kyrkan – PRK. 

ATO:s avtalsinriktning 2020 är att öka medarbetarnas möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och sina egna villkor inom ramen för kollektivavtalet. Medarbetarna bidrar till att skapa en välfungerande verksamhet inom Svenska kyrkan.  ATO vill att avtalet ska bidra till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. ATO vill utveckla Svenska kyrkans avtal för att förenkla och underlätta tillämpningen. På detta sätt utvecklas avtalet i en riktning som garanterar konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt en hållbar arbetssituation inom Svenska kyrkan.

Avtalsperiod

Utgångspunkten är ettårigt avtal. ATO vill att avtalet även ska gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid för tid efter det att avtalet har löpt ut. 

Löneavtal

Löneavtal 2017 utvecklade den lokala lönebildningsprocessen och förtydligade de olika aktörernas roller i löneöversynsprocessen samt kopplingen mellan uppställda mål, resultat och lön. ATO tror på medlemmarnas egen förmåga att påverka sin löneutveckling genom kompetens, ansvar, erfarenhet samt den individuella prestationen. ATO vill att lönesättande samtal som form för löneöversyn ska användas för våra medlemmar inom Svenska kyrkan.  ATO vill förbättra förutsättningarna för lokal tillämpning av avtalen för att de lokala lönebildningsprocesserna ska fungera i enlighet med löneavtalets intentioner. 

ATO yrkar att utgångspunkten i löneprocessen ska vara lönesättandesamtal och om någon av lokala parterna begär det genomförs löneprocessen genom traditionell förhandling. För att löneprocessen ska fungera på bästa sätt ska lönesättandechefer ha gedigna kunskaper om gällande kollektiv - samt löneavtal för att kunna sätta lön.

ATO yrkar att löneavtalet utvecklas så att det tydligt framgår att när det lokalt finns en Akademikerförening, där medlemmar från Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund ingår, med undantag för Vårdförbundet, så ska föreningen kallas till överläggning samt vara lokal part. Vårdförbundet fortsätter att företräda sina medlemmar på lokal nivå.

ATO yrkar att det arbete som redan har påbörjats med arbetsgruppen avseende utveckling av kunskaperna om lönerna fortsätter genom att parterna enas om tillämpning och spridning av det resultat som arbetsgruppen kommit fram till. ATO vill att det genomförs en uppföljning av det framtagna materialet så att ett förslag på tillämpning av resultatet kan presenteras senast hösten 2020.

Löneavtalet ska ge reallöneökningar och ha ett angivet löneökningsutrymme på lägst 3 % per år.

Svenska Kyrkan ska som arbetsgivare ha konkurrenskraftiga löner med ökad lönespridning och möjligheter till en positiv löneutveckling genom hela yrkeslivet. 

Arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet

Lokalt arbete behövs för att förebygga ohälsa och utveckla former för friskvårdsinsatser som främjar hälsa och ett hållbart arbetsliv. De centrala parterna ska kunna stödja de lokala parterna i arbetet med att hitta fungerande arbetssätt.  Cheferna måste idag ta en mer aktiv roll i att definiera mål, stämma av arbetsbelastning och sätta gränser tillsammans med sina medarbetare. Detta är ett viktigt led i att skapa bättre förutsättningar att arbeta efter 65 års ålder.

ATO menar att det är viktigt att utveckla möjligheterna till att träffa enskilda överenskommelser som stödjer det hållbara arbetslivet.

ATO yrkar att arbetsgivaren lokalt aktivt ska arbeta för förbättrad psykosocial arbetsmiljö samt att SKAO ska erbjuda både arbetsgivare och arbetstagare tydliga verktyg för arbetet med arbetsmiljö, exempelvis webutbildningar, checklistor och goda exempel. ATO vill att samtliga anställda inom Svenska kyrkan erbjuds möjlighet till företagshälsovård. 

ATO yrkar på ökade insatser för friskvård genom att anställda ges möjlighet till en friskvårdstimme på arbetstid varje vecka. Detta leder till att medarbetaren kan behålla sin fulla arbetsförmåga, få minskad sjukfrånvaro och därmed bidra till verksamheten.

ATO yrkar att arbetsgivaren verkar för att mångfald ska lyftas i Svenska kyrkans avtal. ATO vill gärna få förbättrade möjligheter för akademiker med utländsk bakgrund att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. 

ATO yrkar att arbetsgivaren uppmuntrar till ökad mångfald i sina rekryteringar och annonser

Tillfällig föräldrapenning (Vård av sjuk barn - VAB)

ATO yrkar att villkoren om komplement till lagstadgad föräldrapenning behöver förbättras och att det ges möjligheten till mer jämställt uttag av tillfällig föräldrapenning. Arbetstagare som inte kan arbeta på grund av vård av sjukt barn då tillfälligt föräldrapenning enligt SFB utges, ska få ett tillägg med ett belopp som motsvarar 10% av lönebortfallet, dock under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per år och barn. Arbetsgivaren får, om det finns särskilda skäl, besluta att tillägg betalas ut för fler än 10 arbetsdagar.

Prova på annat arbete

Medarbetarnas möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden ska underlättas. Ibland är det bra att söka sig vidare i yrkeslivet och det är viktig för verksamheten att ha rätt kompetens för uppdraget. 

ATO yrkar att Kyrkans avtal ger möjlighet att vara tjänstledig för att prova på annat arbete.

  • Arbetstagaren som har en tillsvidareanställning som omfattas av avtalet ska beviljas ledighet, dock längst två år, för att ha en annan anställning som omfattas av avtalet för bestämd tid eller tillsvidare längst till en viss punkt. 
  • Arbetstagare som har en tillsvidareanställning som omfattas av avtalet ska beviljas ledighet, dock högst nio månader för att ha en annan anställning hos annan arbetsgivare för bestämd tid eller provanställning. 

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda; 80/90/100 modellen

Syfte med att erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid är att öka förutsättningar för äldre anställda att kunna arbeta till pensionsavgång och samtidigt underlätta vid framtida generationsväxling inom Svenska kyrkan. 

ATO yrkar att tillsvidareanställda som fyllt 62 år och som arbetar heltid erbjuds möjligheten att minska sin arbetstid från 100% till 80% och få 90% av sin heltidslön. Den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100% av lönen för arbetstidsminskningen.

Möjligheten omfattar även tillsvidareanställda som arbetar deltid enligt samma grundmodell som ovan. Det innebär att arbetstiden minskar med 20%, lönen minskar med 10% och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivå före arbetstidsminskningen. 

ATO yrkar att arbetsgivaren ska motivera sakligt vid beslut om avslag på arbetstagarens ansökan om att utnyttja möjligheterna till att minska sin arbetstid enligt ovan.

ATO vill att alla våra medlemmar inom Svenska Kyrkan ska ha ökade avsättningar till tjänstepension och en utvidgad möjlighet att arbeta deltid i slutet av yrkeslivet. 

Fackligt förtroendevalda

Svenska Kyrkans kollektivavtal förhandlas av centrala parter och tillämpas till stor del av lokala parter. Om det saknas lokalt fackligt förtroendevalda blir den lokala tillämpningen lidande. Därutöver har lokal facklig verksamhet och lokal tillämpning en nyckelroll för att parterna ska kunna utveckla kollektivavtalen. 

ATO yrkar att arbetsgivarna underlättar för våra medlemmar att inom ramen för sina anställningar även ha uppdrag som fackligt förtroendevalda och axla rollen som lokal arbetstagarpart. Vi skulle vilja att arbetsgivarna tillsammans med oss verkar för att det bildas fler akademikerföreningar på arbetsplatserna. Akademikerföreningarna ska företräda samtliga medlemmar som centralt företräds av Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknat förbund, med undantag för Vårdförbundet. Vårdförbundet fortsätter att företräda de egna medlemmarna på lokal nivå.

Ett led i detta skulle kunna vara att arbetsgivaren underlättar för arbetstagarorganisationerna att komma i kontakt med deras medlemmar.

Förutsättningarna för ett hållbart chefskap

Chefens egen arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva ett chefskap är en viktig fråga att behandla. ATO yrkar att man ska kunna arbeta som chef under ett helt yrkesliv. Chefen är viktig såväl för medarbetarna som för verksamhetens utveckling. 

ATO yrkar att arbetsgivarna förbättrar chefers möjligheter att påverka sina anställningsvillkor samt att chefers egna arbetsmiljö utvecklas. Chefer inom Svenska kyrkan ska ha tydligt mandat för att kunna utföra sitt arbete samt tillgång till kompetensutveckling med fokus på ledarskap, mentorskap, vägledning samt arbetsmiljö. 

ATO yrkar att arbetsgivaren tydliggör chefsbefattningar och dess innebörd för chefer i alla chefsled samt arbetsledare. 

ATO yrkar att gällande särskilda bestämmelser Personalutveckling/Kompetensutveckling i nuvarande avtal kompletteras med skrivningar avseende chefernas förutsättningar och arbetsmiljö samt kompetensutveckling. 

Systematisk Hållbarhetsarbete 

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är två av mänsklighetens största utmaningar. Arbetsgivaren lokalt ska förbättra arbete med klimatfrågor och tillsammans med medarbetare arbeta för att minska verksamhetens och organisationens miljöpåverkan.

ATO yrkar att parterna ska initiera ett partsgemensamt arbete för att inventera och ta fram modeller för hur arbetsgivarna på lokal nivå kan bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete i den egna verksamheten eller organisationen utifrån ett helhetstänkande om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

Övrigt

ATO förbehåller sig rätten att under förhandlingarna precisera och komplettera våra avtalskrav i detta yrkande.

Vidare förbehåller sig ATO rätten att under förhandlingarna även precisera avtalskrav avseende avtalen Traktamentsavtalet TRAK18, kollektivavtalet för kyrkans utlandsanställda och kollektivavtal om personalpolitiska rådet inom Svenska Kyrkan – PRK som AGO har sagt upp i samband med uppsägning av Kyrkans löne - samt Allmänna Bestämmelser.

 

För Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund:

Sveriges Arkitekter

DIK

Sveriges Arbetsterapeuter

Fysioterapeuterna

Naturvetarna

SRAT

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Universitetslärarförbund

Vårdförbundet

 

Nadia Larsson                                                                                      Anna Westling

Akademikerförbundet SSR                                                                   Akavia