Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Heike Erkers och Markus Furuberg

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.

Enligt principöverenskommelsen ska parterna teckna ett nytt kompetens- och omställningsavtal som gäller från och med 1 maj 2020. SKR, Sobona och facken är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

− Förebyggande insatser kring utbildning, kompetensutveckling och omställning är avgörande framgångsfaktorer i ett förändrat och förlängt arbetsliv. Vi och facken är överens om att teckna ett nytt omställningsavtal som är ännu bättre anpassat efter förutsättningarna på arbetsmarknaden, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Delar i överenskommelsen som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser, anställda som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet och avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− Med denna nya överenskommelse hoppas vi kunna stärka lokala parters viktiga arbete med kompetensförsörjningen till kommuner och regioner. Det nya omställningsavtalet ger lokala parter möjligheter att jobba mer strategiskt för att specialisera och ta vara på medarbetarnas kompetens genom kompetensutveckling och omställning. På så sätt kan lokala parter möta kommande behov i verksamheten bättre och samtidigt som höjd kompetens hos medarbetarna genom karriärutveckling. säger Heike Erkers ordförande i Akademikerförbundet SSR.

I kombination med ett nytt omställningsavtal är parterna överens om att staten behöver ta ett större ansvar för medborgarnas livslånga lärande. Staten behöver göra det lättare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig, och samtidigt hålla sig borta från att lagstifta om sådant som regleras i kollektivavtal.

- Vår överenskommelse har ett starkt fokus på kompetensförsörjning för att bättre möta sektorns behov. Vi som en del av arbetsmarknadens parter hoppas nu att staten respekterar och stödjer oss i en fungerande ansvarsfördelning. Nu fortsätter vi att utveckla vår framgångsrika omställningsorganisation till att än mer vara ett viktigt verktyg för en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi vill se system för livslångt lärande och fortsatt dialog för att hitta fungerande former för att utveckla ett hållbart friskt arbetsliv säger Markus Furuberg förhandlingschef i Akademikerförbundet SSR. 

Parterna är överens om att de turordningsregler som prövats i den nuvarande överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) nu permanentas. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.

Fakta om principöverenskommelsen

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunal och regional sektor har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) och genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser. 

Den nuvarande avtalet för tidig lokal omställning, TLO-KL, förlängs från sitt tidigare slutdatum 31 december 2019 och kommer nu att gälla fram till 30 april 2020. Den 1 maj 2020 träder det nya avtalet i kraft.

Enligt principöverenskommelsen är parterna överens om bland annat:

  • Visstidsanställda ska omfattas av förebyggande insatser
  • Färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet 
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna permanentas 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor

Principöverenskommelsen är undertecknad av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen.

Vidare läsning

Den nuvarande överenskommelsen tidig lokal omställning 

SKR:s arbete med kompetensförsörjning

SKR:s arbete med kollektivavtal