Socialtjänsten ska utvecklas – inte skalas ned

Nyligen skrev juristen Carl-Gustav Tryblom i Svenska Dagbladet på temat att socialtjänsten borde avlastas och uppdraget koncentreras till den tunga sociala problematiken. Expressens ledarsida var inne på samma linje häromdagen. 

Vi håller med om att socialtjänsten har ett stort uppdrag och otillräckliga resurser för sitt uppdrag. Ett sätt att komma till rätta med dessa är att utveckla socialtjänsten till en mer lättillgänglig, inkluderande och närvarande socialtjänst. Att skala av socialtjänsten till ett arbete mot de mest utsatta och den tunga sociala problematiken - som Tryblom föreslår - är att vrida socialtjänstens roll flera år tillbaka.

Missbruk och äldreomsorg är kvalificerat socialt arbete

Idag finns en önskan och ambition om att socialtjänsten ska finnas som en samhällelig resurs genom att ha ett tydligt förebyggande och uppsökande ansvar. Att förebygga sociala problem avlastar verkligen samhället och socialtjänsten. Tryblom pekar på flera områden där han ifrågasätter om dessa ska tillhöra socialtjänstens ansvarsområde, som spelmissbruk, arbete med ensamkommande flyktingbarn och äldreomsorg. Vi vill understryka att arbetet med missbruk har utvecklats till ett kvalificerat socialt arbete med hjälp av forskning och evidensbaserade metoder. Socialtjänsten utgår inte heller ifrån att alla ungdomar utgör fara för sig själv genom att finnas i riskområden och destruktiva miljöer. Det sociala arbetet utgår från den enskildes individuella behov och ingen individ görs mer problemtyngd än vad som är verklighet. Äldreomsorgen är en stor del av socialtjänstens arbete och tillika ett socialt arbete. Det handlar om att motivera, utreda, bedöma behov av hjälp och omsorgsinsatser men också om att följa upp och att upptäcka andra behov. Äldre människor har också övriga behov och önskemål som inte försvinner för att man blir äldre.

Bristande kunskap inte problemet 

Socialtjänstens arbete har utvecklats till ett professionellt arbete, där socionomexamen ofta är grunden. Forskning och vetenskapliga metoder har i allt större utsträckning utgjort fundamentet för det sociala arbetet. Verksamma metoder främjas och de metoder som inte fungerar väljs bort. Allt detta bidrar till en rättssäker socialtjänst som i allt större utsträckning bidrar till att människor får kvalificerad hjälp. 

Socionomutbildningen idag har hög status med många sökanden. Den är en generalistutbildning som därför kräver kompletterande specialiseringar för socialtjänstens olika uppdrag. Arbetet mot socialtjänstens barn- och ungdomsvård har dessutom särskilda behörighetskrav. Tryblom uppger att det finns brister kring handläggning och rättssäkerhet och därför måste utbildningen förbättras. Dagens problem är snarare det omvända att socionomer sitter fast i för mycket handläggning och administration, vilket inte lämnar utrymme till andra angelägna uppgifter. Handläggning av ärenden är strikt lagreglerade och socionomer besitter stora lagkunskaper.

Vi ser inte att socionomer har brist på kompetens, utan snarare brist på förutsättningar att göra ett gott och professionellt socialt arbete.

Samhället räknar med en socialtjänst som ska klara av allt fler uppgifter för det krävs en aktivt politisk vilja och en professionell yrkeskår. Sverige behöver en modern socialtjänst där vi gör upp med gamla maktstrukturer till förmån för ett tydligare professionellt yrkes- och beslutsansvar. Politiker bör ha ansvar för resurstilldelning, strategiska mål samt definiera och möta kommunens behov. Professionen ska fatta besluten kring socialtjänstens individärenden utifrån behov, lag och kunskap.

Socialtjänsten behöver erbjuda flera insatser på ett enklare sätt, där kommunens medborgare lätt kan söka det stöd och service som man behöver. Socialtjänsten ska bygga på professionens bedömningar med stöd av lag och vetenskap. Om dessutom socialtjänsten kan vidga sitt uppdrag till att arbeta både socialt och brottsförebyggande kan vi få en socialtjänst som blir viktiga medaktörer till ett tryggare samhälle. 

Socialtjänsten ska utvecklas - inte skalas ned.