Fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser

UUA

En kunskapsöversikt för dig som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för inkludering och hållbarhet skapar vinnande organisationer.

I dag, på en konferens om Universellt Utformning av Arbetsplatser, UUA, lanserades en kunskapsöversikt om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap, där fem forskare skriver om olika beståndsdelar av metoden med samma namn.

- Vår ambition med den här kunskapsöversikten är att ta ett första steg mot forskning som belyser helheten. Vi vill bidra till att tydliggöra faktorer som understödjer processer för framgångsrika, hållbara organisationer och arbetssätt över tid, skriver Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR och ordförande för UUA-projektens styrgrupp, i rapportens förord.

Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning och avslutas med handfasta råd.

De fem områdena är:

Social innovation – Vår övertygelse att användningen av olikheter, de multidisciplinära kompetenserna, i utvecklingen av våra arbetsplatser och verksamheter kommer att leda till ökad innovation, som i sin tur leder till hållbar produktivitetsutveckling. Av Malin Lindberg, som är professor vid Luleå tekniska universitet där hon studerar social innovation inom offentlig, privat och ideell sektor.

Rekrytering och kompetensförsörjning – Processerna kring hur en organisation hittar, tar tillvara och utvecklar den kompetens som behövs i verksamheten är många gånger avgörande för hur framgångsrik och innovativ en verksamhet blir över tid. Av Lena Svenaeus, som forskar om diskriminering på arbetsmarknaden vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Ledning och organisering – Ledning och organisering av arbetsplatser sätter ofta förutsättningen för hur inkluderande och hållbar en organisation blir. Det är här prioriteringen mellan balansen av verksamhetsnyttan, organisationsvinsten och rättighetsperspektivet ofta avgörs. Av Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och affilierad professor i ergonomi vid KTH.

Långtidsfriska arbetsplatser – En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En attraktiv organisation behöver skapa en arbetsmiljö som utvecklar friskfaktorer som gör att medarbetare mår bra över tid och stärker verksamhetens resultat. Av Magnus Svartengren, som är professor och överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, vid Uppsala uni­versitet.

Effekten av mångfald – Att systematiskt använda sig av olikheters kompetens bidrar till bättre slutresultat i verksamheten. Att se och använda kunskaper och erfarenheter utvecklar organisationskulturen där människor inbjuds att bidra. I förlängningen stärker det både organisationens och arbetlivets ekonomiska och sociala hållbarhet. Av Gabriella Fägerlind, industridoktorand vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH, där hon forskar om säkerhetskultur, ledarskap och normer på arbetsplatsen.

Här intill kan du ladda ner rapporten i två versioner: optimerad för utskrift respektive för webb.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Arbetet drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med nio andra organisationer och företag, och medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.