Här är chefsfrågorna vi driver i avtalsrörelsen

Handskakning mellan två personer

Lön, arbetstid, arbetsmiljö och ökat inflytande. Det är exempel på frågor som Svensk Chefsförening driver i den avtalsrörelse som pågår just nu för att förbättra chefers villkor i arbetslivet. 

Avtalsrörelsen är i full gång, och nu har parterna skiftat yrkande för avtalsrörelsen inom AKV, Allmän Kommunal Verksamhet. För Svensk Chefsförening ligger fokus på chefsfrågor, både lön och villkor. Rätt förutsättningar är avgörande för att göra chefsuppdragen attraktiva både för dig som är chef i dag och för den framtida rekryteringen.  

När det gäller lönerna är det också viktigt att chefer ges bättre möjlighet att delta i arbetsgivarens löneprocesser för att på det sättet påverka sina egna förutsättningar som lönesättande chefer. Dialogen och mandatet är avgörande i den lokala lönebildningen och för både din egen och dina medarbetares löneutveckling.

Vad är målet med avtalet? 

Vi vill att avtalet ska ge våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv. Detta skapar engagemang, arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheterna, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning. Teknikutvecklingen påverkar gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. Detta gränsland behöver regleras tydligare för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Vi ser behov av att öka inflytandet över arbetstiden och vill införa möjligheter till lokala och individuella anpassningar av såväl förläggningen som arbetstidsmåtten. Våra medlemmar ska få ett ökat inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning, exempelvis genom arbetstidskonton eller fler semesterdagar.

Kravet på att vara ständigt nåbar måste begränsas till exempel genom beredskapsbestämmelserna. Problemet är särskilt stort för chefer. Vi vill också att individuella överenskommelser om inlöst övertid ska vara uppsägningsbara och årligen ses över. Vi ser att chefer oftast har förtroendearbetstid och inlöst övertid som grund men förutsättningarna är otydliga, förutsättningarna behöver tydligare regleras i avtalet.

Vi vill skapa ett attraktivt villkorsavtal genom att öppna upp mer för lokala och individuella valbara lösningar. Exempelvis vill vi att du som medarbetare och chef ska kunna avtala om fler semesterdagar eller andra förmåner utan att villkorsavtalet sätter stopp för det.

Vi driver också sedan länge att den systematiska användningen av tidsbegränsade chefsförordnanden inom ramen för tillsvidareanställningar, ibland med en odefinierbar grundtjänst i botten, ska begränsas.

Vi tackar för kloka synpunkter från våra chefsmedlemmar och lovar att arbeta aktivt för bättre chefsförutsättningar och chefsvillkor i den här avtalsrörelsen och i kommande förhandlingar på andra avtalsområden.