Förändringar i anställningsskyddslagen

Personer i ett mötesrum.

Nu har de första förslagen till förändringar i turordningsreglerna, i anställningsskyddslagen, presenterats. Bland annat rör det sig om utökade undantag. 

LAS-utredningen har nu delat med sig till sin referensgrupp, i vilken Saco ingår, de första preliminära förslagen till förändringar av turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Utredningen har även lämnat förslag om stärkt ansvar för arbetsgivares kompetensutvecklingsansvar i förhållande till de anställda. Som medlem i Saco har Akademikerförbundet SSR fått möjlighet att yttra sig över förslagen.

Kontinuerlig kompetensutveckling ger trygghet

Förbundets allmänna inställning är att kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande för alla arbetstagare, och att kompetens är en integrerad del av anställningstryggheten på arbetsmarknaden. Det är viktigt att anställda med akademisk utbildning ges goda möjligheter till vidareutbildning, och förutsättningar i arbetet att hålla sig ajour med kunskapsutvecklingen inom sina områden.

Beträffande turordningsreglerna ingår det i utredningens uppdrag att föreslå utökade undantag från turordningen. Det betyder att arbetsgivare ska ges ökat utrymme att välja vilka anställda som inte ska riskera uppsägning på grund av arbetsbrist. Utredningsdirektiven motiverar förändringen med att arbetsgivare ska ges ökad flexibilitet och möjlighet att behålla rätt kompetens. Vidare framgår det av direktiven att utökade undantag kan leda till att unga och nyanlända anställs i högre utsträckning än idag. Turordningsreglernas syfte är att förhindra godtycke vid uppsägningar och att skydda arbetstagare med lång anställningstid (vilket i regel innebär ett bättre skydd för äldre arbetstagare). Vid arbetsbrist kan en anställd göra anspråk på en annan tjänst under förutsättning att hen har längre anställningstid än den som har den aktuella tjänsten och tillräckliga kvalifikationer för att utföra arbetet efter viss upplärningstid.

Försvagat anställningsskydd löser inte problemen 

Akademikerförbundet SSR värnar turordningsreglernas ursprungliga syfte. Förbundet ifrågasätter påståendet att turordningsreglerna utgör hinder för arbetsgivare att behålla rätt kompetens i arbetsbristsituationer. Som nämnts krävs redan idag att en anställd har tillräckliga kvalifikationer för att undantränga en annan i turordningen. Saknas tillräckliga kvalifikationer ger anställningstiden inte ensamt ett bättre anställningsskydd. Förbundet ställer sig också tveksam till om det finns ett konstaterat samband mellan å ena sidan utökade undantagsmöjligheter och, å den andra, arbetsgivares benägenhet att anställa unga och nyanlända personer. I nuvarande anställningsskyddslag och kollektivavtal har arbetsgivare stora möjligheter att t.ex. provanställa personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller formell kompetens. Förbundet är medvetet om att unga med kort eller ingen utbildning och gruppen nyanlända lider av arbetslöshet i större utsträckning än många andra grupper. Det är ett allvarligt problem. Men arbetslöshet, språksvårigheter och kompetensbrist åtgärdas främst genom utbildning, validering av utländsk examen, och effektivare arbetsmarknadspolitiska insatser. Inte genom ett försvagat anställningsskydd.

Vid sidan av LAS-utredningens arbete pågår förhandlingar om, i allt väsentligt, samma frågor mellan arbetsmarknadens parter på kommunal och privat sektor.

På den kommunala sektorn träffade Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra förbund i december en överenskommelse med SKR (tidigare SKL) om förändrade turordningsregler. Dessa förändringar tar bland annat sikte på att avgränsa turordningskretsar med bibehållen förhandlingsbalans mellan parterna (läs mer här). Just nu pågår förhandlingar om förbättrat omställningsavtal på samma sektor.

På privat sektor har PTK (i vilken Akademikerförbundet SSR ingår), LO och Svenskt Näringsliv överenskommit om att gemensamt utreda frågor om anställningsskydd, omställning och a-kassan. Läs mer om överenskommelsen här. Dessa utredningar ska sedan ligga till grund för fortsatta förhandlingar mellan parterna. Utredningarna ska redovisas i maj 2020, och förhandlingarna bedöms avslutas tidig höst 2020.