Åtta förslag för hur vi knäcker ohälsan

Vi i Akademikerförbundet SSR tycker att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Här presenterar vi åtta förslag för hur vi tillsammans kan knäcka ohälsan.

tandborste1. Arbeta systematiskt – varje dag

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär att arbetsgivaren löpande undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön, i samverkan med facken. SAM måste bli en del av vardagen och ska ingå i styr- och ledningssystemen. Arbetsmiljöfrågorna ska finnas med i allt förändringsarbete och de ska ha en given plats i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar.

 

kablar2. Använd proffsen

De som arbetar med HR-, eller personalfrågor, är nyckelpersoner inom varje organisation. Deras kompetens är avgörande i arbetet som handlar om att få medarbetarna att trivas och utvecklas på arbetsplatsen. HR ska ha ett tydligt uppdrag som motor i arbetsmiljöarbetet. De har verktygen som krävs både på strategisk och operativ nivå.

 

förstoringsglas3. Dags för psykosociala skyddsronder 

Vid skyddsronder ska arbetsgivaren, tillsammans med skyddsombud och andra medarbetare, gå igenom verksamheten för att upptäcka risker. Ofta finns det rutiner för den fysiska arbetsmiljön men det är lika viktigt med psykosociala skyddsronder. Då kan fokus läggas på medarbetarnas välmående och viktiga friskfaktorer såsom inflytande, kontroll och balansen mellan arbete och fritid.

 

blodtrycksmätare4. Företagshälsovård åt alla

Företagshälsovården ska ha kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen och arbeta med förebyggande insatser, arbetsanpassning och med rehabilitering. Arbetsgivarens avtal med företagshälsovården måste bygga på långsiktighet och på behov som identifierats i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Staten bör skjuta till medel för att se till att alla arbetsgivare är anslutna till en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

 

5. Rusta cheferna

Cheferna måste ges förutsättningar att kunna ta ansvar för arbetsmiljön. De måste ha tid för att vara närvarande i det dagliga arbetet och till att delta i arbetsplatsträffar och skyddsronder. De behöver introduktion och kontinuerlig utbildning i arbetsmiljöfrågor, och få tillgång till stöd från HR-specialister. Arbetsgivaren måste också se till att
cheferna har kunskap- om vad det personliga arbetsmiljöansvaret innebär.

 

kaffe6. Fika efter friskfaktorerna

Hälsofrämjande insatser är investeringar. De ökar lönsamheten och sänker hälso-, sjukvårds- och sjukfrånvarokostnader. Genom att ta fasta på kända friskfaktorer, som inflytande och kontroll, att medarbetarna känner sig uppskattade och har möjligheter till yrkesutveckling, kan ohälsa förebyggas.

 

7. Det ska kosta att göra fel

En väl fungerande, arbetslivsinriktad rehabilitering är en investering som motverkar utslagning från arbetslivet. Trots det tar inte alla arbetsgivare sitt ansvar för rehabilitering. För att komma till rätta med det behövs sanktioner mot arbetsgivare som missköter rehabiliteringen. 

 

8. Det behövs fler skyddsombud

Skyddsombud är en strategisk funktion. Uppdraget är att värna alla medarbetare på arbetsplatsen. När arbetsgivaren är öppen för skyddsombudens synpunkter, både positiva och negativa, så är det utvecklande för hela verksamheten. Arbetsgivaren ska uppmuntra medarbetare att bli skyddsombud. Och staten ska bidra till deras vidareutbildning.

 

FLER FÖRSLAG

Fler förslag och mer utvecklade resonemang hittar du i vårt arbetsmiljöpolitiska program Ett hållbart arbetsliv.

Under kampanjveckan 2016 presenterade vi också rapporten Så minskar vi kommunernas sjuktal där vi föreslår en ny partsgemensam organisation för att hjälpa långtidssjuskrivna inom kommuner och landsting tillbaka till arbetslivet.