Låt alla vara med och dela på ansvaret

Två kollegor ler mot kameran.

Ordföranden leder och samordnar styrelsens arbete men kan inte ensam förväntas ta ansvar för allt. Det är viktigt att styrelseledamöterna delar upp arbetsområden mellan sig. Ni i valberedningen kan med fördel föreslå en ansvarsuppdelning utifrån vad ni vet om deras olika förkunskaper.

Här är några exempel på ansvarsposter:

Ordföranden har helhetsansvar och ska se till att olika viljor kommer till tals. Här behövs någon med ledaregenskaper och förmåga att entusiasmera. Kallar till styrelsemöten och delegerar. Vice ordförande behövs för att styrelsen inte ska bli alltför beroende av ordförandens drivkraft.

Mötesansvarig (sekreterare) skickar ut kallelser, tar fram förslag till dagordning, skriver protokoll och ser till att styrelsearbetet och mötesformalian följer stadgarna.

Ekonomiansvarig (kassör) håller koll på föreningens utgifter, redovisar dem till förbundskansliet och sköter handkassan. I många region- och lokalföreningar kräver stadgarna att kassör ska utses. Som valberedare är det din uppgift att ha koll på vad stadgarna säger.

Förhandlingsansvarig företräder medlemmarna i förhandlingar om löner och andra arbetsvillkor, sitter ofta i lönedelegation.

Kommunikationsansvarig sköter kommunikationen med medlemmarna. 

Samverkansombud deltar i samverkansmöten med arbetsgivaren och utövar inflytande för medlemmarna. Samverkansombud är med fördel även utsedda till skyddsombud eftersom de ska bevaka detta i samverkansgruppen(=skyddskommitté)

Rekryteringsansvarig tar kontakt med potentiella medlemmar och upplyser dem om fördelarna med medlemskap. 

Suppleanter är inget vi rekommenderar. Om det finns fler lämpliga kandidater än ledamotsposter i styrelsen kan ni i valberedningen lämna åt styrelsen att ta in dem som adjungerade ledamöter. Det är ett bättre sätt att knyta dem till det fackliga arbetet och uppmuntra deras intresse än att utse dem till suppleanter. 

Adjungerade ledamöter är alla övriga med fackligt uppdrag utanför styrelsen.  De adjungerade har ingen rösträtt. Styrelsen kan adjungera på eget bevåg men valbereningen ska hållas underrättad. Alla arbetsplatsombud och samverkansombud som inte sitter i styrelsen ska vara adjungerade till densamma o träffas regelbundet med styrelsen för samordning av det fackliga arbetet.

Studenter kan inte väljas till styrelseledamöter i vare sig Distrikts- eller lokalföreningar, men vi rekommenderar alla Distriktsföreningsstyrelser att adjungera minst varsin studentinformatör.

Arbetsplats- och skyddsombud

Om föreningens medlemmar är spridda på skilda arbetsplatser rekommenderar vi att man på var och en av dessa utser arbetsplatsombud som ansvarar för kontakten mellan styrelsen och medlemmarna. Det ska också finnas skyddsombud som har till uppgift att verka för en bra arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsplats- och skyddsombud kan utses direkt av styrelsen utan valberedningens medverkan. De kan men måste inte tillhöra styrelsen. En och samma person kan ha båda rollerna.