Boka en föreläsare till föreningsmötet

Vi kommer gärna och föreläser på ett möte i er förening.

Den lokala organisationen är den allra närmaste verksamheten för den enskilde medlemmen och på många sätt hjärtat av förbundet. Förbundskansliet hjälper gärna till med kompetens och stöd. Hör av dig så kommer vi till er!

Se fler förslag på ämnen och personer längst ner.

Boka in oss!

Hittat något som känns rätt för er? Kul! Vi anpassar och kombinerar också i dialog mellan er och den som ansvarar för passet. Vi tar också gärna emot tankar och idéer på andra områden ni vill utveckla er kompetens inom. Mejla till oss med vilket område och ungefär när i tid ni vill att vi ska prata, så ordnar vi teknikstöd, anpassning med mera. Mejla frågor och bokningsförfrågningar på digitalutbildning@akademssr.se. Hoppas vi hörs snart!

Mejla frågor och bokningsförfrågningar här

 • Att bilda en lokalförening

  Har ni bestämt er, eller funderar på att bilda en ny SSR-förening? Kul! Med kraft av vår mångåriga erfarenhet av föreningsbygge vägleder vi er och svarar på alla frågor kring vad det innebär att starta och driva en ny förening – och hur det praktiskt går till.  

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Att bygga en stark förening

  En utbildning lämplig för styrelsen eller ansvariga för planeringsarbetet i föreningen. Målsättning är att ge konkreta tips och verktyg på hur ni lägger upp och planerar verksamhetsåret och skapar en levande förening med aktiva medlemmar. Genomgång av årshjul, föreningens uppdrag och inkluderande arbetssätt.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Styrelseutbildning

  Så skapar ni ett gott klimat inom styrelsen och på arbetsplatsen, demokratiska beslutsprocesser samt hur er styrelse kan kommunicera internt och externt. Vi går även igenom hur ni kan hålla arbetet vid liv över åren och attrahera fler att engagera sig samt formalia kring val och möten.

  Utbildningen är till för alla förtroendevalda inom Akademikerförbundet SSR. Helt oberoende sektor, men vi anpassar innehållet till era förutsättningar.

  Omfattningen är mellan en till två timmar och inkluderar interaktiva moment

  Valberedningsutbildning

  En utbildning eller genomgång för de som har uppdraget som valberedning. Behandlar grundläggande principer för arbetet, riktlinjer och förväntningar samt handfasta råd och erfarenheter kring hur valberedningen kan tänka för att få ett starkt och välförankrat förslag.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Medlemsrekrytering

  Att rekrytera nya medlemmar är ett av lokalföreningens viktigaste uppdrag. Ju fler vi är desto starkare blir vi! Med utgångspunkt från det pedagogiska materialet ”tillsammans växer vi” ges medryckande och handfasta tips på hur ni ska planera och genomföra ert rekryterande arbete på arbetsplatsen. Genomgången går bra att variera från konkret samtals-/argumentationsträning till strategisk planering beroende på vad ni har störst behov av.

  Lämpligt upplägg allt från coachande deltagande på ett styrelsemöte till två timmars workshop.

  Akademikerförbundet SSR:s demokratiorganisation

  Strukturerad genomgång av förbundets organisations- och demokratistruktur med fokus på hur den enskilde medlemmens röst och åsikt förvaltas genom organisationens olika organ. Ger en ökad förståelse för internt påverkansarbete och en bredare kännedom om Akademikerförbundet SSR. Genomgången är lämplig för medlemmarna på ett årsmöte, en samling nya förtroendevalda, en lokalstyrelse eller den som är generellt intresserad.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Kongressutbildning

  Kongressen är Akademikerförbundet SSR:s högst beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Inför varje kongress utser regionföreningarna en kongressdelegation. Denna utbildning riktar sig till delegationerna och ger kunskaper i mötesformalia såsom vad en proposition är, hur en acklamation går till så att delegationen är rustad för att delta i beslutsfattandet på kongressen.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Motionsskola

  Medlemmar i Akademikerförbundet SSR har många möjligheter att påverka vad som händer och vilken politik vi driver. Ett av dessa är att motionera, det kan till exempel vara till lokalföreningens årsmöte,  regionsföreningen eller till kongressen. På motionsskolan ges grunderna för hur en motion bör struktureras och skrivas.

  Lämpligt för medlemsmöten, inför kongressen och hålls lämpligtvis på ungefär en timme inklusive tid för deltagarna att själva prova att skriva.

  Nyfiken på fackligt engagemang

  Är du eller känner du några som är nyfiken på att engagera sig fackligt men där steget att ta på sig ett formellt uppdrag direkt är för stort? Presbasutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om grunderna och förutsättningarna för det fackliga engagemanget.

  Lämpligt upplägg: antingen en timme eller halvdag via Teams.

  Meningen med föreningen

  Varför ska du vara med i facket? Varför har vi en lokalförening och vilken är dess uppgift? Vad är den svenska modellen och vilka är parterna som påverkar den? Denna genomgång syftar till att ge en förståelse för värdet av ett fackligt medlemskap och hur vi påverkar både arbetsliv och samhälle genom våra fackliga organisationer.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams

  Etiska riktlinjer för fackligt förtroendevalda

  Vad innebär det egentligen att vara facklig företrädare, att ha fått förtroendet att representera föreningens medlemmar? Många gånger väcker rollen frågor av etisk karaktär. Hur ska man som facklig företrädare agera? Vad kan man säga och inte säga i uppdraget och privat? Förbundsstyrelsen har antagit riktlinjer för fackligt förtroendevalda. Vi går igenom riktlinjerna och har en diskussion utifrån tänkta situationer man kan hamna i.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

 • Legitimation för kuratorer och läget för kuratorer inom hälso- och sjukvården

  Föreläsningen beskriver läget för kuratorer inom hälso- och sjukvården vad gäller utvecklingen av tjänster och frågor förbundet ofta får från medlemmar och förtroendevalda. Föreläsningen vänder sig till medlemmar och fackligt förtroendevalda i landsting och regioner.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Skolkuratorsundersökningen och förbundets policy för elevhälsa

  Hur ser arbetssituationen ut för skolkuratorer och vilka frågor driver förbundet för att förbättra den? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i förbundets policy för elevhälsa och vänder sig till skolkuratorer och fackliga företrädare i kommunal sektor.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Med bredden som spets – om socionomers yrkesidentitet

  Vad är gemensamt för Sveriges 40 000 socionomer? Har socionomer något mer gemensamt än utbildningen och vad är i såfall det? Föreläsningen på 45-60 min utgår från förbundets bok Med bredden som spets av Cristina Josefsson och riktar sig till så väl socionomstudenter som yrkesverksamma socionomer.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Arbetsmarknad och utbildning för personalvetare / beteendevetare / socionomer / folkhälsovetare / ekonomer / samhällsvetare

  En föreläsning om arbetslivet för respektive grupp. Lär dig mer om utbildningarna, arbetsmarknaden och dina möjligheter som personalvetare, beteendevetare, socionom, folkhälsovetare, ekonom eller samhällsvetare. Vi pratar till exempel om olika karriärvägar, löneläget och var våra egna medlemmar jobbar.

  Målgruppen är antingen medlemmar inom den specifika professionen men kan också vara som utbildningsinslag för att öka kunskapen om våra olika professioner i styrelsen eller på ett medlemsmöte.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Etisk kod för samhällsvetare / socionomer / personalvetare / ekonomer

  Alla yrken som berör människors välbefinnande kräver reflektion. Vi har tagit fram etiska koder för flera av våra professioner. I detta upplägg presenteras etiken och vi har en gemensam diskussion kring olika praktikfall. Det ger även inblick i villkoren för yrkesutövningen. En etisk kod kan öka den etiska uppmärksamheten, ange en riktning i olika bedömningssituationer och stimulera det etiska samtalet bland åhörarna och medarbetarna i de organisationer där de arbetar. Koden visar också hur grupperna uppfattar sitt uppdrag ur etisk synpunkt.

  Målgrupp är antingen medlemmar, potentiella medlemmar eller styrelser som vill öka sin kunskap om de etiska dilemman som våra professions står inför i sin vardag. Upplägget är blandad genomgång med workshop för deltagarna och hålls lämpligen mellan en och två timmar.

  Tidöavtalet ur ett socialpolitiskt perspektiv

  I Tidöavtalet finns många åtgärder och förslag för att komma till rätta med samhällsproblemen inom kriminalpolitiken och migrationspolitiken. Många av förslagen påverkar, direkt och indirekt, även socialpolitiken. Vad händer med socialpolitiken när repression och hårdare tag är det som ska prioriteras? Hur påverkas socialtjänsten av förslagen? Vi går igenom de förslag som har störst påverkan på samhället i stor och som påverkar socialpolitiken och möjligheten att utöva jobbet som offentliganställd.    

  Angiverilagen – så hotar den våra professioner och demokratin

  Ett angiverisamhälle trasar sönder tilliten mellan människor och tilliten till vår gemensamma välfärd. För det kommer inte att sluta med att det bara är papperslösa som inte kommer att våga söka sig till vård, skola, omsorg och socialtjänst. Det kommer att innebära att vi till mans slutar lita på vår välfärd och därmed det som vi beslutat om demokratiskt, eftersom den inte bara sysslar med sitt kärnuppdrag, att vara på elevens, patientens eller klientens sida och göra det bästa för dem. I stället ska de aktivt göra motsatsen.

 • Bortom medellön och procentsats

  Andelen anställda som täcks av sifferlösa avtal har ökat stort på arbetsmarknaden. Detta ställer högre krav på den lokala löneprocessen och de lokalfackliga representanterna. Med den här utbildningen får du hjälp att komma bättre rustad till löneöversynen. Vi går igenom grundläggande begrepp och statistiska mått och lär dig tänka bortom medellön och procentsats.

  Teamsföreläsning på ca 30-45 minuter, beroende på mängden följdfrågor.

  Säkra kompetensen med en rimlig arbetsbelastning och en frisk arbetsmiljö

  Många av våra medlemmar och förtroendevalda rapporterar om en tung arbetsbelastning. Den här föreläsningen sätter fokus på hur vi kan knäcka ohälsan i arbetslivet och hur ni kan agera för en bra arbetsmiljö som ett led i att säkra kompetensen på er arbetsplats.  

  Säkra kompetensen genom att bygga en attraktiv lönestruktur

  Hur kan vi arbeta med den lokala lönebildningen för att säkra kompetensen? Vi vet att många av våra medlemmar överväger att söka sig vidare för att de är missnöjda med möjligheten till lönekarriär på arbetsplatsen. Hur kan vi påbörja en satsning för att skapa en lönestruktur som attraherar och bidrar till att behålla rätt kompetens inom organisationen? 

  Likabehandling

  En introduktionsföreläsning om Diskrimineringslagen med fokus på diskrimineringsförbudet och aktiva åtgärder. Vi kommer gå igenom diskrimineringsgrunderna och arbetsgivarens ansvar samt vad du som förtroendevald och medarbetare kan göra för att bidra till en arbetsplats utan diskriminering och trakasserier. 

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl frågor via Teams

  Hudfärgsbaserad rasism i arbetslivet

  Det svenska samhället och inte minst den svenska arbetsmarknaden präglas av ojämlikheter och påtagliga skillnader baserade på ”ras”, hudfärg eller etnicitet. Studier visar på att personer som inte uppfattas som vita har högre arbetslöshet, lägre löner, är tydligt underrepresenterade på ledande befattningar, och i väsentligt större utsträckning utsätts för trakasserier och negativ särbehandling. Den vanligaste formen av diskriminering utifrån hudfärg är agerande utifrån rasistiska föreställningar.

  Hbtqi och arbetsplatsen

  Alla ska kunna vara sig själva på jobbet. Vårt långsiktiga mål är ett hållbart arbetsliv med öppna och inkluderande arbetsplatser. Ytterst handlar det om bemötande och vår gemensamma arbetsmiljö. I seminariet går vi igenom grunderna i hbtqi, begrepp och kopplar det till inkludering och normkritik. Vi tar ett grepp om rollen som förtroendevald och hur dessa perspektiv kan omhändertas i det vardagliga fackliga arbetet, och vem som bär ansvaret för arbetsmiljön. 

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl frågor via Teams

  Arbetsmiljö

  En utbildning där vi går igenom arbetsmiljölagstiftningen såsom arbetsmiljölagen, föreskrifterna samt var mer information finns. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall och vidta alla åtgärder som behövs. Personalen ska känna till vilka risker som kan finnas och också hur de ska undvika riskerna. Vi pratar om systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsombudens roll och syftet med arbetsmiljölagstiftningen. Målet är att öka kunskaper om ansvar, rättigheter och skyldigheter, roller samt vad ni som arbetstagare kan själva göra för att påverka arbetsmiljön. 

  Lämpligt upplägg: ca en-två timmar inkl. frågor via Teams. 

  Arbetsanpassning och rehabilitering

  Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö – för att undvika olyckor, ohälsa och sjukskrivningar. Vi pratar om generell och individuell arbetsanpassning samt roller och ansvar utifrån gällande regler från bla Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams. 

  Hot och våld

  Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön gäller på alla arbetsplatser. Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och våldssituationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där medarbetare känner trygghet. Vi går igenom föreskriften och pratar om konkreta exempel på åtgärder.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams. 

  Universell utformning av arbetsplatser

  Ett arbetsliv där alla ryms borde vara självklart, men det är det inte. En universell utformning av arbetsplatser innebär att den från början är inkluderande för alla och att olikheter ryms och tas till vara. Att flytta fokus från individanpassade lösningar – som kan upplevas som både stigmatiserande och exkluderande – till att redan från början ta hänsyn till och utforma arbetsplatsen efter de olikheter som finns i samhället. Akademikerförbundet SSR driver ett tvåårigt projekt tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Föreningen Sveriges Företagshälsor, Randstad, Swedavia och Vasakronan. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. 

  Seminariet riktar sig till dig som är förtroendevald eller chefsmedlem och som är nyfiken på att lära sig mer om universell utformning av arbetsplatser.

  Lämpligt upplägg: ca en till två timmar inkl frågor via Teams

  Pension – Kommun- och landstingssektorn samt Sobona 

  Öka kunskapen om pensionssystemet och dess olika delar – lagstadgad pension, kollektivavtalad tjänstepension och privat sparande. Du som är anställd inom kommunal eller landstingskommunal sektor eller hos en arbetsgivare som är medlem i Sobona har en kollektivavtalad tjänstepension som heter AKAP-KL resp. KAP-KL. 
  Kanske behöver du veta mer om din pension, inte minst din tjänstepension som du har genom din anställning och som kan ses som uppskjuten lön.

  Lämpligt upplägg: ca en till två timmar inkl frågor via Teams

  Pension – Statlig sektor

  Lär dig mer om din pension med fokus på tjänstepension PA Vi går igenom pensionssystemets olika delar – lagstadgad pension, kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda (PA 16 avd. 1 och 2) och privat sparande. 

  Lämpligt upplägg: ca en till två timmar inkl frågor via Teams

  Pension – Privat sektor avtalsområde ITP

  Har du kollektivavtalad tjänstepension ITP genom din anställning och vill veta mer om vad pensionsavtalet innebär för dig? Kom då och lyssna på våra ombudsmän Louisa Hegardt och Eva Gren, som går igenom pensionssystemets olika delar, frågor om skydd till efterlevande och skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.  

  Lämpligt upplägg: ca en till två timmar inkl frågor via Teams

 • Retorik, tal och argumentation

  Utveckla din förmåga att tala inför grupp. Denna föreläsning bygger på klassisk retorik som syftar till utveckla din argumentationsförmåga. Vi utgår ifrån en facklig kontext för att på det sättet hjälpa dig bli bättre på att kommunicera i ditt fackliga uppdrag.

  Lämpligt upplägg: ca 60-90 minuter via Teams.

  Presentationsteknik

  En praktisk utbildning för dig som vill utveckla grunderna i presentationsteknik. Korta tips och trix för power-point och hur du får fram det viktigaste i din presentation.

  Lämpligt upplägg: ca 60-90 minuter via Teams.  

 • Förbundets internationella arbete

  Demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet, internationell solidaritet och kamp för fackliga fri- och rättigheter i hela världen är en viktig del av vårt fackliga engagemang. Lär dig mer om vilka internationella organisationer förbundet är representerat i och vilka projekt som är på agendan.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

  Solidaritetsfonden och annat biståndsarbete

  Det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets Solidaritetsfond hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Lär dig mer om förbundets Solidaritetsfond och samarbetet med Olof Palmes Internationella Center.

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

 • Ge chefer förutsättningar att arbeta med kompetensförsörjningen till organisationen 

  Den här föreläsningen riktar sig till våra medlemmar som har ett chefsuppdrag och handlar om förutsättningar för att arbeta med att säkra kompetensen till organisationen. Hur kan vi agera för att skapa förutsättningar till en hållbar kompetensförsörjning till verksamheten?  

  Leda med tillit 

  Hanna Broberg, chefsstrateg och sitter i Tillitsdelegationens referensgrupp, föreläser om en mer tillitsbaserad ledning och styrning, om önskan att ge ett utökat handlingsutrymme för professionen och minskad detaljreglering. Deltagarna får vår forskarantologi Leda med tillit. Finns en introduktionsfilm på 20 min eller film från seminariet då antologin presenterades. Hanna kan delta live i större grupper eller via Teams.

  Rollfördelning i politiskt styrda organisationer

  Hanna Broberg, chefsstrateg och författare till boken Samarbetskontraktet, föreläser om roller, samarbete, tillit och dialog mellan förtroendevald och anställd ledning i offentlig sektor och idéburna organisationer.

  Chefsfackligt perspektiv

  Om chefers förutsättning, mandat och uppdrag – och det stöd som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening ger, vilka frågor vi driver för att förbättra förutsättningarna för chefer.

 • Partsmodellen

  Ska vi till Paris, eller? – Om den svenska modellen i en global värld

  Politik eller parter? Det är nu det avgörs

  De politiska hoten mot partsmodellen

  Fackets nya stora roller

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Öppet Sverige

  Nyanlända akademiker behövs

  Från mottagande till etablering – om snabbspår, fristående kurser och praktik

  Tre år är taket – sen ska utlandsutbildade akademiker vara i rätt jobb

  Valideringsår – ett sätt att få felmatchade rätt i arbetslivet

  Så blir Sverige världsbäst på etablering

  Öppet demokratiskt Sverige – varför driver förbundet det?

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Utbildnings- och forskningsfrågor

  Akademins roll i kunskapsnationen Sverige

  Kvantitet och kvalitet samtidigt i högre utbildning – det går!

  8 h räcker inte långt – om samhällsvetarstudenter i strykklass

  Samhällsvetare är morgondagens bristyrke

  Högre utbildning – nyckeln till integration och etablering

  Självständighet eller styrning – om högre utbildning i framtiden

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Arbetsmarknadsfrågor

  Arbetsmarknadspolitik+Utbildningspolitik=Kommpetensförsörjningspolitik

  Livslångt lärande och omställning – en överlevnadsfråga på jobbet

  Arbetsförmedlingens framtid

  Las – hinder eller hjärnspöke?

  Vad händer med strejkrätten?

  Konsten att byta jobb av rätt skäl – och vad facket kan göra

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Socialförsäkringsfrågor med a-kassan

  Ekonomisk trygghet före försörjningsstöd

  Tre stora utredningar ändrar allt?! Om a-kassan och sjukförsäkringarna

  Hur ska vi få Sverige att hålla ihop?

  Morgondagens a-kassa – hur borde den se ut?

  Vad parterna kan göra för lägre sjuktal

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Längre arbetsliv och pensioner

  Varför ska vi arbeta längre?

  Ska politiken eller parterna gå före?

  Mer tvång eller fler möjligheter – hur arbetar vi längre?

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Lokal opinionsbildning – använd media för att påverka

  Hur man kan använda media för att få ut och skapa opinion omkring fackliga frågor?

  Lämpligt upplägg: ca en timme inkl. frågor via Teams.

   

  Politik

  Aktuellt i politiken just nu

  Vad hände egentligen i valet?

  Hur ska man egentligen förstå Sd?

  Orolig värld med svåra svar – om klimatet, migrationen och populismen

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

   

  Påverkan

  Hur man hittar, driver och vinner en politisk fråga

  Att vara facklig ledare är att vara i påverkansbranschen

  Lämpligt upplägg: en till två timmar inkl. frågor via Teams

 • Här är ett axplock av personer som gärna kommer och pratar på ert digitala möte:

  • Markus Furuberg, förhandlingschef (lön, löneförhandling mm)
  • Marie Cham, ombudsman (rasism i arbetslivet, likabehandling)
  • Ursula Berge, samhällspolitisk chef (omställning, livslångt lärande, utbildnings- och forskningsfrågor, kompetensförsörjning, arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitik mm)
  • Mikael Smeds, chefsjurist (juridik, LAS, yttrandefrihet på sociala medier osv)
  • Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef (samsjuklighetsutredningen, nya socialtjänstlagen, samverkansfrågor och barn och unga)
  • Monica Engström, socialrättsjurist (Nya socialtjänstlagen, sekretess inom socialtjänsten och annan socialrätt)
  • Simon Vinge, chefsekonom (frågor som rör ekonomi, kommuner, myndigheter osv)
  • Maja Todorovic, ombudsman (arbetsmiljö i alla dess former och skyddsombud)
  • Helena Nicklasson, chefsförhandlare (allt som rör chefsfrågor)
  • Malin Fröjmark, ombudsman (avtalsrörelsen, löneavtal, diskriminering, likabehandling och Pride)
  • Josefine Johansson, internationell sekreterare (internationellt fackligt arbete)
  • Maria Östberg-Svanelind (Solidaritetsfonden)
  • Mona Anderson, organisationssekreterare (uppstart av föreningar och föreningsarbete)
  • Maria Kalingas-Ruin, professionsombudsman för ekonom-, folkhälsovetar- och samhällsvetarfrågor 
  • Maria Fladvad, professionsombudsman för beteendevetar- och personalvetarfrågor och vägledare
  • Kenneth Innergård, professionsombudsman för socialt arbete och socionomer
  • Sixten Frixon, rekryteringsstrateg och egenföretagarfrågor
  • Annelie Wahlund, Suntarbetsliv (friska arbetsplatser)
  • Victor Harju, presschef (media- och opinionsutbildningar)