Etiska riktlinjer för förtroendevalda

Akademikerförbundet SSR har på uppdrag av kongressen tagit fram nya riktlinjer för dig som är förtroendevald.

Inledning

Akademikerförbundet SSR:s kongress 2015 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för personer som har ett fackligt uppdrag. Dokumentet ska vara kortfattat och innehålla konkreta hållpunkter att presentera för den som är intresserad av ett fackligt uppdrag samt vara ett användbart verktyg i valberedningars arbete.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har skett i samarbete med fackliga företrädare med lokala, regionala och centrala fackliga uppdrag. Förbundsstyrelsen har 2018-02-15 beslutat att anta dessa riktlinjer vilka gäller för alla med ett fackligt uppdrag för Akademikerförbundet SSR och på alla nivåer – lokalt, regionalt och centralt.

Allas lika värde

Akademikerförbundet SSR står upp för alla människors lika värde och all verksamhet som bedrivs i förbundets namn bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat på det sätt de uttrycks i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Här kan du läsa mer om mänskliga rättigheter.

Förbundet är partipolitiskt obundet. Det är inte möjligt att ha ett fackligt förtroendeuppdrag för Akademikerförbundet SSR och samtidigt verka i en partipolitisk eller annan idéburen organisation som inte ställer upp på alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Fackliga företrädare får inte kränka andra människor eller uttrycka sig nedvärderande om någon grundat på personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rollen som fackligt förtroendevald

Att ha ett fackligt förtroendeuppdrag är roligt, lärorikt och innebär att man får medlemmarnas förtroende att representera dem. Det kan gälla frågor som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare exempelvis rörande kollektivavtal, arbetsmiljö och samverkan eller i utvecklingen av Akademikerförbundet SSR.

Som fackligt förtroendevald representerar du förbundet och de medlemmar som valt dig. Vad du gör och säger påverkar med- och motparters, medlemmars och allmänhetens syn på Akademikerförbundet SSR. Det är viktigt att skilja på vad som är dina privata åsikter och vad som är medlems, kollektivets och förbundets uppfattning. Att vara förtroendevald är något man är hela tiden, inte bara under kontorsarbetstid. Hur du väljer att uttrycka dig på sociala medier, offentliga och andra sammanhang påverkar hur folk ser på dig och i förlängningen också på dig i egenskap förtroendevald.

Som företrädare för Akademikerförbundet SSR ska du undvika att försätta dig i jävssituationer. Detta kan i sin tur innebära att det uppstår svårigheter i att förena ett fackligt förtroendeuppdrag hos arbetsgivare och samtidigt ha en roll som arbetsgivare eller vara partipolitiskt engagerad i nämnd/styrelse som har sådant arbetsgivaransvar.

Ett partipolitiskt engagemang utgör inget hinder för att ha ett förtroendeuppdrag i förbundet. Detta under förutsättning att det politiska partiet står upp för allas lika värde (se ovan).

Medlemsdemokrati

Akademikerförbundet SSR är en demokratiskt, målstyrd organisation. Förbundets högsta beslutande organ, kongressen, beslutar om inriktningsmål som sedan bryts ned av förbundsstyrelsen i effektmål och av förbundets ledning i produktionsmål. Det är förbundets medlemmar som har makten och inflytande i förbundet, medlemsnyttan ska prägla all verksamhet. I en demokratisk organisation är det majoritetsbeslut som gäller, det är kollektivet som är styrkan men individens rätt som är målet.

Alla medlemmar har rätt att bli företrädda och få hjälp av förbundet. Ibland kan det hända att en enskild medlems åsikt och intressen står i konflikt med en annan medlems eller grupp av medlemmars intressen. I en sådan situation kan du som förtroendevald inte företräda båda parter utan någon annan förtroendevald alternativt förbundet centralt får träda in och företräda den andra parten. Om du blir osäker hur du ska hantera situationen, hör av dig till din ombudsman eller rådgivningen.

Förtroendeskadligt beteende

Som facklig företrädare ska du verka för förbundets ändamål och agera så att du inte skadar förbundets anseende. Det innebär exempelvis att du inte får yppa information du fått rörande en arbetsgivares eller enskild medlems förhållanden till annan än till representant för förbundet centralt exempelvis ombudsman. Information du får om medlemmars personnummer, bostadsadress och privata kontaktuppgifter får du inte sprida vidare till någon obehörig utan här råder sekretess.

Styrdokument

Som facklig företrädare i Akademikerförbundet SSR förväntas du ställa upp på förbundets värdegrund och känna till innehållet i förbundets och den lokala och/eller regionala föreningens stadga samt de av kongressen beslutade inriktningsmålen. Värdegrund, förbundsstadga och inriktningsmål finns på förbundets hemsida akademssr.se

Dessutom har Akademikerförbundet SSR tagit fram yrkesetiska riktlinjer för samtliga professioner som också finns på förbundets hemsida.

Frågor om etiska riktlinjer

Har du frågor om dessa riktlinjer eller står inför något etiskt dilemma, tveka inte att höra av dig till förbundssekreteraren eller organisationssekreteraren på förbundskansliet. Namn och kontaktuppgifter finns på akademssr.se.