Fråga SSR Direkt: Min kollega utsätter mig för sexuella trakasserier. Vad gör jag?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga:

Hej,

Jag har en kollega som ständigt kommenterar mitt utseende, kommer med sexuella anspelningar och skämt och flörtar med mig. Jag är inte ett dugg intresserad och tycker det är riktigt jobbigt och obehagligt. Jag tycker att jag har visat med mitt kroppsspråk och på andra sätt att jag inte är ett dugg intresserad men kollegan ignorerar det. Jag kanske är känslig men nu funderar jag på att se mig om efter ett nytt jobb för jag står inte ut längre. Eller finns det något annat jag kan göra?

/Alex

Svar:

Hej Alex!

För att det ska vara att betrakta som diskriminering enligt diskrimineringslagen krävs att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I den situation du beskriver handlar det om diskrimineringsgrunden kön och det låter som sexuella trakasserier som är en form av diskriminering.

Enligt lagen måste den som trakasserar förstå att beteendet upplevs som ovälkommet och oönskat för att det ska bli fråga om sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att göra klart för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet och oönskat och det är du som utsatts som avgör det. Fortsätter utövaren med sitt beteende efter din tillsägelse kan det vara sexuella trakasserier. I vissa situationer kan beteendet vara kränkande på ett så uppenbart och tydligt sätt att det inte krävs någon tillsägelse.

Det är också viktigt att du berättar för din chef eller en annan person med arbetsledande ställning att du blir utsatt för sexuella trakasserier av din kollega. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att ha riktlinjer och rutiner så att trakasserier och sexuella trakasserier förhindras. Av dessa ska framgå vem du ska vända dig till och hur din arbetsgivares utredning ska gå till.

När en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att agera skyndsamt. Arbetsgivaren ska då utreda händelserna. Utredningen ska anpassas till vad som har hänt men det som brukar ske är att chefen i vart fall talar med den utsatta och den kollega som utpekats som förövare. Kollegor som hört eller sett vad som hänt bör också ingå i utredningen. Arbetsgivaren har även en skyldighet att vidta relevanta åtgärder för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier i framtiden. Det kan till exempel handla om en tillsägelse eller att i generella ordalag ta upp kränkande jargong på en APT. Vid allvarliga händelser kan det även bli aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder såsom omplacering, varning eller uppsägning.

Om arbetsgivaren inte uppfyller sin utrednings- och åtgärdsskyldighet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig. Du kan då vända dig till dina lokala fackliga företrädare om sådana finns eller till SSR Direkt så får ombudsmännen där bedöma vad och om något ska och bör göras. En anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) blir aktuell först efter det att vi bedömt ditt ärende eftersom vi har företrädesrätt framför DO.