Förebygg ohälsa genom lokal avsiktsförklaring

Fack och arbetsgivare (parterna) i kommuner och regioner delar övertygelsen om att verksamheten både kan skapa välfärd med hög kvalitet och en god arbetsmiljö. Genom dialog och samverkan kan vi parter finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet. Detta är en möjlighet när vi arbetar för låg och stabil sjukfrånvaro genom ett förebyggande arbete.

Ett framgångsrikt exempel på de centrala parternas arbete, är Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser, vilken tecknades hösten 2016. Initiativet kom till för att möta den relativt sett höga sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Parterna är eniga om att sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär sänkt livskvalitet för medarbetare och förlorade kostnader och kompetenser i välfärdens verksamheter. 

Prioriterade områden

Parterna på nationell nivå har genom avsiktsförklaringen enats om åtta prioriterade områden. Tillsammans har man skapat en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden.  Ett stort antal åtgärder, på både strukturell och individnivå, har tagits fram inom ramen för respektive område, inte minst genom den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv

Centrala initiativ:

  1. Suntarbetslivs resursteam har skapats för att stötta kommuner och regioner att kartlägga och skapa strategier för låg och stabil sjukfrånvaro och friskare arbetsplatser. Teamet vänder sig till specifika verksamheter som har hög sjukfrånvaro och/eller arbetsmiljöproblem.
  2. Parterna har tillsammans slutit ett nytt centralt samverkansavtal, Avtal om samverkan och arbetsmiljösom dels tydliggör kopplingen mellan samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor och som även tydliggör syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas delaktighet och engagemang.
  3. Parterna har genom Suntarbetsliv arbetat fram flera verktyg som underlättar arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner. Till exempel Chefoskopet, Arbetsmiljöutbildningen och OSA-kollen.  

Det gemensamma uppdraget för de centrala parterna är nu att öka kännedomen om de stödstrukturer, verktyg och erfarenheter som har arbetats fram och stödja att de lokalt omsätts i praktisk handling. Runt om i kommuner och regioner pågår ett intensivt arbete för att sänka sjuktalen och flera har valt att följa det nationella initiativet och utveckla egna avsiktsförklaringar eller motsvarande strategier. Parterna menar att än fler kommuner och regioner bör ta lärdom av dessa exempel. 

Från den enskilda arbetsplatsen till politiska beslutsnivåer

Arbetet förutsätter dialog och samverkan med medarbetarna, mellan fack och arbetsgivare och på varje nivå, från den enskilda arbetsplatsen till politiska beslutsnivåer.

Genom dialog och samverkan i central samverkansgrupp/skyddskommitté, har parterna i kommuner och regioner möjlighet att skapa förankrade strategier, lokala avsiktsförklaringar, för hur arbetet gemensamt ska bedrivas för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Strategin bygger på kunskaper och erfarenheter från hela organisationen och skapar engagemang och delaktighet för att förebygga ohälsa från arbetsplats- till kommunledningsnivå.

Partsgemensam strategi behövs

Sjukfrånvaron kostar. Inte bara rent ekonomiskt, även för enskilda personer och organisationer.  Verksamheten får sämre möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. Utan en partsgemensam strategi riskerar kommunen eller regionen att hamna i en negativ spiral. Om arbetet sker utan samverkan och förankring i medarbetarnas erfarenheter och kunskaper, riskerar de lösningar som organisationen väljer för att motverka ohälsa, att bli fel eller verkningslösa.

Akademikerförbundet SSR vill härmed, tillsammans med övriga centrala parter, öka kännedomen om de stödstrukturer, verktyg och erfarenheter som har arbetats fram och stödja att de lokalt omsätts i praktisk handling. Initiativet ska ge kommuner och regioner runt om i landet goda förutsättningar att komma igång med arbetet för att ta fram lokala avsiktsförklaringar för friskare arbetsplatser. 

Var med och delta

Den 13 november bjuder därför centrala parter in till ett seminarium på Kvalitetsmässan om hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa låg och stabil sjukfrånvaro i kommuner och regioner. Med på seminariet är ansvarigt statsråd samt Region Kalmar och Varbergs kommun som berättar om sitt arbete och erfarenheter.

Arrangemanget kommer att webbsändas och riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet central samverkansgrupp/ skyddskommitté. Vi rekommenderar er att samlas i central samverkansgrupp/skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans. Seminariet är ett värdefullt bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. 

Läs mer om seminariet här