Förhandling ger bättre villkor

Centrala, kollektiva eller individuella förhandlingar? Vad är det egentligen som avhandlas i de olika förhandlingarna?

Tre kollegor samtalar och har trevligt i ett par soffor.

Den svenska lagstiftningen lämnar mycket utrymme för arbetsmarknadens parter att komma överens om andra och bättre regler än vad lagen anger. De arbetsrättsliga lagarna lägger grunden men öppnar också för möjligheten att avtala om bättre villkor, det är en del av den svenska modellen. Som fackförbund har vi rätt att förhandla kring nästan alla frågor som rör dig som arbetstagare. 

 • De fackliga förhandlingar som påverkar dig mest är de centrala förhandlingarna om kollektivavtal som garanterar dig sådant som semesterersättning, övertidsersättning, försäkringar och avtalspension. De förhandlingarna förs på central nivå.

  Kollektivavtalen ger oss full förhandlingsrätt och arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet på lokal nivå – arbetsplatsen. Utan kollektivavtal finns en viss begränsning i arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. Det är bara på privat sektor som det finns arbetsgivare utan kollektivavtal, men även där har de flesta kollektivavtal.

 • Lokala förhandlingar förs direkt med de olika arbetsgivarna och kan delas in i kollektiva och individuella förhandlingar. Kollektiva förhandlingar rör hela verksamheten eller en del av verksamheten och kan gälla frågor som exempelvis verksamhetsförändringar eller turordning, det vill säga att flera eller många är berörda. Hit kallas de som är part i kollektivavtalet.

  Individförhandlingar rör en enskild medlems anställningsförhållanden och -villkor. Även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal har vi en förhandlingsrätt när det gäller individförhandlingarna och arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet vid uppsägnings- eller turordningsförhandlingar.

 • Du kan alltid kontakta Akademikerförbundet SSR om det uppstår problem eller om du har frågor kring anställning, anställningsvillkor eller vad som gäller på arbetsplatsen. Finns det en lokal fackligt förtroendevald på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till hen. 

  Är du anställd i kommun eller landsting finns information om vem eller vilka som företräder dig på vår hemsida. Är du statligt anställd ska du vända dig till SACO-S-föreningen på myndigheten. Uppgifter om lokala företrädare hittar du på Saco-S hemsida.

  Inom den privata sektorn representeras du på ett flertal avtalsområden av en Akademikerförening. Även renodlade SSR-föreningar finns. Ring SSR Direkt för information om hur det ser ut på din arbetsplats. Finns ingen facklig företrädare på din arbetsplats kan du få hjälp av en ombudsman på förbundskansliet. Ring då SSR Direkt.

 • Den fackliga organisationen bygger på medlemmarna och det lokala engagemanget. Den lokala fackliga verksamheten behövs för att vi ska kunna verka för goda villkor och kunna påverka arbetsorganisationen där du arbetar.

  Är du intresserad av att arbeta fackligt eller vill veta mer om vad det innebär? Läs mer här. Är det inte möjligt att bilda lokalförening på din arbetsplats kan ett ombud eller postmottagare utses. Den fungerar som länk mellan förbundet och arbetsplatsen. 

  Som fackligt förtroendevald har du skydd och rättigheter genom Lagen om facklig förtroendeman (Förtroendemannalagen). Här regleras bland annat förtroendemannens rätt till ledighet för uppdraget, rätt till tillträde för att kunna utföra uppdraget, tystnadsplikt samt skydd av anställnings- och anställningsvillkor.

 • Akademikerförbundet SSR är medlem i PTK, en samverkansorganisation för 25 medlemsförbund, som representerar cirka 780 000 privatanställda tjänstemän.

  PTK är en förhandlings- och samverkansorganisation som samarbetar inom förhandlingar, utbildning och information. PTK har både långsiktiga och tidsbegränsade uppdrag. De långsiktiga uppdragen är kopplade till pensioner och försäkringar, arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor. Mer information hittar du på PTK:s hemsida.

 • Akademikerförbundet SSR är medlem i OFR på den kommunala och landstingskommunala sidan. Paraplyorganisationen OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor. Tillsammans representerar medlemsförbunden närmare 565 000 medlemmar. Inom OFR samarbetar förbunden i gemensamma frågor samtidigt som de behåller en stark självständighet. I dag är OFR den fackliga organisation som representerar flest medlemmar inom både det kommunala och statliga området.

  OFR har uppdrag inom följande områden:

  • Pension och försäkring
  • Arbetsmiljö
  • Omställning
  • Samhällsekonomi och statistik
  • Förhandlingsrelaterade EU-frågor
  • Information och omvärld

  Akademikerförbundet SSR, Vision, Ledarna och Teaterförbundet samlas under OFR i förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Tillsammans representerar förbundsområdet drygt 146 000 anställda inom kommun- och landstingssektorn.

  Mer information hittar du på OFR:s hemsida.

 • Är du arbetsgivare och ska förhandla med oss? Då behöver vi en förhandlingsframställan med uppgifter om:

  Privat sektor

  • Företagets namn, organisations- och CFAR-nummer
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Eventuellt kollektivavtalsområde och arbetsgivarorganisation
  • Vad förhandlingen avser
  • Lista över den personal som berörs, med tiosiffriga personnummer
  • Om ärendet avser flera orter, vänligen ange vilka orter som berörs

  Offentliga arbetsgivare

  • Myndighetens namn, organisations- och CFAR-nummer.
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Vad förhandlingen avser
  • Lista över personal som berörs, med tiosiffriga personnummer
  • Förhandlingsframställan mailar du till radgivning@akademssr.se