Råd inför lönerevision och överläggning

Närmare råd inför kommande lönerevision och överläggning  

  • Se löneökningsbehovet – Fokusera på välavvägda löner efter löneökningsbehovet för våra grupper inom den aktuella kommunen eller regionen.  

  • Finns ett budgeterat utrymme och vad ska inrymmas – Kan utrymmet uppfylla avtalets intentioner om lönespridning, andra prioriteringar eller strategiska satsningar samt tar utrymmet någon höjd för inflation och prisökningar?  

  • Akademikerförbundet SSR arbetar för reallöneökningar för våra medlemmar, även om parterna på arbetsmarknaden inser att vi inte kan kompensera för inflationen, prisökningar vid varje givet tillfälle.   

  • Vi ser behov av kraftigt ökat löneökningsbehov generellt för våra grupper, då det är stor brist och konkurrens om våra medlemmar kompetens. Ska arbetsgivare kunna rekrytera och behålla akademiker behöver de se till att det finns både en bra löneutveckling och möjlighet till lönekarriär inom våra medlemmar yrken.   

  • Yrka på bästa möjliga lönesatsningar och tydliga karriärmodeller för att skapa en lönestruktur som bidrar till att behålla och kunna rekrytera nya akademiker till våra medlemmars yrken så att organisationen blir mer attraktiv.   

  • Blir det en större diskussion om det s.k. märket för 2023. Vi kan också yrka på att ha rätt till ny överläggning för att diskutera hur märkesfrågan har påverkat och hur vi som parter ska hantera konsekvenserna. Särskilt då vi har skrivningar om att vi är överens om att inrätta karriärmodeller och att vi ska tillse att vi får en ändamålsenlig ökad lönespridning inom våra yrkesgrupper.  

  • Överväg tilläggsyrkande. Går det inte som förväntat i överläggningen, överväg tilläggsyrkanden och att ni som parter ska följa upp löneutveckling, karriärmodeller, ökad lönespridning. Kanske även följa upp märket – även om det inte finns en direkt koppling till märket i löneavtalet kan vi yrka på att följa upp märket. Generellt brukar utfall för våra medlemsgrupper ligga över märket. Om utfallet blir lägre än märket, yrka på särskilda satsningar för att täcka upp utfallet för våra medlemmar.  

Att få löneökningar som överbryggar inflationen i år är kanske inte att vänta men vi ska ställa krav på balanserade löneutfall som beaktar att behålla kompetensen inom våra medlemmars kunskapsintensiva yrken i inom välfärdssektorn. Vi får även beakta det långsiktiga perspektivet, utgångspunkten är att avtalet ska generera reallöneökningar för våra medlemsgrupper, dock kan 2023 innebära viss nedgång.    

  • Lyft våra gemensamma partsarbeten om tydlig ökad lönespridning och lönekarriär, karriärmodeller som ska genomföras under avtalsperioden och årligen avstämmas. Yrka på vikten att det tillsätts riktade medel för att kunna genomföra och uppfylla våra gemensamma partsarbeten med arbetsgivaren.  

  • Se behovet av löneökningar i förhållande till bristen på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehovet – låga lönenivåer plus låga utfall påverkar personalomsättningen och kan leda till kompetensbrist. Hög personalomsättning kostar mycket pengar, det är pengar som kan läggas på löner och villkor för att behålla och rekrytera.  

  • Budget och arbetet kring den är viktigt för lönesättningen – lyft fram betydelsen delaktighet så tidigt som möjligt i budgetprocessen för att kunna se och lyfta löneökningsbehovet.