Budgeten är förödande för svenska välfärden

Bild på förbundsordförande Heike Erkers.

Åtta välfärdsfack inom SACO, TCO och LO skriver tillsammans på Aftonbladet debatt:

Vi hade förväntat oss att regeringen skulle ha prioriterat kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen. Men regeringens budget är helt otillräcklig. Konsekvenserna riskerar bli förödande med ytterligare nedskärningar i vård, omsorg och utbildning. Budgeten innehåller inga ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviserade 5 miljarder kronor. Realt sett är det egentligen bara 3,5 miljarder i ökning av de generella statsbidragen, därutöver tillförs anslaget 1,4 miljarder från pengarna som har gått via det hittillsvarande stödet i samband med flyktingsituationen.

Samtidigt ser vi hur allt fler kommuner sparar på skola, vård och omsorg. Förhoppningen var att staten nu skulle träda in och ge kommunerna större ekonomiska möjligheter att agera för att undvika nedskärningar. Men ökningen av det generella statsbidraget som föreslås är alldeles för liten för att stoppa besparingsvågen i kommunsektorn.
Risken är tvärtom att besparingarna i stället ökar på skola och förskola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Konsekvenserna av den oförmåga som staten nu visar att stödja kommuner och regioner riskerar att slå hårt mot välfärdens kärna. Behoven av den offentliga sektorns insatser av utbildning, stöd, vård och omsorg i livets alla skeden möts inte av en tillräcklig finansiering.

Många kommuner och regioner kommer oundvikligen att stå inför att göra besparingar, möjligen i kombination med skattehöjningar. Vi är oroliga för våra medlemmars arbeten och arbetsmiljö.

Vi är lika oroliga för den försämrade kvaliteten och service i välfärdsverksamheterna som riskerar att drabba oss alla som samhällsmedborgare.

Framtidsprognoserna visar att gapet mellan tillgängliga resurser och behov kommer att öka ytterligare. Regeringens egna beräkningar visar att kommuner och regioner behöver 90 miljarder kronor mer än i dag om välfärden ska kunna möta de ökade behov som uppstår av ett ökande antal äldre, barn och unga. Vi står inför en situation som välfärden i Sverige inte upplevt sedan den ekonomiska krisen på 90-talet.

Regeringen borde öka statsbidragen till vård, omsorg och skola kraftigt. För åren 2021 och 2022 aviserar staten inga ytterligare höjningar av den generella statsbidragen alls. Det är ohållbart. För statens ekonomi är stark – till skillnad mot vad som var fallet under 90-talskrisen. Statsskulden är den lägsta på över 40 år. Staten har under många år samlat resurser i ladorna genom betydande budgetöverskott. Det är hög tid att använda dessa resurser nu. Välfärden behöver stabila ekonomiska förutsättningar och i tider av ekonomisk nedgång är det bara staten som kan erbjuda det.

Regeringen har meddelat att den avser att tillsätta en välfärdskommission i höst, för att tillsammans med kommuner, regioner och fackliga organisationer se vad som kan göras för att klara den utmaning som finansieringsbehoven i välfärden medför.

Vi deltar gärna i det arbetet, men välfärdens utmaningar finns här och nu och problemen kan inte skjutas på framtiden.

Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande Lärarförbundet
Tobias Baudin, Förbundsordförande Kommunal
Åsa Fahlén, Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision
Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet
Heike Erkers, Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Heidi Stensmyren, Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund
Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund