Socialtjänstlagen en socialpolitisk vision

Under alla år som nuvarande socialtjänstlag funnits har alltid den så kallade portalparagrafen hyllats för både innehåll och budskap. Socialtjänstlagens inledande paragraf utgör ju hela grunden för socialtjänstens arbete och mål. 

När den kom till fanns det en politisk samsyn kring ordalydelsen men också den avsiktsförklaring som den faktiskt är. Nu pågår arbetet med en översyn av socialtjänstlagen och den kommande lagstiftningen kommer ha stor betydelse för Framtidens socialtjänst. Frågan man har ställt sig, vad händer med portalparagrafen, kommer begrepp som solidaritet fortfarande formuleras i en lagstiftning? Glädjande nog så verkar det bli så. Som en av flera experter följer jag, deltar och försöker påverka arbetet med en ny lag, självklart med er medlemmar i ryggen. Utredningen kring Framtidens socialtjänstlag ska vara klar om knappt ett år och vi börjar nu se resultatet i formulerade lagparagrafer. Att förändra och förnya lagar handlar självklart om juridik, men socialtjänstlagen ska primärt tillämpas av professionella socialarbetare men också av förtroendevalda politiker det vill säga av icke jurister, vilket gör att lagens utformning kräver extra omsorg.

Socialpolitisk vision 

Målparagrafen som beskriver socialtjänstens mål men också hur socialtjänsten ska arbeta är så nära en socialpolitisk vision vi kan komma. En socialpolitisk inriktning som beskriver vilken syn ska vi ha på människor och vilka värden är det som ska styra. En socialpolitisk vision behöver förmedla ett samhälle som vill människor väl, en känsla som främjar människors vilja att bidra till samhället och därför känner tillhörighet. Men känner alla så här? Tyvärr inte. Men kan det enbart vara socialtjänstens arbete som ska bidra till att den socialpolitiska visionen blir en verklighet?

Tre förändringar

Vi som är besjälade av det sociala arbetets möjligheter, tror att socialtjänsten, självklart tillsammans med andra viktiga parter och aktörer, är en viktig byggsten i samhällsbyggandet. I det förslag som utredningen Framtidens Socialtjänst just nu har föreslagit, finns det tre förändringar, mot nuvarande målparagraf nämligen följande tillägg 

  • Jämställda levnadsvillkor
  • Verksamheten ska även inriktas på att förebygga behov av stöd och hjälp
  • Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig

Jämförelsen med en socialpolitisk vision haltar dock. Socialtjänsten är begränsad. Idag når socialtjänsten till största delen de medborgare som söker socialtjänstens insatser i olika former, men resten av medborgarna innefattas inte av den socialpolitiska visionen. Nu föreslås ett tillägg att socialtjänstens verksamheter ska inriktas på att förebygga behov av stöd och hjälp. Det finns så många problem som har vidare orsaker och förklaringar. Fattigdom, missbruk, kriminalitet, hemlöshet, barn som far illa samt flera andra definierade problemområden är inte bara individuella problem. Det är bra att lagen markerar att socialtjänsten ska förebygga behov av stöd och hjälp. Men det kan inte bara vara individuella problem som ska förebyggas. Det handlar om att förebygga social ojämlikhet och segregation, att minska utsattheten, att arbeta för att alla medborgare känner sig inkluderade och behövda. Detta är inte ett ansvar som socialtjänsten ensam kan bära utan i högsta grad är det ett politiskt ansvar.

Utvärderar kommunerna socialtjänsten?

Det viktiga är nu att vi får en lagstiftning som förpliktigar, och det gäller lagens alla paragrafer. Socialtjänsten är ett kommunalt ansvar, men hur många kommuner utvärderar idag socialtjänstens mål?

Hur många ställer sig frågan vid årets slut, vad har vår kommun gjort för att uppfylla socialtjänstens mål i enlighet med lagens portalparagraf? Självklart görs massor av utvärderingar och uppföljningar utifrån verksamheter och insatser, men här handlar det om målet för hela socialtjänsten.

Det finns nu tydliga ambitioner att socialtjänstens roll i samhället ska omdefinieras, att socialtjänsten ska finnas mer på medborgarnas premisser, att förebygga och delta i samhällsplaneringen att se och undanröja företeelser och trender innan de blir problem. Bra. Men det måste finnas en tydlig och sammanhållen politisk vilja som ger socialtjänsten förutsättningar att förändra och utvidga sin roll. Sedan måste socialtjänstens mål också bli hela Sveriges socialpolitiska vision.