Hjälper policys mot sexuella trakasserier?

Vad vet arbetsgivare om sina skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier? Inte tillräckligt!

Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet enligt diskrimineringslagen respektive arbetsmiljöregelverket. I samband med #metoo-uppropen blev det uppenbart att sexuella trakasserier förekommer på hela arbetsmarknaden och att det saknas kunskaper om de regler som finns för att förebygga sexuella trakasserier. Mer än hälften av arbetsgivarna känner inte ens till den förstärkning som gjordes i diskrimineringslagen 2017 avseende kraven på aktiva åtgärder. Bara var fjärde arbetsgivare menar att lagändringen lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Digital plattform löser inte problemet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AMV) fick med anledning av de bristande kunskaperna ute på arbetsplatserna i uppdrag av regeringen att ta fram en digital plattform för information och stöd till arbetsgivare för att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Detta löser dock inte hela problemet och det krävs att även fackförbund och andra organisationer tar ansvar och driver arbetet framåt.

DO granskade kommuner och regioner

För att nämna ett exempel genomförde DO under 2017-2018 en stor granskning av samtliga kommuners och regioners (tidigare kommuner) arbete för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. Det handlade alltså om 290 kommuner och 20 regioner, det vill säga inga små arbetsgivare. DO begärde in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och resultatet visade att DO hittade brister i riktlinjer och/eller rutiner hos 90 procent av de totalt 310 granskade arbetsgivarna. Den vanligaste bristen var att det saknades rutiner och riktlinjer för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier, det vill säga olika former av bestraffning för att en arbetstagare påtalat eller anmält diskriminerande händelser på arbetsplatsen.

Av DO:s granskningar framgår också att många arbetsgivare uppvisar brister i sitt förebyggande och främjande arbete mot diskriminering. Detta förebyggande arbete ska alltså göras på alla arbetsplatser innan någon enskild individ drabbas och det ska ske löpande. Resultaten av undersökningar av hur detta arbete bedrivs där ute på arbetsplatserna är nedslående.

Förbundet tar fram stöd för förtroendevalda

Vi på Akademikerförbundet SSR tycker att DO:s granskning är intressant och att resultatet är skrämmande. Eftersom en stor andel av våra medlemmar arbetar inom kommuner och regioner har vi ett ansvar att informera hur det ligger till och vad vi och våra lokala fackliga företrädare kan göra för att påverka arbetsgivarna. Två studenter som läser PA-linjen vid Karlstad Universitet följde med intresse vårt arbete. Detta resulterade i att de i sin C-uppsats undersökte hur kommuner och regioner arbetar med policys och rutiner angående trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt vilken effekt policys och rutiner har i arbetslivet. Resultatet blev en uppsats som bland annat resonerar kring framgångs- respektive misslyckadefaktorer samt en kartläggning av hur arbetet med det aktiva förebyggande arbetet ser ut i landets kommuner och regioner. För att resultatet av DO:s granskning och C-uppsatsen ska få effekt ute i verksamheterna håller vi på förbundet nu på med att sammanställa resultaten och ta fram ett stöd, som våra lokala fackliga förtroendemän kan använda sig av i samverkan med arbetsgivaren kring dessa frågor. 

Sprid information om Diskrimineringslagen

Policys, rutiner och riktlinjer är torra ord som kan vara svåra att ta till sig och förstå vikten av. Genom DO:s granskning där bristerna framgår och genom den kunskap som #metoo-uppropen gett oss om förekomsten av sexuella trakasserier kan vi ändå förstå hur viktiga de är. Akademikerförbundet SSR behöver därför genom förtroendevalda driva arbetet vidare med att sprida information till medlemmar och arbetsgivare om Diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och hur vi tillsammans kan skapa ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier. Förbundets övriga arbete med #metoo finns att läsa här.

I våras påbörjade DO en uppföljande granskning av alla de kommuner och regioner som inte fick godkänt i den första granskningen. Vi kommer så klart följa det resultatet med spänning. Det vi redan nu kan konstatera är att få lokalfackliga har i samverkan med sina arbetsgivare fått information om granskningen och arbetet med rutiner och policys trots att dessa enligt lag ska samverkas. Frågan kommer därför inte vara utspelad även om alla kommuner och regioner skulle bli godkända. 

Regeringen har gett nytt uppdrag

DO och AMV har nu fått ett nytt uppdrag från regeringen. Uppdraget är att myndigheterna ska vidta informationsinsatser för att höja kunskaper om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet med sexuella trakasserier. De ska också sprida information om och utveckla den digitala plattform som de tog fram för att samla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav. 

Tillsammans med det uppdrag som myndigheterna har fått kommer det arbete som Akademikerförbundet SSR gör lokalt och centralt för att sprida kunskap om att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling leda till mer kunskap om sexuella trakasserier och hur vi kan förebygga dem. Läs gärna även vår debattartikel där vi bland annat påtalar behovet av en bättre samordning med arbetsmarknadens parter och en samlad satsning för att få slut på strukturell diskriminering i arbetslivet.

Det är en rättighet att få arbeta på en trygg arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier. Det är dock inte verklighet på många arbetsplatser idag men tillsammans kan vi arbeta för att det ska bli en självklarhet.